Implementatie zorgplicht primaire waterkeringen

AT Osborne was en is betrokken bij diverse ontwikkel- en imple­men­tatieop­gaven voor de zorg­plicht pri­maire waterk­erin­gen. Deze opgaven komen voort uit de gewi­jzigde Water­wet van 2014, waar­door de water­schap­pen en Rijk­swa­ter­staat (RWS) genoodza­akt zijn om hun bestu­urlijke zorg­plicht met nog meer deskundigheid in te vullen.

Ondersteuning collectieve aanpak

De (Unie van) water­schap­pen, STOWA, en RWS werken op een aan­tal opgaven samen. Deze samen­werk­ing onder­s­te­un­den en facili­teer­den wij door:

  • Visieon­twik­kel­ing voor de bestu­urlijke Com­missie Waterk­eren van de Unie van Waterschappen.
  • Het ontwikke­len van werkprogramma’s en werkplannen.
  • De invulling van de sec­re­taris­rol in de lan­delijke Stu­ur­groep Zorg­plicht, waarin directeuren van water­schap­pen en RWS zit­ting hebben.
  • Begelei­d­ing van werk­groepen en het organ­is­eren en faciliteren van inspir­erende netwerkdagen.
  • Advis­eren van de stu­ur­groep zorg­plicht op strate­gis­che vraagstukken.
  • Ontwikke­len van bouw­ste­nen als de basi­seisen, rap­portage­for­mat, han­dreik­ing infor­matieplan, bestu­urlijke ambitiebepal­ing, kwaliteitsmanagement.

Gerichte ondersteuning RWS en waterschappen

Spec­i­fiek onder­s­te­un­den wij Water­schap Schelde­stromen, Rijk­swa­ter­staat, Hoogheem­raad­schap Schieland en de Krimpen­er­waard en Water­schap Rijn en IJs­sel met hun ontwikkelopgaven.

Waterschap Scheldestromen

De imple­men­tatie van de zorg­plicht legt in som­mige gevallen organ­isatiebrede prob­lematiek bloot en kan wor­den gebruikt als spring­plank voor een bredere organ­isatieon­twik­kel­ing. Zo startte een team van AT Osborne in 2016 bij het Water­schap Schelde­stromen, met de imple­men­tatie van de zorg­plicht. Doel was om het asset­man­age­ment van de waterk­erin­gen te pro­fes­sion­alis­eren om daarmee te vol­doen aan de basi­seisen voor de zorg­plicht en om bedri­jf­s­mid­de­len opti­maal te beheren. Deze opdracht werd uit­ge­breid met een ontwikkelop­gave van de hele organ­isatie, toen bleek dat de gehele organ­isatie er baat bij zou hebben om te gaan werken vol­gens de principes van het assetmanagement.

Water­schap Schelde­stromen wil straks meer pro­ces­gericht, risico­ges­tu­urd en omgev­ings­gericht te werk gaan en zo con­tinu in con­trol bli­jven over (de instand­houd­ing van) het areaal. AT Osborne heeft hen daarom geholpen het beheer en onder­houd van het areaal, waaron­der de pri­maire waterk­erin­gen, expli­ci­eter vorm te geven. Zij onder­s­te­unde het man­age­ment­team en de team­lei­ders bij het opstellen van plan­nen van aan­pak voor de organ­isatieon­twik­kel­ing en voor het aan­passen van de werk­wi­jze voor de zorg­plicht van de waterk­erin­gen. De adviseurs van AT Osborne ver­zorgden hier­bij het pro­ces­man­age­ment, onder­s­te­un­den bij het vast­leggen en gaven advies over de nieuwe organ­isatiestruc­tu­ur. Het resul­taat van deze opdracht is het ‘plan van aan­pak zorg­plicht waterk­erin­gen: ontwikke­len op een bestaande taak’ en een ‘inte­graal plan van aan­pak’ voor de organ­isatieon­twik­kel­ing, met o.a. een nieuwe organ­isatiestruc­tu­ur en nieuwe procesbeschrijvingen.

Deel deze pagina via

Ook interessant