Project omschrijving

Ipse de Brug­gen – Kos­ten van wonen op een terrein

Ipse de brug­gen is een instel­ling voor ver­stan­de­lijk gehan­di­cap­ten met als cen­traal werk­ge­bied de pro­vin­cie Zuid-Hol­land. Ipse de Brug­gen is er voor zo’n 4.500 cli­ën­ten die wonen op één van de drie ter­rei­nen of in de wijk. Op de ter­rei­nen zijn ver­schil­len­de voor­zie­nin­gen aan­we­zig waar de bewo­ners gebruik van kun­nen maken. Het gaat naast wonen en dag­be­ste­ding, bij­voor­beeld om een zwem­bad, sport­hal, klei­ne die­ren boer­de­rij, ont­moe­tings­ruim­te etc. Daar­naast staan er op het ter­rein gebou­wen voor logis­tiek en de tech­ni­sche- en faci­li­tai­re dien­sten en is er aller­han­de onder­grond­se en boven­grond­se infrastructuur.

Naar aan­lei­ding van de por­te­feuil­le ana­ly­se die AT Osbor­ne uit­ge­voer­de voor de vast­goed­stra­te­gie, wil­de Ipse de Brug­gen meer inzicht in de wer­ke­lij­ke kos­ten voor wonen op de ter­rei­nen. We kij­ken daar­om naar de las­ten van voor­zie­nin­gen op het ter­rein die niet of gedeel­te­lijk door de NHC inkom­sten gedekt worden.

Onze aan­pak

We brach­ten de las­ten in twee lij­nen in beeld, van­uit de Total Cost of Owner­ship bena­de­ring (TCO). De eer­ste lijn is die van de func­ti­o­ne­le infra­struc­tuur, de gebou­wen anders dan voor wonen en dag­be­ste­ding, die spe­ci­fiek zijn voor elk ter­rein. De twee­de lijn is die van de tech­ni­sche infra­struc­tuur, alle onder­grond­se en boven­grond­se voor­zie­nin­gen die een ter­rein tot een ter­rein maken. Voor bei­de lij­nen brach­ten we de kapi­taal­las­ten en exploi­ta­tie­las­ten in beeld, zowel nor­ma­tief als werkelijk.

Sche­ma TCO

We ont­wik­kel­den een inter­ac­tief model, waar­in Ipse de Brug­gen scenario’s kan opstel­len van de wen­se­lij­ke en min­der wen­se­lij­ke kos­ten van wonen op het ter­rein, op basis van vari­a­tie in de kapi­taal­las­ten en exploi­ta­tie­las­ten. Ook kan ze bepa­len wat dit even­tu­eel bete­kent voor een eigen bij­dra­ge van cli­ën­ten die op het ter­rein wil­len wonen.

Spreekt deze aan­pak u aan? Neem dan con­tact met ons op, wij den­ken graag met u mee over een pas­sen­de oplos­sing voor uw vraagstuk.