InteraktContour – Strategische personeelsplanning en verbetering efficiëntie behandeling

Inter­act­Con­tour is er voor mensen die beperkin­gen ervaren als gevolg van NAH, dat doet ze met verbli­jf, gespe­cialiseerde zorg en onder­s­te­un­ing. Inter­ak­t­Con­tour is actief in Over­i­js­sel, noordelijk Gelder­land en Flevoland. Ze wil daar goede zorg bli­jven lev­eren, ondanks de krapte op de arbei­ds­markt. Om de HR opgave voor de toekomst invulling te geven kijken we met een strate­gis­che bril vooruit. AT Osborne heeft in samen­werk­ing met ver­schil­lende teams van Inter­ak­t­Con­tour een inter­ac­tief mod­el voor strate­gis­che per­son­eel­s­plan­ning (SPP) opgesteld.

Onze aanpak

De basis voor het SPP ligt in de zorgvraag­prog­nose die onderdeel was van de strate­gie voor vast­goed, uit­gew­erkt in persona’s. Dit zijn arche­type cliën­ten, gebaseerd op de mate van cog­ni­tieve en/of lichamelijke beperkin­gen en de lev­ens­fase. In plaats van de kop­pel­ing tussen persona’s en huisvest­ing hebben we hier de persona’s gekop­peld aan for­matie (fte) en func­tiemix. Op basis van de nor­men vanu­it de bekostig­ing en de inricht­ing van de teams bij Inter­ak­t­Con­tour hebben we de ide­ale inzet voor elke per­sona vastgesteld.

De vergelijk­ing van de per­son­eel­sprog­nose met de ontwik­kel­ing van het huidi­ge per­son­eels­be­stand leverde inzicht op in de HR opgave. Deze hebben we inzichtelijk gemaakt in een inter­ac­tief dash­board, waarin Inter­ak­t­Con­tour met ver­schil­lende para­me­ters scenario’s kan mak­en. Onder meer ziek­tev­erzuim, cliënt­ge­bon­den vs. niet-cliën­t­ge­bon­­den tijd, ver­loop, func­tied­if­fer­en­ti­atie en deeltijdfactor.

Voor de behan­deltak van Inter­ak­t­Con­tour hebben we naast deze prog­nose een analyse gemaakt van de effi­ciën­tie van de teams en de vari­abe­len die hierin een rol spe­len. Op basis van o.a. inzicht in reis­ti­j­den, sprei­d­ing van cliën­ten en behan­del­graad hebben we besluit­in­for­matie gegenereerd t.b.v. de ver­be­ter­ing van de effi­ciën­tie en inzet van medewerkers.

Deel deze pagina via

Ook interessant