Project omschrijving

Interakt­Con­tour – Stra­te­gi­sche per­so­neels­plan­ning en ver­be­te­ring effi­ci­ën­tie behandeling

Inter­act­Con­tour is er voor men­sen die beper­kin­gen erva­ren als gevolg van NAH, dat doet ze met ver­blijf, gespe­ci­a­li­seer­de zorg en onder­steu­ning. Interakt­Con­tour is actief in Over­ijs­sel, noor­de­lijk Gel­der­land en Fle­vo­land. Ze wil daar goe­de zorg blij­ven leve­ren, ondanks de krap­te op de arbeids­markt. Om de HR opga­ve voor de toe­komst invul­ling te geven kij­ken we met een stra­te­gi­sche bril voor­uit. AT Osbor­ne heeft in samen­wer­king met ver­schil­len­de teams van Interakt­Con­tour een inter­ac­tief model voor stra­te­gi­sche per­so­neels­plan­ning (SPP) opgesteld.

Onze aan­pak

De basis voor het SPP ligt in de zorg­vraag­prog­no­se die onder­deel was van de stra­te­gie voor vast­goed, uit­ge­werkt in persona’s. Dit zijn arche­ty­pe cli­ën­ten, geba­seerd op de mate van cog­ni­tie­ve en/of licha­me­lij­ke beper­kin­gen en de levens­fa­se. In plaats van de kop­pe­ling tus­sen persona’s en huis­ves­ting heb­ben we hier de persona’s gekop­peld aan for­ma­tie (fte) en func­tie­mix. Op basis van de nor­men van­uit de bekos­ti­ging en de inrich­ting van de teams bij Interakt­Con­tour heb­ben we de ide­a­le inzet voor elke per­so­na vastgesteld.

De ver­ge­lij­king van de per­so­neels­prog­no­se met de ont­wik­ke­ling van het hui­di­ge per­so­neels­be­stand lever­de inzicht op in de HR opga­ve. Deze heb­ben we inzich­te­lijk gemaakt in een inter­ac­tief dash­board, waar­in Interakt­Con­tour met ver­schil­len­de para­me­ters scenario’s kan maken. Onder meer ziek­te­ver­zuim, cli­ënt­ge­bon­den vs. niet-cli­ënt­ge­bon­den tijd, ver­loop, func­tie­dif­fe­ren­ti­a­tie en deeltijdfactor.

Voor de behan­del­tak van Interakt­Con­tour heb­ben we naast deze prog­no­se een ana­ly­se gemaakt van de effi­ci­ën­tie van de teams en de vari­a­be­len die hier­in een rol spe­len. Op basis van o.a. inzicht in reis­tij­den, sprei­ding van cli­ën­ten en behan­del­graad heb­ben we besluitin­for­ma­tie gege­ne­reerd t.b.v. de ver­be­te­ring van de effi­ci­ën­tie en inzet van medewerkers.