Project omschrijving

Invul­len rol pro­gram­ma­co­ör­di­na­tor ONE voor Basalt

AT Osbor­ne is gevraagd om de rol van pro­gram­ma­co­ör­di­na­tor ONE  op te zet­ten voor Basalt en op die manier over­koe­pe­len­de stu­ring in te rich­ten voor de pro­jec­ten en programma’s die val­len onder pro­gram­ma ONE.  Dit was van belang zodat er meer gerich­te en samen­han­gen­de keu­zes gemaakt kun­nen wor­den. Pro­gram­ma ONE richt zich op één manier van wer­ken voor de fusie-orga­ni­sa­tie Basalt, die steeds slim­mer en toe­komst­ge­rich­ter wil kun­nen wer­ken over alle tien de loca­ties heen. Véro­ni­que Krui­ze heeft deze rol voor Basalt vervult.

programmacoördinator ONE voor Basalt

Inrich­ten van de sturingslijnen

Om één manier van wer­ken bin­nen Basalt te kun­nen orga­ni­se­ren, is het belang­rijk om de rand­voor­waar­den op orde te krij­gen. Rand­voor­waar­den zijn in dit geval uni­for­me regi­stra­tie­pro­ces­sen, uni­for­me­ring van onder­steu­nen­de func­ties en het upda­ten van onder­steu­nen­de IT-faci­li­tei­ten. Het pro­gram­ma ONE Basalt zorgt in dat kader voor het star­ten van de juis­te programma’s en pro­jec­ten én voor een con­text, waar­in pro­ject­re­sul­ta­ten goed kun­nen lan­den. Om dit te kun­nen doen, zijn hel­de­re stu­rings­lij­nen van belang en ook logi­sche inzet van pro­gram­ma- en/of pro­ject­stu­rings­in­stru­men­ten. Deze stu­rings­lij­nen, inclu­sief rol­len taken en ver­ant­woor­de­lijk­he­den, zijn inge­richt en onder­steund met instru­men­ten, zoals: pro­ject­brie­ven, ‑plan­nen en ‑rap­por­ta­ges, opzet en impact van plan­nin­gen. Daar­naast geven de stu­rings­lij­nen inzicht in afhan­ke­lijk­he­den en (beheer­sing van) risico’s om meer uni­form te kun­nen wer­ken. Dit heb­ben wij samen met Basalt ingericht.

Coa­chen van de projectleiders

Onder­deel van onze opdracht is ook het coa­chen van de inter­ne pro­ject­lei­ders voor de invul­ling van hun rol. Het coa­chen besloeg een breed palet aan inhou­de­lij­ke vra­gen, zoals hoe een bepaald type pro­ject aan te pak­ken als wel meer pro­ces­ma­ti­ge vaar­dig­he­den over hoe  pro­ject­ma­tig en plan­ma­tig om te gaan met ver­an­de­rin­gen. Doel van de coa­ching is om zorg­ma­na­gers, die ook de rol van intern pro­ject­lei­der op zich nemen, beter in staat te stel­len om bei­de rol­len simul­taan te kun­nen ver­vul­len. De inter­ne pro­ject­lei­ders zijn en blij­ven ver­ant­woor­de­lijk voor het projectresultaat.

Weten, kun­nen en willen

Tot slot was de pro­gram­ma­co­ör­di­na­tor ver­ant­woor­de­lijk voor het coör­di­ne­ren van de ver­an­der­kun­di­ge opga­ve die voort­komt uit deze pro­jec­ten. Het ging hier­bij om het con­di­ti­o­ne­ren van de omge­ving van de pro­jec­ten langs de assen ‘weten, kun­nen en wil­len’, zodat de orga­ni­sa­tie in staat is om alle beoog­de ver­an­de­rin­gen ook in de prak­tijk te rea­li­se­ren. Hier­bij ging ‘weten’ om het invul­len van de com­mu­ni­ca­tie-aspect met team com­mu­ni­ca­tie. Daar­voor is een com­mu­ni­ca­tie­stra­te­gie geschre­ven en uit­ge­voerd. ‘Kun­nen’ is samen met het Leer­huis inge­vuld langs de as van beoog­de com­pe­ten­ties en vaar­dig­he­den en mede­wer­kers. Hier­bij zijn team­co­ör­di­na­to­ren  getraind in het zien en toe­pas­sen van ver­an­der­kun­di­ge aspec­ten en zijn mede­wer­kers in staat gesteld om met beschik­ba­re IT-mid­de­len te wer­ken in de vorm van trai­nin­gen en onder­steu­ning op de werk­vloer. Tot slot is samen met het zorg­ma­na­ge­ment invul­ling gege­ven aan ‘wil­len’. Met behulp van de ver­an­der­mo­ni­tor is in kaart gebracht wel­ke aan­dachts­pun­ten bij wel­ke doel­groe­pen waren en wel­ke inter­ven­ties hier­op gepleegd kun­nen worden.