Project omschrijving

Hoog­wa­ter­be­scher­mings­pro­gram­ma: pro­fes­si­o­na­li­se­ring processen

Sámen de kerin­gen op orde krij­gen, die bij de (ver­leng­de) Der­de Toet­sing zijn afge­keurd. Dat is in essen­tie het Hoog­wa­ter­be­scher­mings­pro­gram­ma: een pro­gram­ma waar­in Rijk en water­schap­pen inten­sief samen­wer­ken om Neder­land te bescher­men tegen over­stro­min­gen. Begin 2018 is er een ‘Ver­be­ter- en ver­an­der­plan pro­gram­ma Hoog­wa­ter­be­scher­ming’ opge­steld, om meer grip te krij­gen op het pro­gram­ma. In dat ver­an­der­plan zijn zes spo­ren gede­fi­ni­eerd. Eén van de spo­ren omvat­te het ver­der pro­fes­si­o­na­li­se­ren, ver­gro­ten van sta­bi­li­teit & inte­gra­li­teit, van de pri­mai­re pro­ces­sen ten behoe­ve van pro­gram­ma­bu­reau van Pro­gram­ma­di­rec­tie van het Hoog­wa­ter­be­scher­mings­pro­gram­ma. AT Osbor­ne is gevraagd om daar­aan een bij­dra­ge te leveren.

Werk­pro­ces­sen en implementatie
Het pro­gram­ma­bu­reau bevat cir­ca 30 mede­wer­kers. De hoofd­pro­ces­sen zijn Pro­gram­meer- en begro­tings­pro­ces, Sub­si­die­pro­ces en Ver­ant­woor­dings­pro­ces. Om sta­bi­li­teit en inte­gra­li­teit te ver­gro­ten, is er inzicht nodig in wel­ke infor­ma­tie op welk moment door wie wordt gepro­du­ceerd. Maar ook door en voor wie het wordt aan­ge­past, geva­li­deerd en ver­der ont­slo­ten. Hier­voor is het van belang om inzicht te heb­ben wel­ke pro­duc­ten en sub­pro­duc­ten wor­den opge­le­verd en wel­ke IT-sys­te­men hier­voor wor­den gebruikt.  Een aan­tal ver­be­te­rin­gen zijn direct geïm­ple­men­teerd. Daar­naast is imple­men­ta­tie­plan opge­steld voor het struc­tu­reel bor­gen van pro­ces­ge­richt wer­ken en de bij­be­ho­ren­de rand­voor­waar­den en uit­gangs­pun­ten hier­voor. Ook is het plan opge­no­men hoe door ont­wik­kel­mo­ge­lijk­he­den en het ver­der rea­li­se­ren van het ver­be­ter­po­ten­ti­eel van de pro­ces­sen vorm gege­ven kan worden.

Onze aan­pak
Uniek aan onze aan­pak is dat we, in een kor­te inten­sie­ve peri­o­de, inter­ac­tie­ve ses­sies heb­ben gehou­den met het pro­gram­ma­bu­reau. Tij­dens deze ses­sies gaven de mede­wer­kers, onder onze bege­lei­ding, zelf hun toe­kom­sti­ge werk­pro­ces­sen vorm, inclu­sief bij­be­ho­ren­de beno­dig­de stuur­in­for­ma­tie en ver­be­ter­mo­ge­lijk­he­den. Dit zodat er een gro­te­re sta­bi­li­teit en voor­spel­baar­heid bin­nen het pro­gram­ma ont­staat in wan­neer wel­ke infor­ma­tie beschik­baar is, wel­ke pro­jec­ten wan­neer uit­ge­voerd wor­den en bij­be­ho­ren­de finan­ci­ë­le con­se­quen­ties. Onze werk­wij­ze ver­groot­te het draag­vlak onder de mede­wer­kers enorm. Aan de hand van het imple­men­ta­tie­plan is het Pro­gram­ma­bu­reau nu zelf in staat om pro­ces­ge­richt wer­ken en ver­be­ter­mo­ge­lijk­he­den vorm te geven en te imple­men­te­ren. Dit doen zij nu ook actief.