Project omschrijving

Stra­te­gie voor vast­goed Ipse de Bruggen

Ipse de Brug­gen is een instel­ling voor ver­stan­de­lijk gehan­di­cap­ten met als cen­traal werk­ge­bied de pro­vin­cie Zuid-Hol­land. Ipse de Brug­gen is er voor zo’n 4.500 cli­ën­ten die wonen op één van de drie ter­rei­nen of in de wijk. Samen met de RvB en de direc­teu­ren van Ipse de Brug­gen heeft AT Osbor­ne een stra­te­gie voor vast­goed ont­wik­keld. Het uit­gangs­punt was de zorg­vi­sie van Ipse de Brug­gen. Gecom­bi­neerd met onze inzich­ten over de ont­wik­ke­ling van doel­groe­pen, de markt waar­in zij ope­reert en het beleid voor de VG-sec­tor heb­ben we geza­men­lijk in een aan­tal werk­ses­sies een set lei­den­de prin­ci­pes opge­steld. Deze lei­den­de prin­ci­pes geven zowel rich­ting aan de con­cern­stra­te­gie als aan de bij­be­ho­ren­de stra­te­gie voor vast­goed en zijn lei­dend in de opge­stel­de zorgvraagprognose.

Geza­men­lijk met mede­wer­kers uit de zorg heb­ben we persona’s ont­wik­keld. Persona’s zijn arche­ty­pe cli­ën­ten, geba­seerd op voor­lig­gen­de zorg­be­hoef­ten, mate van gees­te­lij­ke ont­wik­ke­ling en leef­tijd. De persona’s heb­ben we gekop­peld aan wen­sen ten aan­zien van wonen en dag­be­ste­ding. Op basis van de zorg­vraag­prog­no­se en persona’s heb­ben we de behoef­te aan huis­ves­ting in de toe­komst in beeld gebracht.

Sche­ma aan­pak Ipse de Bruggen

Het hui­di­ge aan­bod van geschik­te huis­ves­ting brach­ten we in kaart met een zoge­naam­de hold-sell ana­ly­se. Met een set van 40 cri­te­ria voor­za­gen we elk object van een advies. We ver­taal­den het ver­schil tus­sen de toe­kom­sti­ge vraag en het geschik­te aan­bod naar een inves­te­rings­pro­gram­ma. Dit ver­werk­ten we in een vast­goed­mo­del, wat Ipse de Brug­gen hielp om aan de slag te gaan met regioplannen.

Diep­te van ken­nis, snel­heid van (mee)denken, kwa­li­teit van advies; ons stra­te­gisch vast­goed­plan gedij­de bij het inscha­ke­len van AT Osbor­ne. (Andrea van Steen­sel, Raad van Bestuur)

Gemeen­schap­pe­lij­ke taal en aan­bren­gen van structuur

AT Osbor­ne heeft gehol­pen om inzicht te krij­gen in de vraag­stuk­ken. Er is onder­scheid gemaakt in het stra­te­gi­sche pro­ject­plan, deel­plan­nen voor IPM-gebie­den (IPM = Inte­graal Pro­ject Mana­ge­ment-metho­diek, de gebie­den zijn pro­ject­ma­na­ge­ment, pro­ject­be­heer­sing, con­tract­ma­na­ge­ment, omge­vings­ma­na­ge­ment én tech­nisch mana­ge­ment) en uit­voe­rings­plan­nen. Het stra­te­gi­sche pro­ject­plan is voor het stra­te­gi­sche team. Hier­in zijn de pro­ject­doe­len en gover­nan­ce uit­ge­werkt. Ook is erin ver­werkt hoe gene­rie­ke pro­ject­pro­duc­ten gere­a­li­seerd wor­den. Voor de dui­de­lijk­heid is er een fase­ring in aan­ge­bracht: wel­ke fasen onder­ken­nen we in het pro­ject, wat gaan we de eer­ste 2 jaar con­creet rea­li­se­ren en wat in de 4 jaar daar­na. Ook zijn er deel­plan­nen voor de IPM-werk­vel­den en uit­voe­rings­teams opge­steld. Deze ken­den een con­cre­te opdracht aan de uit­voe­rings­teams. Ver­vol­gens is een kwa­li­teits­ma­na­ge­ment­sys­teem inge­richt dat de pro­ces­sen en taken, rol­len en ver­ant­woor­de­lijk­he­den ver­der uitwerkt.

Werk­wij­ze

Juist door struc­tuur en volg­or­de­lijk­heid aan te bren­gen in rele­van­te thema’s, wer­den de gesprek­ken op de juis­te plek en samen­stel­ling gevoerd. Zo werd het moge­lijk om de vraag­stuk­ken goed uit te wer­ken, wat mee­hielp in een goe­de besluit­vor­ming. In diver­se ses­sies lie­ten we bewust de inhou­de­lij­ke experts aan de slag. In die ses­sie vroe­gen we goed door, deel­den het ver­haal in logi­sche stuk­ken op en zet­ten we met de expert het ver­haal inclu­sief gemaak­te keu­zes op papier. Dit ver­groot­te het draag­vlak, draag­kracht en besluit­vor­ming. Het resul­teer­de niet alleen con­cre­te plan­nen, maar juist ook in een door­leefd beeld van de opdracht, inclu­sief uit­voe­ring, in ieders hoofd.