Integratie naast competitie

In opdracht van Our New Econ­o­my werk­ten wij mee aan een rap­port over het economisch mod­el onder maatschap­pelijk ini­ti­atief. Net als op ontel­baar veel plaat­sen over de gehele wereld kent Ned­er­land duizen­den voor­beelden van maatschap­pelijk ini­ti­atief. Mensen gaan in hun dorp of wijk zelf aan de slag met wonen, energie, zorg, voed­sel, ver­vo­er, natu­ur en nog veel meer. Zij werken niet aan één doel, maar aan meerdere doe­len en daar­bij zetten zij heel hand­ig hun mid­de­len in om die doe­len te bereiken. Zo besparen ze kosten en creëren meer opbreng­sten. Maatschap­pelijke ini­ti­atieven zetten zo een alter­natief neer naast competitie.

Com­peti­tie is: alles inzetten voor een enkel doel, maar daar­door ook heel veel weg­gooien wat waarde­vol is. Het alter­natief is inte­gratie, elk mid­del inzetten voor zoveel mogelijk opeen­vol­gende doe­len en daar­door zoveel mogelijk gebruiken wat waarde­vol is. De pub­li­catie Inte­gratie naast Com­peti­tie Nieuwe Economie in Kloost­er­bu­ren is bedoeld voor allen die met maatschap­pelijk ini­ti­atief werken en zek­er voor de ini­ti­atiefne­mers en voor actieve bewon­ers. Mensen die werken voor over­he­den, bedri­jven en maatschap­pelijke instellin­gen kun­nen er uit­er­aard gebruik van mak­en. Dit laat­ste geldt ook voor mensen met inter­esse in economie en vooral nieuwe economie.

Deel deze pagina via

Ook interessant