Project omschrijving

Eva­lu­a­tie Nieu­we Keer­sluis Limmel

Rijks­wa­ter­staat werkt in zuid Neder­land aan de rea­li­sa­tie van de Nieu­we Keer­sluis Lim­mel. Dit DBFM-pro­ject vormt bin­nen Rijks­wa­ter­staat onder­deel van het slui­zen­pro­gram­ma. Met het nade­ren van de Beschik­baar­heids­da­tum en Vol­tooi­ings­da­tum is een aan­tal ver­schil­len­de eva­lu­a­ties uit­ge­voerd. Deze eva­lu­a­ties heb­ben bij­ge­dra­gen aan het door­lo­pen van het Gate 4‑proces en aan de ken­nis­op­bouw en daar­mee de les­sen die bre­der in het slui­zen­pro­gram­ma zijn gedeeld. AT Osbor­ne voer­de in samen­wer­king met haar part­ner twee­tal eva­lu­a­ties uit, name­lijk op het gebied van machi­ne­vei­lig­heid en de ont­wik­ke­ling van ver­zoe­ken tot wij­zi­ging (VTW’s) in rela­tie tot het risicodossier.

Uit­da­ging
Met de eva­lu­a­tie rond machi­ne­vei­lig­heid brach­ten we in kaart hoe en in wel­ke mate het pro­ject en opdracht­ne­mer invul­ling heb­ben gege­ven aan de onder­zoeksplicht van de machi­ne­richt­lijn. De raak­vlak­ken tus­sen de werk­zaam­he­den van opdracht­ne­mer en de opdracht­ge­ver in het kader van de onder­zoeksplicht zijn inzich­te­lijk gemaakt, om les­sen te kun­nen defi­ni­ë­ren voor toe­kom­sti­ge wer­ken aan nat­te DBFM-contracten.

De eva­lu­a­tie op de ont­wik­ke­ling van VTW’s in rela­tie tot het risi­co­dos­sier richt­te zich op VTW’s die zich voor­de­den in de rea­li­sa­tie­fa­se van het pro­ject. Doel van de eva­lu­a­tie was het ach­ter­ha­len van de (gemeen­schap­pe­lij­ke) oor­za­ken van de con­tract­wij­zi­gin­gen, het bepa­len van de mate waar­in de con­tract­wij­zi­gin­gen heb­ben bij­ge­dra­gen aan een beter pro­ject­re­sul­taat en hoe de con­tract­wij­zi­gin­gen zich heb­ben ver­hou­den tot het ini­ti­ë­le bud­get onvoorzien.

Oplos­sing
De gehan­teer­de aan­pak van bei­de eva­lu­a­ties bestond uit vier stap­pen. In een inta­ke­ge­sprek is het doel van de eva­lu­a­tie bepaald en zijn hoofd­vra­gen gefor­mu­leerd. Ver­vol­gens zijn diver­se betrok­ke­nen bij opdracht­ge­ver als opdracht­ne­mer bevraagd naar hun bevin­din­gen en erva­rin­gen in het pro­ject rond­om het the­ma. Daar­naast is voor de eva­lu­a­tie naar VTW’s een ana­ly­se uit­ge­voerd. De resul­ta­ten zijn uit­ge­werkt in een bon­di­ge rap­por­ta­ge per eva­lu­a­tie. Op basis van deze rap­por­ta­ge zijn leer­er­va­rin­gen opge­steld naar het for­mat van Waar­de­stro­men, die in een inter­ac­tie­ve ses­sie met sleu­tel­fi­gu­ren in het slui­zen­pro­gram­ma zijn besproken.