Invullen rol programmacoördinator ONE voor Basalt

AT Osborne is gevraagd om de rol van pro­gram­ma­coör­di­na­tor ONE  op te zetten voor Basalt en op die manier overkoe­pe­lende stur­ing in te richt­en voor de pro­jecten en programma’s die vallen onder pro­gram­ma ONE.  Dit was van belang zodat er meer gerichte en samen­hangende keuzes gemaakt kun­nen wor­den. Pro­gram­ma ONE richt zich op één manier van werken voor de fusie-organ­isatie Basalt, die steeds slim­mer en toekom­st­gerichter wil kun­nen werken over alle tien de locaties heen. Véronique Kruize heeft deze rol voor Basalt vervult.

programmacoördinator ONE voor Basalt

Inrichten van de sturingslijnen

Om één manier van werken bin­nen Basalt te kun­nen organ­is­eren, is het belan­grijk om de rand­voor­waar­den op orde te kri­j­gen. Rand­voor­waar­den zijn in dit geval uni­forme reg­is­tratieprocessen, uni­former­ing van onder­s­te­unende func­ties en het updat­en van onder­s­te­unende IT-faciliteit­en. Het pro­gram­ma ONE Basalt zorgt in dat kad­er voor het starten van de juiste programma’s en pro­jecten én voor een con­text, waarin pro­jec­tre­sul­tat­en goed kun­nen lan­den. Om dit te kun­nen doen, zijn heldere stur­ingsli­j­nen van belang en ook logis­che inzet van pro­­gram­­ma- en/of pro­ject­s­tur­ingsin­stru­menten. Deze stur­ingsli­j­nen, inclusief rollen tak­en en ver­ant­wo­ordelijkhe­den, zijn ingericht en onder­s­te­und met instru­menten, zoals: pro­ject­brieven, ‑plan­nen en ‑rap­portages, opzet en impact van plan­nin­gen. Daar­naast geven de stur­ingsli­j­nen inzicht in afhanke­lijkhe­den en (beheers­ing van) risico’s om meer uni­form te kun­nen werken. Dit hebben wij samen met Basalt ingericht.

Coachen van de projectleiders

Onderdeel van onze opdracht is ook het coachen van de interne pro­jectlei­ders voor de invulling van hun rol. Het coachen besloeg een breed palet aan inhoudelijke vra­gen, zoals hoe een bepaald type project aan te pakken als wel meer pro­ces­matige vaardighe­den over hoe  pro­ject­matig en plan­matig om te gaan met veran­derin­gen. Doel van de coach­ing is om zorgman­agers, die ook de rol van intern pro­jectlei­der op zich nemen, beter in staat te stellen om bei­de rollen simul­taan te kun­nen vervullen. De interne pro­jectlei­ders zijn en bli­jven ver­ant­wo­ordelijk voor het projectresultaat.

Weten, kunnen en willen

Tot slot was de pro­gram­ma­coör­di­na­tor ver­ant­wo­ordelijk voor het coördineren van de veran­derkundi­ge opgave die voortkomt uit deze pro­jecten. Het ging hier­bij om het con­di­tioneren van de omgev­ing van de pro­jecten langs de assen ‘weten, kun­nen en willen’, zodat de organ­isatie in staat is om alle beoogde veran­derin­gen ook in de prak­tijk te realis­eren. Hier­bij ging ‘weten’ om het invullen van de com­­mu­ni­­catie-aspect met team com­mu­ni­catie. Daar­voor is een com­mu­ni­caties­trate­gie geschreven en uit­gevo­erd. ‘Kun­nen’ is samen met het Leer­huis inge­vuld langs de as van beoogde com­pe­ten­ties en vaardighe­den en medew­erk­ers. Hier­bij zijn team­coör­di­na­toren  getraind in het zien en toepassen van veran­derkundi­ge aspecten en zijn medew­erk­ers in staat gesteld om met beschik­bare IT-mid­de­len te werken in de vorm van train­in­gen en onder­s­te­un­ing op de werkvlo­er. Tot slot is samen met het zorgman­age­ment invulling gegeven aan ‘willen’. Met behulp van de veran­der­mon­i­tor is in kaart gebracht welke aan­dacht­spun­ten bij welke doel­groepen waren en welke inter­ven­ties hierop gepleegd kun­nen worden.

Deel deze pagina via

Ook interessant