Project omschrijving

Eva­lu­a­tie Val­lei­hop­per in de Food­Val­ley regio

In de regio Food­val­ley, het samen­wer­kings­ver­band van de gemeen­ten Bar­ne­veld, Ede, Nij­kerk, Rens­wou­de, Rhe­nen, Scher­pen­zeel, Veen­en­daal en Wage­nin­gen is een nieu­we opzet voor het leer­lin­gen­ver­voer geïn­tro­du­ceerd. In deze opzet was niet één ver­voer­der gecon­trac­teerd voor het hele pro­ces, maar waren ver­voer en regie gesplitst. De invoe­ring van de nieu­we dienst, onder de naam Val­lei­hop­per, lever­de van­af dag een pro­ble­men op. AT Osbor­ne eva­lu­eer­de het gehe­le pro­ces, van de aan­be­ste­ding tot de start van het ver­voer. Het onder­zoek is uit­ge­voerd in opdracht van de regio, maar alle betrok­ken par­tij­en ver­leen­den hun medewerking.

Eer­ste dagen
De eer­ste dagen na de start van het ver­voer ging er van alles mis, kin­de­ren wer­den niet opge­haald of wer­den naar de ver­keer­de loca­tie gebracht. De help­deks van de Val­lei­hop­per was door het gro­te aan­tal klach­ten onbe­reik­baar. In de daar­op vol­gen­de dagen zijn de par­tij­en tot een nood­op­los­sing geko­men, om het leer­lin­gen­ver­voer weer op een accep­ta­bel niveau te bren­gen. Om te onder­zoe­ken hoe het mis ging, is AT Osbor­ne ingeschakeld.

Eva­lu­a­tie
Als eer­ste is op basis van beschik­ba­re stuk­ken een recon­struc­tie gemaakt van het hele pro­ces. Om ver­de­re invul­ling te kun­nen geven aan deze tijd­lijn, inter­view­den we alle betrok­ken par­tij­en. We spra­ken de gemeen­ten, de regio, de regie­cen­tra­le en ver­voer­ders. Deze tijd­lijn en uit­kom­sten zijn samen­ge­voegd in het onderzoeksrapport.

Gevol­gen
De par­tij­en zijn mede op basis van de eva­lu­a­tie tot een geza­men­lijk plan van aan­pak geko­men. Daar­mee is een per­ma­nen­te oplos­sing voor de pro­ble­men gevon­den. De nieu­we afspra­ken wor­den getest, waar­na de regie­cen­tra­le de rit­ten­ad­mi­ni­stra­tie weer op zich neemt. De aan­be­ve­lin­gen van de eva­lu­a­tie zijn door de betrok­ken par­tij­en zeer ter har­te genomen.