Project omschrijving

Inte­rim teamleider/projectmanager, gemeen­te Nuenen

Bin­nen de regio Eind­ho­ven kent de gemeen­te Nue­nen van­uit his­to­ri­sche afspra­ken een for­se nieuw­bouw­op­ga­ve. Tot 2030 is in Nue­nen de bouw van 2.000 nieu­we wonin­gen voor­zien. In ver­hou­ding tot het bestaan­de aan­tal wonin­gen een toe­voe­ging van een klei­ne 20%.

Op ver­zoek van de gemeen­te heeft AT Osbor­ne een inte­rim team­lei­der Projecten/projectmanager gele­verd. Een dub­bel­rol die ener om stap­pen te szijds gericht was op het zet­ten van stap­pen in een aan­tal lang­lo­pen­de dos­siers, ander­zijds om team te begeleiden.

Belang­rijk onder­deel van zijn opga­ve vorm­de het her­ij­ken van de plan­nen voor de nieuw­bouw­lo­ca­tie Nue­nen West (1.575 wonin­gen) en het her­zien van de bij­be­ho­ren­de samen­wer­kings­af­spra­ken met pri­va­te partijen.

De ont­wik­ke­ling van Nue­nen West is ruim een decen­ni­um gele­den opge­start. In 2008 zijn de plan­nen hier­voor vast­ge­legd in een mas­ter­plan en beeld­kwa­li­teits­plan. In de afge­lo­pen jaren is de wereld ver­an­derd. Door ver­an­de­rin­gen op de woning­markt is de behoef­te ont­staan om de ruim­te­lij­ke en pro­gram­ma­ti­sche uit­gangs­pun­ten uit deze plan­nen te her­zien. Ook ver­wach­ten we dat de ont­wik­ke­ling van Nue­nen West meer tijd in beslag gaat nemen. 

Om te komen tot een plan dat opnieuw aan­sluit bij de actu­e­le woon­wen­sen en de juis­te mate van flexi­bi­li­teit voor de toe­komst biedt, is het ruim­te­lijk ont­werp ver­nieuwd. Dit heb­ben we gedaan zon­der voor­bij te gaan aan de essen­ties van het oor­spron­ke­lijk plan.

Geïn­spi­reerd door de kern­waar­den van Nue­nen als gezel­lig Zuid­oost-Bra­bants dorp met his­to­rie, heb­ben wij voor Nue­nen West een luxu­eus, com­for­ta­bel en eigen­tijds woon­mi­li­eu ont­wor­pen. Niet te chi­que, maar wel een beet­je sta­tig. De sfeer en archi­tec­tuur van het oor­spron­ke­lij­ke dorp zijn voel­baar. In Nue­nen-West woon je samen in een gezel­li­ge buurt, mid­den in het groen.

Kaart

Daar­naast heeft hij de gemeen­te inhou­de­lijk onder­steund bij de ont­wik­ke­ling van ver­schil­len­de ande­re ont­wik­kel­lo­ca­ties, het komen tot regi­o­na­le woning­bouw­af­spra­ken en het maken van nieu­we toe­komst­ge­rich­te afspra­ken met de woningcorporatie.