Project omschrijving

Her­ont­wik­ke­ling high care ver­pleeg­af­de­ling Hema­to­lo­gie Amster­dam UMC

Het AMC en VUmc teken­den op 7 juni 2018 de over­een­komst voor een bestuur­lij­ke fusie. Van­af dat moment gin­gen de twee uni­ver­si­tair medisch cen­tra in Amster­dam offi­ci­eel samen. Van­we­ge de alli­an­tie­vor­ming zijn er wij­zi­gin­gen in de inde­ling van de kli­nie­ken van het VUmc en het AMC. In het bed­den­huis van het VUmc moet de komst van de pati­ën­ten­zorg van het AMC gefa­ci­li­teerd wor­den van het the­ma Onco­lo­gie (Medi­sche Onco­lo­gie; Hema­to­lo­gie; MDL benig­ne en malig­ne; GE chi­rur­gie). Eén van de eer­ste bewe­gin­gen door de alli­an­tie betreft het her­huis­ves­ten van de high care ver­pleeg­af­de­ling Hema­to­lo­gie op loca­tie VUmc. De high care ver­pleeg­af­de­ling komt op de 9e ver­die­ping van het bed­den­huis VUMC als ver­van­ging van de hui­di­ge ver­pleeg­af­de­lin­gen Hema­to­lo­gie van het VUmc en het AMC. AT Osbor­ne is gevraagd het pro­gram­ma van eisen voor de nieu­we afde­ling op te stel­len en de ont­werp­fa­se te begeleiden.

Nieu­we ver­pleeg­af­de­ling Hematologie

Hema­to­lo­gie houdt zich bezig met afwij­kin­gen van het bloed, de bloed­vor­men­de orga­nen en de lym­fe­klie­ren. Het gaat om inten­sie­ve kli­ni­sche behan­de­lin­gen, die onder meer bestaan uit toe­die­ning van hoge doses che­mo­the­ra­pie, even­tu­eel in com­bi­na­tie met radio­the­ra­pie, immu­no­the­ra­pie en stam­cel­trans­plan­ta­ties. De ont­wik­ke­ling van de high care Hema­to­lo­gie wordt de eer­ste nieuw te ont­wik­ke­len ver­pleeg­af­de­ling van het VUmc. Hier­mee wordt de basis neer­ge­zet voor de ont­wik­ke­ling van de vol­gen­de ver­pleeg­af­de­lin­gen op loca­tie De Boelel­aan. Het VUmc wil haar kli­niek op de komst van de ver­nieuw­de Hema­to­lo­gie voorbereiden

Inzet AT Osborne

AT Osbor­ne is gevraagd een basis, func­ti­o­neel en ruim­te­lijk pro­gram­ma van eisen op te stel­len voor de ver­nieuw­de high care Hema­to­lo­gie-afde­ling. Die moet de wen­sen en eisen van de gebrui­kers, pati­ën­ten en ande­re betrok­ke­nen en belang­heb­ben­den dui­de­lijk maken, afge­wo­gen tegen de finan­ci­ë­le, orga­ni­sa­to­ri­sche en tech­ni­sche moge­lijk­he­den. Daar­naast zijn wij gevraagd om de ont­werp­fa­se te bege­lei­den, waar­on­der ook de selec­tie en con­trac­te­ring van de archi­tect en tech­nisch adviseur.

Snap­shot Hematologie

Ont­wik­ke­ling high care ver­pleeg­af­de­ling Hematologie

Sinds maart 2017 zijn de wen­sen en eisen aan de nieu­we afde­ling in kaart gebracht. Dit gebeur­de in samen­wer­king met het Pro­ject­bu­reau Huis­ves­ting VUmc en de gebrui­kers­groep (ver­pleeg­kun­di­gen en art­sen AMC en VUmc). Om een eer­ste ruim­te­lij­ke ver­ta­ling naar de nieu­we afde­ling te maken, is de snap­shot-metho­de gehan­teerd. Via flow­charts zijn de (werk)processen van de arts, ver­pleeg­kun­di­ge en pati­ënt rond de afde­ling in kaart gebracht om te bepa­len wat er in de hui­di­ge situ­a­tie goed gaat en wat er beter kan. Aan­ge­zien er spra­ke is van twee ver­schil­len­de werk­wij­zen (AMC en VUmc) is het belang­rijk om de gebrui­kers inten­sief bij dit pro­ces te betrek­ken en te ach­ter­ha­len waar­om ze wer­ken zoals ze doen en wat de voor- en nade­len zijn van een werk­wij­ze. Na geza­men­lijk het gewens­te werk­pro­ces vast­ge­steld te heb­ben, is geke­ken wel­ke ruim­te­lij­ke ver­ta­ling het bes­te past bij dit werk­pro­ces. Deze werk­wij­ze zorgt voor bewust­wor­ding bij de gebrui­ker en trekt de gebrui­ker los van het den­ken in spe­ci­fie­ke ruimten.

Pati­ënt centraal

Belang­rijk­ste uit­gangs­punt voor het opstel­len van het pro­gram­ma van eisen en het ont­werp was ‘de pati­ënt staat cen­traal’. Hema­to­lo­gie pati­ën­ten ver­blij­ven lang op de afde­ling (maan­den) en het is daar­om belang­rijk dat de pati­ënt zich thuis en vei­lig voelt. Er is daar­om bewust geko­zen voor een afde­lings­con­cept waar­bij de pati­ënt niet alleen aan­ge­we­zen is op zijn/haar kamer. Op de afde­ling wordt daar­om ruim­te gecre­ëerd voor faci­li­tei­ten waar de pati­ënt alleen of met ande­re pati­ën­ten of familieleden/vrienden kan zitten.

Van­we­ge de kwets­baar­heid van pati­ën­ten voor infec­ties wor­den zoveel moge­lijk een­per­soons­ka­mers gere­a­li­seerd. Pati­ën­ten die een dus­da­nig groot risi­co vor­men voor ande­re pati­ën­ten op de afde­ling, ver­blij­ven in een gesluis­de kamer op de afde­ling. Daar­naast komen er twee cen­tra­le slui­zen voor­aan de afde­ling die ‘ver­vuil­de’ lucht op de afde­ling voor­ko­men. Tevens wordt er HEPA-gefil­ter­de lucht inge­bla­zen, zodat pati­ën­ten op de afde­ling beschermd wor­den tegen invloe­den van buitenaf.

Gedu­ren­de het pro­ject is ook samen met het Faci­li­tair Bedrijf, infec­tie­pre­ven­tie, apo­theek en ICT gewerkt aan ver­nieuw­de con­cep­ten voor logistiek/bevoorrading, voe­ding, apotheek/medicatie en mobie­le devi­ces (iPad, tv’s, COW’s etc.). We han­teer­den deze inte­gra­le aan­pak, om naast de hui­di­ge werk­pro­ces­sen op de afde­ling, ook de onder­steun­de werk­pro­ces­sen op en rond­om de afde­ling in kaart te bren­gen en waar nodig te ver­be­te­ren. Voor­naams­te uit­gangs­punt daar­bij was het ‘ont­zor­gen van de zorg’. Zorg­pro­fes­si­o­nals moe­ten zoveel moge­lijk tijd met de pati­ënt door­bren­gen en zo min moge­lijk tijd beste­den aan onder­steu­nen­de taken. Zo komen er op de afde­ling meer­de­re nis­sen voor de plaat­sing van rol­con­tai­ners lin­nen, COW’s en mobie­le boxen om loop­lij­nen voor zorg­pro­fes­si­o­nals zo kort moge­lijk te houden.

Hoe nu verder?

In decem­ber 2018 is het pro­gram­ma van eisen afge­rond. Na de selec­tie van de archi­tect en de tech­nisch advi­seur, zijn we in febru­a­ri gestart met het voor­lo­pig ont­werp. Naar ver­wach­ting ron­den we in mei 2019 het voor­lo­pig ont­werp af, om ver­vol­gens ver­der te gaan met het defi­ni­tief ont­werp. In het vier­de kwar­taal van 2021 moet de afde­ling gereed zijn voor gebruik.