Heldere toekomstrichting voor Zaanse Schans

De toen­e­mende bezoek­ers­druk­te en de algemene belan­gen die daar­door op en ron­dom de Zaanse Schans in het gedrang komen vra­gen om een visie, aan­pak en maa­trege­len. De (verkeers)veiligheid, de leef­baarheid en de authen­ticiteit van de Zaanse Schans staan onder druk. Ook ervaart de omgev­ing over­last door de bezoek­ers­druk­te. Om ervoor te zor­gen dat de Zaanse Schans ook in de toekomst (weer) grote bezoek­er­saan­tallen kan ver­w­erken met behoud van de leef­baarheid en vei­ligheid, zijn investerin­gen bin­nen het gebied noodza­ke­lijk: investerin­gen op de Zaanse Schans en in de open­bare ruimte zoals op het gebied van ver­keer­swe­gen, (fiets)paden en veiligheid.

Het spreekt voor zich dat het alge­meen belang van (verkeers)veiligheid en leef­baarheid en de indi­vidu­ele belan­gen van bewon­ers, onderne­mers en erf­goed­par­ti­jen door elka­ar lopen en gewogen in bal­ans moeten bli­jven. Daarom ligt samen­werk­ing voor de hand. Om die reden hebben de gemeente Zaanstad en sticht­ing de Zaanse Schans vanaf 2015 gew­erkt aan een Ontwikkel­strate­gie Zaanse Schans, als geza­men­lijke basis voor een toekom­st­bestendi­ge Zaanse Schans. De pro­ces heeft meerdere tegensla­gen gek­end en heeft veel tijd en energie van alle belanghebben­den gevraagd.

AT Osborne is in 2019 gevraagd de gemeente Zaanstad te onder­s­te­unen op het dossier Zaanse Schans door de inzet van een pro­ces­man­ag­er. Daar­naast is AT Osborne gevraagd de gemeente Zaanstad te advis­eren over een hernieuwde aan­pak van het dossier, met als doel het creëren van rust, duidelijkheid en voor­spel­baarheid, zow­el intern bin­nen de gemeente Zaanstad als extern naar de par­ti­jen op de Zaanse Schans. Dit heeft gere­sul­teerd in zeven con­crete adviezen. Tegelijk­er­ti­jd vervult AT Osborne naast de rol van pro­ces­man­ag­er de rol van pro­gram­ma­man­ag­er voor de Zaanse Schans, om samen te werken aan de uitvo­er­ing en imple­men­tatie van deze adviezen.

Con­creet houdt dit in dat wij de vak­in­houdelijke experts van de gemeente (op het gebied van ver­keer, hand­hav­ing, erf­goed, toerisme etc.) weer ver­ant­wo­ordelijk mak­en voor hun eigen vakge­bied in de con­text van de Zaanse Schans en dat we de Zaanse Schans een brede ver­ant­wo­ordelijkheid bin­nen het col­lege van B&W mak­en. Ook hebben wij de bestu­urlijke besluitvorm­ing over de Ontwikkel­strate­gie voor­bereid en begeleid. Inmid­dels hebben het col­lege van B&W en de gemeen­ter­aad de Ontwikkel­strate­gie voor de zomer 2020 vast­gesteld. Verder zijn we met par­ti­jen op de Zaanse Schans (o.a. bewon­ers, onderne­mers en sticht­ing de Zaanse Schans, die een groot deel van het erf­goed in bez­it heeft en onder­houdt) in gesprek over de rol en ver­ant­wo­ordelijkheid van de gemeente en hen­zelf. Zo creëren we duidelijkheid en heldere verwachtin­gen richt­ing iedereen, zon­der dat we alles overne­men. Wij proberen juist de mensen zo goed mogelijk in hun posi­tie te bren­gen, zodat de gemeente straks alles in han­den heeft om zelf weer de regie in han­den te hebben. De uitdag­ing ligt hier­bij in het door­breken van oude patro­nen. Dat kost soms moeite, maar lev­ert bij suc­ces heel veel posi­tieve energie op!

Deel deze pagina via

Ook interessant