Project omschrijving

Icoon Afsluit­dijk

In opdracht van de minis­ter van Infra­struc­tuur en Mili­eu, Mela­nie Schultz van Hae­gen, maakt ont­wer­per en inno­va­tor Daan Roo­se­gaar­de een uniek ont­werp genaamd Icoon Afsluit­dijk. AT Osbor­ne is door RWS gevraagd om dit pro­ject te ondersteunen.

Het pro­ject moet een nieu­we erva­ring geven aan de 32 km lan­ge dijk die de komen­de jaren wordt ver­sterkt. Rijk en regio wer­ken samen met Stu­dio Roo­se­gaar­de aan het ver­gro­ten van de ico­ni­sche waar­de van de Afsluit­dijk. Met een sub­tie­le laag die licht en duis­ter­nis en ver­le­den en toe­komst met elkaar ver­bindt, ver­sterkt Roo­se­gaar­de de schoon­heid van de dijk en maakt hij nieu­we kop­pe­lin­gen tus­sen mens en land­schap. De ont­wer­pen bena­druk­ken de cul­tuur­his­to­ri­sche waar­de van de Afsluit­dijk en dra­gen bij aan de waar­de van de dijk als (inter­na­ti­o­naal) visi­te­kaart­je voor de Neder­land­se water­bouw, inno­va­tie en Dut­ch Design.

In het week­end van 2, 3 en 4 sep­tem­ber 2016 heeft Stu­dio Roo­se­gaar­de de eer­ste con­cep­ten wer­ken voor de 32 km lan­ge Afsluit­dijk getoond. In de nach­ten van 2 en 3 sep­tem­ber heeft Roo­se­gaar­de de tij­de­lij­ke wer­ken waar­on­der Water­licht getoond. Water­licht is een Noor­der­licht van Neder­land en toont de kracht en kwets­baar­heid van leven met water. Bezoe­kers kun­nen op de Afsluit­dijk erva­ren hoe ver het water zou komen zon­der men­se­lijk ingrij­pen. Ook was tij­dens de nach­ten van 2 en 3 sep­tem­ber een tij­de­lij­ke expo­si­tie te zien van Roo­se­gaar­de met een inkijk naar de per­ma­nen­te ont­wer­pen die in de loop van 2017 gere­a­li­seerd wor­den: bij­voor­beeld ‘ Poort’, ‘Wind­vo­gel’ en ‘Lijn’. En in de vroe­ge och­tend van 4 sep­tem­ber 2016 zou ver­vol­gens de Afsluit­dijk Open plaats­vin­den: een uniek en één­ma­lig hard­loop­eve­ne­ment waar enke­le dui­zen­den hard­lo­pers de zons­op­gang in Fries­land tege­moet lopen. Dit event kon helaas van­we­ge het slecht weer geen door­gang vinden.

AT Osbor­ne onder­steunt RWS om pro­ject Icoon Afsluit­dijk tot een groot suc­ces te maken. Ver­schil­len­de mede­wer­kers van ons bureau wor­den inge­zet op aller­lei posi­ties. Zo zijn we nauw betrok­ken geweest bij de tot­stand­ko­ming van de over­een­komst tus­sen RWS en Stu­dio Roo­se­gaar­de, onder­steu­nen we de con­tract­ma­na­ger (samen met bureau Sig­ni­fi­cant) met de inkoop van de diver­se con­cep­ten, ver­le­nen we juri­di­sche onder­steu­ning en zijn we ver­ant­woor­de­lijk voor de pro­ject­be­heer­sing van dit uit­da­gen­de pro­ject. Een hele uit­da­ging voor een pro­ject dat vol­op in de publie­ke belang­stel­ling staat!