Project omschrijving

Imple­men­ta­tie zorg­plicht pri­mai­re waterkeringen

AT Osbor­ne was en is betrok­ken bij diver­se ont­wik­kel- en imple­men­ta­tie­op­ga­ven voor de zorg­plicht pri­mai­re water­ke­rin­gen. Deze opga­ven komen voort uit de gewij­zig­de Water­wet van 2014, waar­door de water­schap­pen en Rijks­wa­ter­staat (RWS) genood­zaakt zijn om hun bestuur­lij­ke zorg­plicht met nog meer des­kun­dig­heid in te vullen.

Onder­steu­ning col­lec­tie­ve aanpak

De (Unie van) water­schap­pen, STOWA, en RWS wer­ken op een aan­tal opga­ven samen. Deze samen­wer­king onder­steun­den en faci­li­teer­den wij door:

  • Visie­ont­wik­ke­ling voor de bestuur­lij­ke Com­mis­sie Water­ke­ren van de Unie van Waterschappen.
  • Het ont­wik­ke­len van werkprogramma’s en werkplannen.
  • De invul­ling van de secre­ta­ris­rol in de lan­de­lij­ke Stuur­groep Zorg­plicht, waar­in direc­teu­ren van water­schap­pen en RWS zit­ting hebben.
  • Bege­lei­ding van werk­groe­pen en het orga­ni­se­ren en faci­li­te­ren van inspi­re­ren­de netwerkdagen.
  • Advi­se­ren van de stuur­groep zorg­plicht op stra­te­gi­sche vraagstukken.
  • Ont­wik­ke­len van bouw­ste­nen als de basis­ei­sen, rap­por­ta­ge­for­mat, hand­rei­king infor­ma­tie­plan, bestuur­lij­ke ambi­tie­be­pa­ling, kwaliteitsmanagement.

Gerich­te onder­steu­ning RWS en waterschappen

Spe­ci­fiek onder­steun­den wij Water­schap Schel­de­stro­men, Rijks­wa­ter­staat, Hoog­heem­raad­schap Schie­land en de Krim­pe­ner­waard en Water­schap Rijn en IJs­sel met hun ontwikkelopgaven.

Water­schap Scheldestromen

De imple­men­ta­tie van de zorg­plicht legt in som­mi­ge geval­len orga­ni­sa­tie­bre­de pro­ble­ma­tiek bloot en kan wor­den gebruikt als spring­plank voor een bre­de­re orga­ni­sa­tie­ont­wik­ke­ling. Zo start­te een team van AT Osbor­ne in 2016 bij het Water­schap Schel­de­stro­men, met de imple­men­ta­tie van de zorg­plicht. Doel was om het asset­ma­na­ge­ment van de water­ke­rin­gen te pro­fes­si­o­na­li­se­ren om daar­mee te vol­doen aan de basis­ei­sen voor de zorg­plicht en om bedrijfs­mid­de­len opti­maal te behe­ren. Deze opdracht werd uit­ge­breid met een ont­wik­kel­op­ga­ve van de hele orga­ni­sa­tie, toen bleek dat de gehe­le orga­ni­sa­tie er baat bij zou heb­ben om te gaan wer­ken vol­gens de prin­ci­pes van het assetmanagement.

Water­schap Schel­de­stro­men wil straks meer pro­ces­ge­richt, risi­co­gestuurd en omge­vings­ge­richt te werk gaan en zo con­ti­nu in con­trol blij­ven over (de instand­hou­ding van) het are­aal. AT Osbor­ne heeft hen daar­om gehol­pen het beheer en onder­houd van het are­aal, waar­on­der de pri­mai­re water­ke­rin­gen, expli­cie­ter vorm te geven. Zij onder­steun­de het mana­ge­ment­team en de team­lei­ders bij het opstel­len van plan­nen van aan­pak voor de orga­ni­sa­tie­ont­wik­ke­ling en voor het aan­pas­sen van de werk­wij­ze voor de zorg­plicht van de water­ke­rin­gen. De advi­seurs van AT Osbor­ne ver­zorg­den hier­bij het pro­ces­ma­na­ge­ment, onder­steun­den bij het vast­leg­gen en gaven advies over de nieu­we orga­ni­sa­tie­struc­tuur. Het resul­taat van deze opdracht is het ‘plan van aan­pak zorg­plicht water­ke­rin­gen: ont­wik­ke­len op een bestaan­de taak’ en een ‘inte­graal plan van aan­pak’ voor de orga­ni­sa­tie­ont­wik­ke­ling, met o.a. een nieu­we orga­ni­sa­tie­struc­tuur en nieu­we procesbeschrijvingen.