Project omschrijving

Hoog­wa­ter­be­scher­mings­pro­gram­ma: ver­die­ping pro­fes­si­o­na­li­se­ren processen

Sámen de kerin­gen op orde krij­gen, die bij de (ver­leng­de) Der­de Toet­sing zijn afge­keurd. Dat is in essen­tie het Hoog­wa­ter­be­scher­mings­pro­gram­ma (HWBP): een pro­gram­ma waar­in Rijk en water­schap­pen inten­sief samen­wer­ken om Neder­land te bescher­men tegen over­stro­min­gen. In het voor­jaar van 2018 hielp AT Osbor­ne het pro­gram­ma­bu­reau van Pro­gram­ma­di­rec­tie van het Hoog­wa­ter­be­scher­mings­pro­gram­ma inzicht te krij­gen in de pri­mai­re pro­ces­sen, zodat deze gepro­fes­si­o­na­li­seerd kan wor­den. Belang­rijk doel was zowel het ver­gro­ten van sta­bi­li­teit & inte­gra­li­teit. In het najaar van 2018 is AT Osbor­ne gevraagd om een bij­dra­ge te leve­ren aan een ver­die­ping hierop.

Doel ver­die­ping

Doel van deze ses­sies was om de basis, die er lag, ver­der uit te wer­ken. Dit zodat de Pri­mai­re Pro­ces­sen indi­vi­du­eel en met elkaar ver­der gestroom­lijnd kun­nen wor­den. De Pri­mai­re Pro­ces­sen zijn opge­schre­ven van­uit de optiek van de Pro­gram­ma­di­rec­tie van het HWBP. Het was belang­rijk om een aan­tal rand­voor­waar­den ver­der uit te wer­ken, waar de Pri­mai­re Pro­ces­sen aan moesten vol­doen. Op basis van deze rand­voor­waar­den kon­den de Pri­mai­re Pro­ces­sen ver­der uit­ge­schre­ven wor­den. Belang­rij­ke aan­dachts­pun­ten hier­bij waren: wie is waar­voor nu pre­cies ver­ant­woor­de­lijk, hoe ziet samen­wer­king eruit en wel­ke door­loop­tij­den zijn reëel?

Om sta­bi­li­teit en inte­gra­li­teit te ver­gro­ten, is er inzicht nodig in wan­neer er infor­ma­tie door wie gepro­du­ceerd, aan­ge­past, geva­li­deerd en ver­der ont­slo­ten wordt. Hier­voor is het van belang om inzicht te heb­ben wel­ke pro­duc­ten en sub­pro­duc­ten wor­den opge­le­verd en wel­ke IT-sys­te­men hier­voor wor­den gebruikt. Dit is ver­der uitgediept.

Er is afge­spro­ken om, daar waar kan, al zoveel moge­lijk via het nieu­we pro­ces te gaan wer­ken. Dit ver­sterkt pro­ces­ge­richt wer­ken en helpt direct ver­be­te­rin­gen door te voe­ren. Daar waar nodig, is er aan­dacht voor de juis­te imple­men­ta­tie­wij­ze en is hier de juis­te onder­steu­ning om heen georganiseerd.

Onze aan­pak

Uniek aan onze aan­pak is dat we, in een kor­te inten­sie­ve peri­o­de, inter­ac­tie­ve ver­volg­se­s­sies heb­ben gehou­den met het Pro­gram­ma­bu­reau. Tij­dens deze ses­sies gaven de mede­wer­kers, onder onze bege­lei­ding, zelf ver­die­ping op hun toe­kom­sti­ge werk­pro­ces­sen. Ook gaven zij aan wel­ke werk­wij­ze direct geïm­ple­men­teerd kon wor­den en wel­ke later. Onze werk­wij­ze ver­groot­te het draag­vlak onder de mede­wer­kers en imple­men­ta­tie van de nieu­we manier van wer­ken enorm.