Project omschrijving

Klaar voor de toe­komst op HoogTij

De Amster­dam­se haven­re­gio is een van ’s werelds belang­rijk­ste logis­tie­ke knoop­pun­ten. Met een goe­de­ren­over­slag van 95 mil­joen ton per jaar is het de vier­de haven van Euro­pa. Het haven­ge­bied biedt faci­li­tei­ten voor trans­port, opslag en over­slag van dro­ge en nat­te bulk, stuk­goed en con­tai­ners. De rea­li­sa­tie van het haven­ter­rein Hoog­Tij is onder­deel van de ont­wik­ke­ling van een nieu­we zee­ha­ven in het gebied tus­sen Amster­dam en Zaanstad.

Alle ruim­te om te ondernemen

Bedrij­ven­ter­rein Hoog­Tij ligt aan de noord­kant van de Amster­dam­se haven en is met 100ha dé water­ge­bon­den bedrijfs­lo­ca­tie van Zaan­stad. Op Hoog­Tij is alle ruim­te om te onder­ne­men. Er zijn in het gebied flexi­bel invul­ba­re kavels te koop, met ruim­te voor ver­schil­len­de soor­ten bedrij­vig­heid tot en met mili­eu­ca­te­go­rie 5.1. Het ter­rein heeft een water­ont­slui­ting aan het Noord­zee­ka­naal (met een diep­zee­ka­de van 900 meter). Amster­dam ligt over de weg op 10 minu­ten afstand. En door de nabij­heid van Schip­hol is het ter­rein zowel via de lucht, de weg als het water goed bereikbaar.

Orga­ni­sa­tie

De ont­wik­ke­ling wordt voor een belang­rijk deel aan­ge­stuurd van­uit Ont­wik­ke­lings­be­drijf Haven­ter­rein West­zaan BV. Dit is voor 100% doch­ter van de Regi­o­na­le Ont­wik­ke­lings­maat­schap­pij Noord­zee­ka­naal­ge­bied NV, wat een samen­wer­kings­ver­band is tus­sen de gemeen­te Zaan­stad, de pro­vin­cie Noord-Hol­land en het Haven­be­drijf Amster­dam. In deze orga­ni­sa­tie zijn zowel de regi­o­na­le, amb­te­lij­ke en com­mer­ci­ë­le belan­gen verenigd.

‘Ik vind de focus op samen­wer­king tus­sen par­tij­en en de aan­scher­ping van de pro­po­si­tie belangrijk’

Rol AT Osborne

Ivo van Ophem is de sta­tu­tair direc­teur van de Regi­o­na­le Ont­wik­ke­lings­maat­schap­pij Noord­zee­ka­naal­ge­bied NV. Ivo over zijn rol: Ik vind de focus op samen­wer­king tus­sen par­tij­en en de aan­scher­ping van de pro­po­si­tie belang­rijk bij de ont­wik­ke­ling van Hoog­Tij. For­meel gezien zijn er ver­schil­len­de eige­na­ren in het gebied: Ont­wik­ke­lings­be­drijf Haven­ter­rein West­zaan BV, Haven­be­drijf Amster­dam en gemeen­te Zaan­stad. Bin­nen Hoog­Tij wer­ken we ech­ter samen van­uit het prin­ci­pe: ‘wat goed is voor Hoog­Tij, is goed voor alle part­ners in het gebied’. Daar­bij wer­ken we ook met elkaar aan de ver­de­re aan­scher­ping van de pro­po­si­tie. Deze bevat nu drie pij­lers: food&agri, off­sho­re en cir­cu­lai­re toekomst.