Klaar voor de toekomst op HoogTij

De Ams­ter­damse haven­re­gio is een van ’s werelds belan­grijk­ste logistieke knoop­pun­ten. Met een goed­eren­over­slag van 95 miljoen ton per jaar is het de vierde haven van Europa. Het havenge­bied biedt faciliteit­en voor trans­port, opslag en over­slag van droge en nat­te bulk, stuk­goed en con­tain­ers. De real­isatie van het haven­ter­rein HoogTij is onderdeel van de ontwik­kel­ing van een nieuwe zee­haven in het gebied tussen Ams­ter­dam en Zaanstad.

Alle ruimte om te ondernemen

Bedri­jven­ter­rein HoogTij ligt aan de noord­kant van de Ams­ter­damse haven en is met 100ha dé waterge­bon­den bedri­jf­s­lo­catie van Zaanstad. Op HoogTij is alle ruimte om te onderne­men. Er zijn in het gebied flex­i­bel invul­bare kavels te koop, met ruimte voor ver­schil­lende soorten bedri­jvigheid tot en met milieu­cat­e­gorie 5.1. Het ter­rein heeft een waterontsluit­ing aan het Noordzeekanaal (met een diepzeekade van 900 meter). Ams­ter­dam ligt over de weg op 10 minuten afs­tand. En door de nabi­jheid van Schiphol is het ter­rein zow­el via de lucht, de weg als het water goed bereikbaar.

Organisatie

De ontwik­kel­ing wordt voor een belan­grijk deel aanges­tu­urd vanu­it Ontwik­kel­ings­bedri­jf Haven­ter­rein West­za­an BV. Dit is voor 100% dochter van de Regionale Ontwik­kel­ings­maatschap­pij Noordzeekanaal­ge­bied NV, wat een samen­werk­ingsver­band is tussen de gemeente Zaanstad, de provin­cie Noord-Hol­­land en het Havenbedri­jf Ams­ter­dam. In deze organ­isatie zijn zow­el de regionale, ambtelijke en com­mer­ciële belan­gen verenigd.

‘Ik vind de focus op samen­werk­ing tussen par­ti­jen en de aan­scher­p­ing van de proposi­tie belangrijk’

Rol AT Osborne

Ivo van Ophem is de statu­tair directeur van de Regionale Ontwik­kel­ings­maatschap­pij Noordzeekanaal­ge­bied NV. Ivo over zijn rol: Ik vind de focus op samen­werk­ing tussen par­ti­jen en de aan­scher­p­ing van de proposi­tie belan­grijk bij de ontwik­kel­ing van HoogTij. Formeel gezien zijn er ver­schil­lende eigenaren in het gebied: Ontwik­kel­ings­bedri­jf Haven­ter­rein West­za­an BV, Havenbedri­jf Ams­ter­dam en gemeente Zaanstad. Bin­nen HoogTij werken we echter samen vanu­it het principe: ‘wat goed is voor HoogTij, is goed voor alle part­ners in het gebied’. Daar­bij werken we ook met elka­ar aan de verdere aan­scher­p­ing van de proposi­tie. Deze bevat nu drie pijlers: food&agri, off­shore en cir­cu­laire toekomst.

Deel deze pagina via

Ook interessant