Project omschrijving

Eva­lu­a­tie ver­gro­ting Wilhelminakanaal

In Til­burg wordt het Wil­hel­mi­na­ka­naal ver­groot. Rijks­wa­ter­staat, de pro­vin­cie Noord-Bra­bant en de gemeen­te Til­burg wer­ken samen aan dit pro­ject. AT Osbor­ne hielp hen door, samen met Lie­vens­eC­SO en een Com­mis­sie van Des­kun­di­gen, de kwa­li­teit van de infor­ma­tie­ver­za­me­ling en besluit­vor­ming in de voor­be­rei­den­de pro­ject­fa­ses te eva­lu­e­ren, gericht op les­sen voor het ver­volg en toe­kom­sti­ge projecten.

Bete­re bereik­baar­heid en ster­ke­re positie
In Til­burg wordt het Wil­hel­mi­na­ka­naal ver­groot. Hier­mee wor­den de Til­burg­se bin­nen­ha­vens beter bereik­baar en wordt de posi­tie van Til­burg als mul­ti­mo­daal logis­tiek cen­trum ver­sterkt. Het besluit hier­voor is in 2007 geno­men en vast­ge­legd in een bestuurs­over­een­komst tus­sen het Minis­te­rie van Ver­keer en Water­staat, de pro­vin­cie Noord-Bra­bant en de gemeen­te Tilburg.

Risi­co op bodem­zet­ting en schade
In 2013 star­ten de uit­voe­ren­de werk­zaam­he­den voor het pro­ject. Ook meldt zich dan een betrok­ken en des­kun­dig buurt­be­wo­ner. Vol­gens hem ver­oor­zaakt het pro­ject een gro­ter risi­co op bodem­zet­ting dan eer­der is bere­kend. Daar­mee is ook de kans op scha­de aan omlig­gen­de bebou­wing gro­ter dan gedacht. Van­we­ge de secu­re onder­bou­wing van de bewo­ner besluit het pro­ject­team werk­zaam­he­den aan de betref­fen­de delen van het pro­ject op te schor­ten. Een peri­o­de van bezin­ning volgt. De vraag is: ‘Hoe moet het ver­der?’. Het pro­ject­team ver­richt samen met inhou­de­lij­ke experts extra onder­zoek en neemt eer­de­re ont­werp­be­slui­ten in her­o­ver­we­ging. In decem­ber 2017 beslui­ten de drie samen­wer­ken­de over­he­den (gemeen­te, pro­vin­cie en Rijk) het ont­werp aan te pas­sen, waar­door de kans op scha­de in de omge­ving beperkt blijft.

Eva­lu­a­tie
Na afron­ding van deze bezin­nings­pe­ri­o­de rijst de vraag hoe deze situ­a­tie heeft kun­nen ont­staan. Voor het beant­woor­den hier­van, vraagt het pro­ject­team een Com­mis­sie van Des­kun­di­gen om, met onder­steu­ning van een des­kun­dig onder­zoeks­bu­reau, een eva­lu­a­tie uit te voe­ren naar de infor­ma­tie­ver­za­me­ling en besluit­vor­ming bin­nen het pro­ject. Het doel daar­van is het pro­ject­ver­loop te recon­stru­e­ren en les­sen te for­mu­le­ren voor vol­gen­de projecten.

AT Osbor­ne fun­geer­de samen met Lie­vens­eC­SO als des­kun­dig onder­zoeks­bu­reau. Wij lever­den exper­ti­se over risi­co­ma­na­ge­ment, pro­ject­ma­na­ge­ment, gover­nan­ce en besluit­vor­ming. Daar­naast was AT Osbor­ne ver­ant­woor­de­lijk voor het pro­ces­ma­na­ge­ment van de eva­lu­a­tie onder lei­ding van de Com­mis­sie van Des­kun­di­gen. Lie­vens­eC­SO lever­de de geo­tech­ni­sche en geo­hy­dro­lo­gi­sche exper­ti­se. Als onder­steu­nend bureau waren we pen­voer­der van het onder­zoeks­rap­port, op basis waar­van de Com­mis­sie van Des­kun­di­gen de onder­zoeks­vra­gen beant­woord­de en aan­be­ve­lin­gen for­mu­leer­de. De stuur­groep van het pro­ject stel­de de rap­por­ta­ge met leer­pun­ten en aan­be­ve­lin­gen vast. Deze krijgt opvol­ging in het pro­ject en de betrok­ken organisaties.