Project omschrijving

Hel­de­re toe­komstrich­ting voor Zaan­se Schans

De toe­ne­men­de bezoe­kers­druk­te en de alge­me­ne belan­gen die daar­door op en rond­om de Zaan­se Schans in het gedrang komen vra­gen om een visie, aan­pak en maat­re­ge­len. De (verkeers)veiligheid, de leef­baar­heid en de authen­ti­ci­teit van de Zaan­se Schans staan onder druk. Ook ervaart de omge­ving over­last door de bezoe­kers­druk­te. Om ervoor te zor­gen dat de Zaan­se Schans ook in de toe­komst (weer) gro­te bezoe­kers­aan­tal­len kan ver­wer­ken met behoud van de leef­baar­heid en vei­lig­heid, zijn inves­te­rin­gen bin­nen het gebied nood­za­ke­lijk: inves­te­rin­gen op de Zaan­se Schans en in de open­ba­re ruim­te zoals op het gebied van ver­keers­we­gen, (fiets)paden en veiligheid.

Het spreekt voor zich dat het alge­meen belang van (verkeers)veiligheid en leef­baar­heid en de indi­vi­du­e­le belan­gen van bewo­ners, onder­ne­mers en erf­goed­par­tij­en door elkaar lopen en gewo­gen in balans moe­ten blij­ven. Daar­om ligt samen­wer­king voor de hand. Om die reden heb­ben de gemeen­te Zaan­stad en stich­ting de Zaan­se Schans van­af 2015 gewerkt aan een Ont­wik­kel­stra­te­gie Zaan­se Schans, als geza­men­lij­ke basis voor een toe­komst­be­sten­di­ge Zaan­se Schans. De pro­ces heeft meer­de­re tegen­sla­gen gekend en heeft veel tijd en ener­gie van alle belang­heb­ben­den gevraagd.

AT Osbor­ne is in 2019 gevraagd de gemeen­te Zaan­stad te onder­steu­nen op het dos­sier Zaan­se Schans door de inzet van een pro­ces­ma­na­ger. Daar­naast is AT Osbor­ne gevraagd de gemeen­te Zaan­stad te advi­se­ren over een her­nieuw­de aan­pak van het dos­sier, met als doel het cre­ë­ren van rust, dui­de­lijk­heid en voor­spel­baar­heid, zowel intern bin­nen de gemeen­te Zaan­stad als extern naar de par­tij­en op de Zaan­se Schans. Dit heeft gere­sul­teerd in zeven con­cre­te advie­zen. Tege­lij­ker­tijd ver­vult AT Osbor­ne naast de rol van pro­ces­ma­na­ger de rol van pro­gram­ma­ma­na­ger voor de Zaan­se Schans, om samen te wer­ken aan de uit­voe­ring en imple­men­ta­tie van deze adviezen.

Con­creet houdt dit in dat wij de vak­in­hou­de­lij­ke experts van de gemeen­te (op het gebied van ver­keer, hand­ha­ving, erf­goed, toe­ris­me etc.) weer ver­ant­woor­de­lijk maken voor hun eigen vak­ge­bied in de con­text van de Zaan­se Schans en dat we de Zaan­se Schans een bre­de ver­ant­woor­de­lijk­heid bin­nen het col­le­ge van B&W maken. Ook heb­ben wij de bestuur­lij­ke besluit­vor­ming over de Ont­wik­kel­stra­te­gie voor­be­reid en bege­leid. Inmid­dels heb­ben het col­le­ge van B&W en de gemeen­te­raad de Ont­wik­kel­stra­te­gie voor de zomer 2020 vast­ge­steld. Ver­der zijn we met par­tij­en op de Zaan­se Schans (o.a. bewo­ners, onder­ne­mers en stich­ting de Zaan­se Schans, die een groot deel van het erf­goed in bezit heeft en onder­houdt) in gesprek over de rol en ver­ant­woor­de­lijk­heid van de gemeen­te en hen­zelf. Zo cre­ë­ren we dui­de­lijk­heid en hel­de­re ver­wach­tin­gen rich­ting ieder­een, zon­der dat we alles over­ne­men. Wij pro­be­ren juist de men­sen zo goed moge­lijk in hun posi­tie te bren­gen, zodat de gemeen­te straks alles in han­den heeft om zelf weer de regie in han­den te heb­ben. De uit­da­ging ligt hier­bij in het door­bre­ken van oude patro­nen. Dat kost soms moei­te, maar levert bij suc­ces heel veel posi­tie­ve ener­gie op!