Project omschrijving

Inte­gra­tie naast competitie

In opdracht van Our New Eco­no­my werk­ten wij mee aan een rap­port over het eco­no­misch model onder maat­schap­pe­lijk ini­ti­a­tief. Net als op ontel­baar veel plaat­sen over de gehe­le wereld kent Neder­land dui­zen­den voor­beel­den van maat­schap­pe­lijk ini­ti­a­tief. Men­sen gaan in hun dorp of wijk zelf aan de slag met wonen, ener­gie, zorg, voed­sel, ver­voer, natuur en nog veel meer. Zij wer­ken niet aan één doel, maar aan meer­de­re doe­len en daar­bij zet­ten zij heel han­dig hun mid­de­len in om die doe­len te berei­ken. Zo bespa­ren ze kos­ten en cre­ë­ren meer opbreng­sten. Maat­schap­pe­lij­ke ini­ti­a­tie­ven zet­ten zo een alter­na­tief neer naast competitie.

Com­pe­ti­tie is: alles inzet­ten voor een enkel doel, maar daar­door ook heel veel weg­gooi­en wat waar­de­vol is. Het alter­na­tief is inte­gra­tie, elk mid­del inzet­ten voor zoveel moge­lijk opeen­vol­gen­de doe­len en daar­door zoveel moge­lijk gebrui­ken wat waar­de­vol is. De publi­ca­tie Inte­gra­tie naast Com­pe­ti­tie Nieu­we Eco­no­mie in Kloos­ter­bu­ren is bedoeld voor allen die met maat­schap­pe­lijk ini­ti­a­tief wer­ken en zeker voor de ini­ti­a­tief­ne­mers en voor actie­ve bewo­ners. Men­sen die wer­ken voor over­he­den, bedrij­ven en maat­schap­pe­lij­ke instel­lin­gen kun­nen er uiter­aard gebruik van maken. Dit laat­ste geldt ook voor men­sen met inte­res­se in eco­no­mie en voor­al nieu­we economie.