Project omschrijving

Ipse de Brug­gen – Eva­lu­a­tie Kost­prijs­dek­ken­de huur

Ipse de brug­gen is een instel­ling voor ver­stan­de­lijk gehan­di­cap­ten met als cen­traal werk­ge­bied de pro­vin­cie Zuid-Hol­land. Ipse de Brug­gen is er voor zo’n 4.500 cli­ën­ten die wonen op één van de drie ter­rei­nen of in de wijk. Om haar cli­ën­ten te bedie­nen heeft Ipse de Brug­gen veel vast­goed, met bij­be­ho­ren­de las­ten, waar­voor zij door de vast­goed­com­po­nent (NHC) in de bekos­ti­ging wordt vergoed.

Een van de direc­te aan­lei­din­gen voor het instel­len van een kost­prijs dek­ken­de huur­me­tho­diek was de aan­kon­di­ging van het inte­gra­le tarief, waar­in de vast­goed­com­po­nent min­der of niet meer her­ken­baar is. Het doel van deze sys­te­ma­tiek was om een prik­kel te intro­du­ce­ren zodat de zorg zui­ni­ger om zou gaan met huis­ves­ting. Ipse de Brug­gen wil­de dit sys­teem na ca. 2 jaar te evalueren.

De aan­pak van AT Osborne

We heb­ben de eva­lu­a­tie uit­ge­voerd langs ons model waar­in we een onder­scheid maken tus­sen het doel­sys­teem, het instru­ment en het model. Op het niveau van het doel­sys­teem eva­lu­e­ren we of het geheel van instru­men­ten, pro­ce­du­res, com­pe­ten­ties, inzet enz. dat gericht is op het in stand hou­den van een door­be­las­tings­sys­te­ma­tiek werkt. Het instru­ment is ‘de kost­prijs­dek­ken­de huur’ (het bedrag) ter­wijl één van de onder­de­len van het instru­ment het model is (de reken­tool zelf).

Sche­ma doelsysteem-instrument-model

Sche­ma doelsysteem-instrument-model

Op basis van gesprek­ken met de ver­schil­len­de acto­ren en het vol­gen van het docu­mentspoor heb­ben we de wer­king van het doel­sys­teem geë­va­lu­eerd en in beeld gebracht wat de wen­sen zijn voor de toe­komst. Daar­naast heb­ben we het instru­ment en het model geë­va­lu­eerd. We heb­ben de moge­lijk­he­den voor een nieuw doel­sys­teem ver­kend m.b.v. het onder­staan­de model waar­in ver­ant­woor­de­lijk­he­den en bevoegd­he­den tegen elkaar uit­ge­zet zijn. Bij deze keu­ze gaat de voor­keur uit naar een model waar­in de ver­ant­woor­de­lijk­he­den en bevoegd­he­den van de acto­ren ‘zui­ver’ gere­geld zijn omdat deze model­len in de prak­tijk het bes­te werken.

Sche­ma model­len huur­der-ver­huur­der systematiek