Interim teamleider/projectmanager, gemeente Nuenen

Bin­nen de regio Eind­hoven kent de gemeente Nue­nen vanu­it his­torische afsprak­en een forse nieuw­bouwop­gave. Tot 2030 is in Nue­nen de bouw van 2.000 nieuwe wonin­gen voorzien. In ver­houd­ing tot het bestaande aan­tal wonin­gen een toevoeg­ing van een kleine 20%.

Op ver­zoek van de gemeente heeft AT Osborne een inter­im team­lei­der Projecten/projectmanager geleverd. Een dubbel­rol die ener om stap­pen te szi­jds gericht was op het zetten van stap­pen in een aan­tal lan­glopende dossiers, anderz­i­jds om team te begeleiden.

Belan­grijk onderdeel van zijn opgave vor­mde het her­ijken van de plan­nen voor de nieuw­bouwlo­catie Nue­nen West (1.575 wonin­gen) en het herzien van de bijbe­horende samen­werk­ingsaf­sprak­en met pri­vate partijen.

De ontwik­kel­ing van Nue­nen West is ruim een decen­ni­um gele­den opges­tart. In 2008 zijn de plan­nen hier­voor vast­gelegd in een mas­ter­plan en beeld­kwaliteit­s­plan. In de afgelopen jaren is de wereld veran­derd. Door veran­derin­gen op de won­ing­markt is de behoefte ontstaan om de ruimtelijke en pro­gram­ma­tis­che uit­gangspun­ten uit deze plan­nen te herzien. Ook verwacht­en we dat de ontwik­kel­ing van Nue­nen West meer tijd in beslag gaat nemen. 

Om te komen tot een plan dat opnieuw aansluit bij de actuele woon­wensen en de juiste mate van flex­i­biliteit voor de toekomst biedt, is het ruimtelijk ontwerp vernieuwd. Dit hebben we gedaan zon­der voor­bij te gaan aan de essen­ties van het oor­spronke­lijk plan.

Geïn­spireerd door de kern­waar­den van Nue­nen als gezel­lig Zuidoost-Bra­bants dorp met his­to­rie, hebben wij voor Nue­nen West een lux­ueus, com­fort­a­bel en eigen­ti­jds woon­m­i­lieu ont­wor­pen. Niet te chique, maar wel een beet­je statig. De sfeer en archi­tec­tu­ur van het oor­spronke­lijke dorp zijn voel­baar. In Nue­­nen-West woon je samen in een gezel­lige buurt, mid­den in het groen.

Kaart

Daar­naast heeft hij de gemeente inhoudelijk onder­s­te­und bij de ontwik­kel­ing van ver­schil­lende andere ontwikkel­locaties, het komen tot regionale won­ing­bouwaf­sprak­en en het mak­en van nieuwe toekom­st­gerichte afsprak­en met de woningcorporatie.

Deel deze pagina via

Ook interessant