Ipse de Bruggen – Evaluatie Kostprijsdekkende huur

Ipse de bruggen is een instelling voor ver­standelijk gehand­i­capten met als cen­traal werkge­bied de provin­cie Zuid-Hol­­land. Ipse de Bruggen is er voor zo’n 4.500 cliën­ten die wonen op één van de drie ter­reinen of in de wijk. Om haar cliën­ten te bedi­enen heeft Ipse de Bruggen veel vast­goed, met bijbe­horende las­ten, waar­voor zij door de vast­goed­com­po­nent (NHC) in de bekostig­ing wordt vergoed.

Een van de directe aan­lei­din­gen voor het instellen van een kost­pri­js dekkende huurmethod­iek was de aankondig­ing van het inte­grale tarief, waarin de vast­goed­com­po­nent min­der of niet meer herken­baar is. Het doel van deze sys­tem­atiek was om een prikkel te intro­duc­eren zodat de zorg zuiniger om zou gaan met huisvest­ing. Ipse de Bruggen wilde dit sys­teem na ca. 2 jaar te evalueren.

De aanpak van AT Osborne

We hebben de eval­u­atie uit­gevo­erd langs ons mod­el waarin we een onder­scheid mak­en tussen het doel­sys­teem, het instru­ment en het mod­el. Op het niveau van het doel­sys­teem eval­ueren we of het geheel van instru­menten, pro­ce­dures, com­pe­ten­ties, inzet enz. dat gericht is op het in stand houden van een door­be­last­ingssys­tem­atiek werkt. Het instru­ment is ‘de kost­pri­js­dekkende huur’ (het bedrag) ter­wi­jl één van de onderde­len van het instru­ment het mod­el is (de reken­tool zelf).

Schema doelsysteem-instrument-model

Schema doel­sys­­teem-instru­­ment-mod­­el

Op basis van gesprekken met de ver­schil­lende actoren en het vol­gen van het doc­u­mentspoor hebben we de werk­ing van het doel­sys­teem geë­val­ueerd en in beeld gebracht wat de wensen zijn voor de toekomst. Daar­naast hebben we het instru­ment en het mod­el geë­val­ueerd. We hebben de mogelijkhe­den voor een nieuw doel­sys­teem verk­end m.b.v. het onder­staande mod­el waarin ver­ant­wo­ordelijkhe­den en bevoegdhe­den tegen elka­ar uit­gezet zijn. Bij deze keuze gaat de voorkeur uit naar een mod­el waarin de ver­ant­wo­ordelijkhe­den en bevoegdhe­den van de actoren ‘zuiver’ geregeld zijn omdat deze mod­ellen in de prak­tijk het beste werken.

Schema mod­ellen huur­der-ver­hu­ur­der systematiek

Deel deze pagina via

Ook interessant