Project omschrijving

Hol­landPTC: baan­bre­kend bestralingscentrum

Het Eras­mus Medisch Cen­trum, het Leids Uni­ver­si­tair Medisch Cen­trum en de Tech­ni­sche Uni­ver­si­teit Delft heb­ben het plan opge­vat om geza­men­lijk een pro­to­nen­cen­trum te rea­li­se­ren. In de eer­ste plaats voor de behan­de­ling van kan­ker­pa­ti­ën­ten en daar­naast om baan­bre­kend onder­zoek en onder­wijs te faci­li­te­ren. Dit plan heeft gere­sul­teerd in de oprich­ting van het aller­eer­ste par­ti­cle the­ra­py cen­tre in ons land.

Hol­land Par­ti­cle The­ra­py Cen­tre (Hol­landPTC) biedt een nieu­we behan­de­ling van kan­ker­pa­ti­ën­ten: par­ti­cle the­ra­py. Een uiterst pre­cie­ze vorm van bestra­ling door mid­del van minus­cu­le gela­den deel­tjes zoals pro­to­nen. De the­ra­pie wordt ook wel pro­t­on­the­ra­pie genoemd. Dank­zij deze deel­tjes kun­nen tumo­ren nauw­keu­ri­ger en effec­tie­ver wor­den bestraald, met min­der scha­de aan het gezon­de, omlig­gen­de weef­sel dan moge­lijk is met con­ven­ti­o­ne­le behandelingen.

De bre­de rol van AT Osborne
Bij AT Osbor­ne heb­ben we het Pro­gram­ma van Eisen met een bij­be­ho­ren­de gede­tail­leer­de inves­te­rings­kos­ten­ra­ming opge­steld voor dit unie­ke, nieuw te rea­li­se­ren gebouw. Sinds­dien ver­zor­gen onze advi­seurs het pro­ject– en pro­ces­ma­na­ge­ment voor de nieuw­bouw van Hol­landPTC. Wij zijn ver­ant­woor­de­lijk voor het ont­werp, het ver­krij­gen van de nood­za­ke­lij­ke ver­gun­nin­gen, de beno­dig­de onder­zoe­ken, de afstem­ming met gemeen­te, grond­ei­ge­naar en de leve­ran­cier van de appa­ra­tuur van de pro­to­nen­the­ra­pie. Ook op juri­disch vlak levert AT Osbor­ne veel dien­sten: advi­se­ren over inkoop­stra­te­gie, bege­lei­den van de aan­be­ste­din­gen (zowel werk, leve­rin­gen als dien­sten), opstel­len en onder­han­de­len over con­trac­ten en het bege­lei­den bij de uit­voe­ring van het project.

De eer­ste pati­ënt in 2017
Het Ont­werp­team, dat onder onze lei­ding staat, bestaat ver­der uit dJGA, Swee­gers en de Bruijn en Aron­so­hn. Eind 2014 is het Tech­nisch Ont­werp opge­le­verd en is de EU-aan­be­ste­ding gestart. In mei 2015 is TBI begon­nen met de bouw. Een jaar later is Vari­an Medi­cal Sys­tem gestart met de opbouw en instal­la­tie van de pro­to­nen­ap­pa­ra­tuur. Inmid­dels is het gebouw opge­le­verd aan de Hol­landPTC-orga­ni­sa­tie. De behan­de­ling van de eer­ste pati­ënt staat gepland voor najaar/winter 2017.

Pro­duc­ten en adviezen

 • Ambi­tie­for­mu­le­ring
 • Func­ti­o­neel en ruim­te­lijk Pro­gram­ma van Eisen
 • Tech­ni­sche Pro­gram­ma van Eisen
 • Inves­te­rings­ra­ming
 • EU selec­tie en con­trac­te­ring ont­wer­pers, advi­seurs, leve­ran­ciers (ima­ging appa­ra­tuur, soft­wa­re, pro­to­nen-appa­ra­tuur), uit­voe­ren­de partijen
 • Bege­lei­ding voor­lo­pig en defi­ni­tief ontwerp
 • Ver­krij­gen en bewa­ken vergunningsprocedures
 • Ver­ant­woor­de­lijk inter­fa­ce gebouw & protonenapparatuur
 • Bud­get­be­wa­king / bouwkostenmanagement
 • Pro­ject– en Procesmanagement
 • Juri­di­sche advisering

Pro­ject in cijfers

 • 1e par­ti­cle the­ra­py cen­tre in Nederland
 • Bun­kers met mas­sief beton­nen wan­den > 4m dik
 • Ca. 8.000 m² BVO
 • Inves­te­rings­kos­ten > 100 mln euro