Ipse de Bruggen – Kosten van wonen op een terrein

Ipse de bruggen is een instelling voor ver­standelijk gehand­i­capten met als cen­traal werkge­bied de provin­cie Zuid-Hol­­land. Ipse de Bruggen is er voor zo’n 4.500 cliën­ten die wonen op één van de drie ter­reinen of in de wijk. Op de ter­reinen zijn ver­schil­lende voorzienin­gen aan­wezig waar de bewon­ers gebruik van kun­nen mak­en. Het gaat naast wonen en dagbeste­d­ing, bijvoor­beeld om een zwem­bad, sporthal, kleine dieren boerder­ij, ont­moet­ingsruimte etc. Daar­naast staan er op het ter­rein gebouwen voor logistiek en de tech­nis­che- en facil­i­taire dien­sten en is er aller­hande onder­grondse en boven­grondse infrastructuur.

Naar aan­lei­d­ing van de porte­feuille analyse die AT Osborne uit­gevo­erde voor de vast­goed­strate­gie, wilde Ipse de Bruggen meer inzicht in de werke­lijke kosten voor wonen op de ter­reinen. We kijken daarom naar de las­ten van voorzienin­gen op het ter­rein die niet of gedeel­telijk door de NHC inkom­sten gedekt worden.

Onze aanpak

We bracht­en de las­ten in twee lij­nen in beeld, vanu­it de Total Cost of Own­er­ship benader­ing (TCO). De eerste lijn is die van de func­tionele infra­struc­tu­ur, de gebouwen anders dan voor wonen en dagbeste­d­ing, die spec­i­fiek zijn voor elk ter­rein. De tweede lijn is die van de tech­nis­che infra­struc­tu­ur, alle onder­grondse en boven­grondse voorzienin­gen die een ter­rein tot een ter­rein mak­en. Voor bei­de lij­nen bracht­en we de kap­i­taal­las­ten en exploitatielas­ten in beeld, zow­el nor­matief als werkelijk.

Schema TCO

We ontwikkelden een inter­ac­tief mod­el, waarin Ipse de Bruggen scenario’s kan opstellen van de wenselijke en min­der wenselijke kosten van wonen op het ter­rein, op basis van vari­atie in de kap­i­taal­las­ten en exploitatielas­ten. Ook kan ze bepalen wat dit eventueel betekent voor een eigen bij­drage van cliën­ten die op het ter­rein willen wonen.

Spreekt deze aan­pak u aan? Neem dan con­tact met ons op, wij denken graag met u mee over een passende oploss­ing voor uw vraagstuk.

Deel deze pagina via

Ook interessant