Project omschrijving

Her­ont­wik­ke­ling bed­den­to­rens Amster­dam UMC, loca­tie AMC

Het Amster­dam UMC (loca­tie AMC) in Amster­dam is één van de acht uni­ver­si­tair medisch cen­tra in Neder­land. Op het gebied van aca­de­mi­sche genees­kun­de wordt het AMC gere­kend tot de inter­na­ti­o­na­le top. De ver­pleeg­af­de­lin­gen, waar pati­ën­ten her­stel­len na hun ingreep, zijn gesi­tu­eerd in de F, G en H toren. Het AMC bereidt de groot­scheep­se reno­va­tie van de ver­pleeg­af­de­lin­gen in de F en G toren voor: de her­ont­wik­ke­ling van de beddentorens.

Toe­komst­be­sten­di­ge verpleegafdelingen

De ver­pleeg­af­de­lin­gen van het AMC in Amster­dam gaan de komen­de jaren rigou­reus op de schop. Er komen aan­zien­lijk meer een­per­soons­ka­mers, ver­nieuw­de voor­zie­nin­gen met over­al een slim­me, flexi­be­le inde­ling en vol­doen­de plek­ken voor loge­ren­de fami­lie­le­den en man­tel­zor­gers. Van­af eind 2015 is AT Osbor­ne betrok­ken bij deze omvang­rij­ke her­ont­wik­ke­ling. Onder lei­ding van AT Osbor­ne heb­ben ver­schil­len­de werk­groe­pen nage­dacht en gedis­cus­si­eerd over de toe­komst­be­sten­di­ge ver­pleeg­af­de­ling. Hoe wordt er op deze afde­ling gewerkt? Wie zijn de toe­kom­sti­ge pati­ën­ten? Wat zijn de behoef­ten van de pati­ën­ten, bezoe­kers en zorg­pro­fes­si­o­nals? En wat voor invloed heb­ben nieu­we (tech­no­lo­gi­sche) ontwikkelingen?

Mock up

De pati­ën­ten­ka­mer is een essen­ti­ë­le bouw­steen van de ver­pleeg­af­de­ling. Om deze pati­ën­ten­ka­mers te ont­wer­pen van­uit het gebruik en met oog voor het klein­ste detail van de kamer, heeft het AMC op advies van AT Osbor­ne geko­zen voor een nieu­we bena­de­ring van het ont­werp­tra­ject. Als eer­ste wordt er een ruim­te­lijk con­cept opge­steld door een opdracht­ne­mer met behulp van rever­sed design. Een indu­stri­eel ont­wer­per heeft een voor­lo­pig ont­werp voor de typen pati­ën­ten­ka­mers ver­vaar­digt. Het Voor­lo­pig Ont­werp van deze pati­ën­ten­ka­mers is nage­bouwd in een zoge­naam­de ‘mock up’, zodat het ver­ple­gend — en onder­steu­nend per­so­neel de nieu­we inde­ling van de pati­ën­ten­ka­mers kon tes­ten. Dit lever­de belang­rij­ke infor­ma­tie op, om uit­ein­de­lijk tot een defi­ni­tief ont­werp van de pati­ën­ten­ka­mers te komen.

Staf­werk­plek­ken

Als onder­deel van de her­ont­wik­ke­ling bed­den­to­rens, is in samen­spraak met art­sen en onder­zoe­kers ook een con­cept ont­wik­keld voor de staf­werk­plek­ken. Gestart is met een ont­werp­week, waar­in met gebrui­kers inten­sief is ver­kend wel­ke type werk­zaam­he­den er op de staf­werk­plek­ken plaats­vin­den en welk type werk­plek­ken daar­voor nodig zijn. Een con­cept is ont­wik­keld, waar­bij vol­doen­de ruim­te is voor con­cen­tra­tie en pri­va­cy­ge­voe­li­ge werk­zaam­he­den van art­sen en onder­zoe­kers, maar ook een land­schap is gecre­ëerd voor ont­moe­ting en over­leg tus­sen professionals.

Ont­wik­ke­ling Pro­gram­ma van eisen

AT Osbor­ne heeft een groot aan­tal werk­ses­sies geor­ga­ni­seerd met gebrui­kers voor het opstel­len van het pro­gram­ma van eisen. Om deze ses­sies gestruc­tu­reerd te laten ver­lo­pen, is gebruik gemaakt van een ‘lean-ach­ti­ge’ aan­pak. Art­sen, (hoofd)verpleegkundigen, ver­pleeg­kun­dig bestuur­ders en ver­te­gen­woor­di­gers van de dis­ci­pli­nes ICT, logis­tiek, voe­ding en huis­ves­ting heb­ben geza­men­lijk de ver­schil­len­de pro­ces­stro­men (pati­ën­ten, art­sen, ver­pleeg­kun­di­gen, bezoe­kers, onder­steu­nen­de dien­sten) van bin­nen­komst tot ver­trek door­lo­pen. Door in de start­fa­se niet te den­ken van­uit ruim­ten, maar te focus­sen op de acti­vi­tei­ten en werk­pro­ces­sen, ont­stond een goe­de basis om in ver­volg daar­op de ruim­te­be­hoef­te te bepa­len die past bij deze acti­vi­tei­ten en werk­pro­ces­sen. Door AT Osbor­ne is dit ver­vol­gens ver­taald naar een func­ti­o­neel-ruim­te­lijk pro­gram­ma, dat opti­maal aan­sluit bij het pri­mai­re pro­ces van de toe­kom­sti­ge verpleegafdeling.

Bege­lei­ding ont­werp traject

Naast het opstel­len van Pro­gram­ma van eisen is AT Osbor­ne ver­ant­woor­de­lijk voor het pro­gram­ma­ma­na­ge­ment gedu­ren­de het hele tra­ject. Van­uit deze rol is het ont­werp­tra­ject van de stan­daard ver­pleeg­af­de­lin­gen, CCU, NICU en de staf­af­de­ling aan­ge­stuurd. Ook in deze fase zijn een groot aan­tal werk­ses­sies geor­ga­ni­seerd, waar­in met een bre­de groep van gebrui­kers en het ont­werp con­sor­ti­um (archi­tect en instal­la­tie advi­seur) is toe­ge­werkt naar een gedra­gen voor­lo­pig ont­werp van alle afde­lin­gen. Naast het ont­werp is veel aan­dacht besteed aan het opstel­len van een schuif­plan, om de uit­voe­ring van het omvang­rij­ke reno­va­tie tra­ject moge­lijk te maken. Daar­naast zijn alle docu­men­ten opge­steld t.b.v. van besluit­vor­ming bin­nen het AMC.

Aan­be­ste­ding en contractering

Voor de her­ont­wik­ke­ling van de bed­den­to­rens heeft AT Osbor­ne niet alleen de inkoop­stra­te­gie opge­steld, maar ook de aan­be­ste­ding en con­trac­te­ring van zowel de indu­stri­eel ont­wer­per, ont­werp con­sor­ti­um en de Engineer&Construct par­tij ver­zorgd. Daar­naast Bij het opstel­len van de aan­be­ste­dings­do­cu­men­ten is reke­ning gehou­den met de bij­zon­de­re omge­ving van het AMC, de com­plexi­teit van het pro­ject en de markt­ont­wik­ke­lin­gen. Dit heeft gere­sul­teerd in aan­be­ste­dings­do­cu­men­ten die ener­zijds reke­ning hou­den met de wen­sen en eisen van het AMC en ander­zijds ruim­te biedt aan exper­ti­se uit de markt. De Aan­be­ste­ding van de E&C par­tij loopt momen­teel nog en wordt begin 2019 afgerond.

Com­mu­ni­ca­tie met gebruikers

Zowel voor het AMC als voor AT Osbor­ne is de rol van de gebrui­kers van essen­ti­eel belang tij­dens het ont­werp­tra­ject. Omdat het gehe­le AMC op de hoog­te te hou­den van dit omvang­rij­ke reno­va­tie pro­gram­ma, zijn vele huis­bre­de ses­sies geor­ga­ni­seerd. Naast de mock-up ses­sies heb­ben waren er voor het col­le­ge bij­een­kom­sten en inloops­ses­sies, waar­in veel onder­wer­pen van groot naar klein zijn toe­ge­licht en bespro­ken. Op deze manier heb­ben alle AMC’ers de moge­lijk­heid gehand om input te leve­ren op het ont­werp. Recen­te­lijk is een tra­ject gestart om met Vir­tu­al Rea­li­ty bril­len langs alle afde­lin­gen te gaan. Op deze manier krij­gen alle mede­wer­kers van de afde­lin­gen een kans om de nieu­we ver­pleeg­af­de­ling alvast te ervaren.