Herontwikkeling high care verpleegafdeling Hematologie Amsterdam UMC

Het AMC en VUmc tek­enden op 7 juni 2018 de overeenkomst voor een bestu­urlijke fusie. Vanaf dat moment gin­gen de twee uni­ver­si­tair medisch cen­tra in Ams­ter­dam offi­cieel samen. Van­wege de alliantievorm­ing zijn er wijzigin­gen in de indel­ing van de klin­ieken van het VUmc en het AMC. In het bed­den­huis van het VUmc moet de komst van de patiën­ten­zorg van het AMC gefa­cili­teerd wor­den van het the­ma Oncolo­gie (Medis­che Oncolo­gie; Hema­tolo­gie; MDL benigne en maligne; GE chirurgie). Eén van de eerste beweg­in­gen door de alliantie betre­ft het her­huisvesten van de high care ver­plee­gafdel­ing Hema­tolo­gie op locatie VUmc. De high care ver­plee­gafdel­ing komt op de 9e verdieping van het bed­den­huis VUMC als ver­vang­ing van de huidi­ge ver­plee­gafdelin­gen Hema­tolo­gie van het VUmc en het AMC. AT Osborne is gevraagd het pro­gram­ma van eisen voor de nieuwe afdel­ing op te stellen en de ontwerp­fase te begeleiden.

Nieuwe verpleegafdeling Hematologie

Hema­tolo­gie houdt zich bezig met afwijkin­gen van het bloed, de bloed­vor­mende orga­nen en de lym­fek­lieren. Het gaat om inten­sieve klin­is­che behan­delin­gen, die onder meer bestaan uit toe­di­en­ing van hoge dos­es chemother­a­pie, eventueel in com­bi­natie met radio­ther­a­pie, immunother­a­pie en stam­cel­trans­plan­taties. De ontwik­kel­ing van de high care Hema­tolo­gie wordt de eerste nieuw te ontwikke­len ver­plee­gafdel­ing van het VUmc. Hier­mee wordt de basis neergezet voor de ontwik­kel­ing van de vol­gende ver­plee­gafdelin­gen op locatie De Boele­laan. Het VUmc wil haar klin­iek op de komst van de vernieuwde Hema­tolo­gie voorbereiden

Inzet AT Osborne

AT Osborne is gevraagd een basis, func­tion­eel en ruimtelijk pro­gram­ma van eisen op te stellen voor de vernieuwde high care Hema­­tolo­gie-afdel­ing. Die moet de wensen en eisen van de gebruik­ers, patiën­ten en andere betrokke­nen en belanghebben­den duidelijk mak­en, afge­wogen tegen de finan­ciële, organ­isatorische en tech­nis­che mogelijkhe­den. Daar­naast zijn wij gevraagd om de ontwerp­fase te begelei­den, waaron­der ook de selec­tie en con­tracter­ing van de archi­tect en tech­nisch adviseur.

Snap­shot Hematologie

Ontwikkeling high care verpleegafdeling Hematologie

Sinds maart 2017 zijn de wensen en eisen aan de nieuwe afdel­ing in kaart gebracht. Dit gebeurde in samen­werk­ing met het Pro­ject­bu­reau Huisvest­ing VUmc en de gebruik­ers­groep (ver­pleegkundi­gen en art­sen AMC en VUmc). Om een eerste ruimtelijke ver­tal­ing naar de nieuwe afdel­ing te mak­en, is de snap­shot-meth­ode gehanteerd. Via flow­charts zijn de (werk)processen van de arts, ver­pleegkundi­ge en patiënt rond de afdel­ing in kaart gebracht om te bepalen wat er in de huidi­ge sit­u­atie goed gaat en wat er beter kan. Aangezien er sprake is van twee ver­schil­lende werk­wi­jzen (AMC en VUmc) is het belan­grijk om de gebruik­ers inten­sief bij dit pro­ces te betrekken en te achter­halen waarom ze werken zoals ze doen en wat de voor- en nade­len zijn van een werk­wi­jze. Na geza­men­lijk het gewen­ste werkpro­ces vast­gesteld te hebben, is gekeken welke ruimtelijke ver­tal­ing het beste past bij dit werkpro­ces. Deze werk­wi­jze zorgt voor bewust­word­ing bij de gebruik­er en trekt de gebruik­er los van het denken in spec­i­fieke ruimten.

Patiënt centraal

Belan­grijk­ste uit­gangspunt voor het opstellen van het pro­gram­ma van eisen en het ontwerp was ‘de patiënt staat cen­traal’. Hema­tolo­gie patiën­ten verbli­jven lang op de afdel­ing (maan­den) en het is daarom belan­grijk dat de patiënt zich thuis en veilig voelt. Er is daarom bewust gekozen voor een afdel­ingscon­cept waar­bij de patiënt niet alleen aangewezen is op zijn/haar kamer. Op de afdel­ing wordt daarom ruimte gecreëerd voor faciliteit­en waar de patiënt alleen of met andere patiën­ten of familieleden/vrienden kan zitten.

Van­wege de kwets­baarheid van patiën­ten voor infec­ties wor­den zoveel mogelijk een­per­soon­skamers gere­aliseerd. Patiën­ten die een dus­danig groot risi­co vor­men voor andere patiën­ten op de afdel­ing, verbli­jven in een ges­luis­de kamer op de afdel­ing. Daar­naast komen er twee cen­trale sluizen vooraan de afdel­ing die ‘vervuilde’ lucht op de afdel­ing voorkomen. Tevens wordt er HEPA-gefil­ter­de lucht inge­blazen, zodat patiën­ten op de afdel­ing bescher­md wor­den tegen invloe­den van buitenaf.

Gedurende het project is ook samen met het Facil­i­tair Bedri­jf, infec­tiepre­ven­tie, apotheek en ICT gew­erkt aan vernieuwde con­cepten voor logistiek/bevoorrading, voed­ing, apotheek/medicatie en mobiele devices (iPad, tv’s, COW’s etc.). We hanteer­den deze inte­grale aan­pak, om naast de huidi­ge werkprocessen op de afdel­ing, ook de onder­s­te­unde werkprocessen op en ron­dom de afdel­ing in kaart te bren­gen en waar nodig te ver­beteren. Voor­naam­ste uit­gangspunt daar­bij was het ‘ont­zor­gen van de zorg’. Zorg­pro­fes­sion­als moeten zoveel mogelijk tijd met de patiënt door­bren­gen en zo min mogelijk tijd best­e­den aan onder­s­te­unende tak­en. Zo komen er op de afdel­ing meerdere nis­sen voor de plaats­ing van rol­con­tain­ers lin­nen, COW’s en mobiele box­en om loopli­j­nen voor zorg­pro­fes­sion­als zo kort mogelijk te houden.

Hoe nu verder?

In decem­ber 2018 is het pro­gram­ma van eisen afgerond. Na de selec­tie van de archi­tect en de tech­nisch adviseur, zijn we in feb­ru­ari ges­tart met het voor­lop­ig ontwerp. Naar verwacht­ing ron­den we in mei 2019 het voor­lop­ig ontwerp af, om ver­vol­gens verder te gaan met het defin­i­tief ontwerp. In het vierde kwartaal van 2021 moet de afdel­ing gereed zijn voor gebruik.

Deel deze pagina via

Ook interessant