Knooppunt Hoevelaken: betere doorstroming en bereikbaarheid

Het knoop­punt Hoeve­lak­en heeft een vaste plaats in de file top-25. Rijk­swa­ter­staat pakt daarom het knoop­punt Hoeve­lak­en aan in samen­werk­ing met de provin­cies, gemeen­ten en het water­schap in de regio. De A1 tussen Bun­schoten en Barn­eveld en de A28 tussen Leus­den en Nijk­erk wor­den ver­breed en het knoop­punt wordt aangepast om meer capaciteit te krijgen. 

Samenwerking

In het project werken de provin­cies Utrecht en Gelder­land, de gemeen­ten Amers­foort, Nijk­erk, Leus­den, Bun­schoten, Barn­eveld en het Water­schap Vallei en Veluwe samen met het min­is­terie van Infra­struc­tu­ur en Milieu.

Nieuwe aanbesteding

In 2015 is het pla­nu­itwerk­ing, design & con­struct (PDC) con­tract gegund. Door de opdracht­ne­mer al te betrekken in de pla­nu­itwerk­ings­fase, kon­den er voor het beschik­bare bud­get aan­vul­lende scopewensen van Rijk en Regio wor­den vervuld. Hier­door is ten opzichte van de stan­daar­daan­pak een betere inpass­ing tot stand gebracht. De overeenkomst met de opdracht­ne­mer is door omstandighe­den in 2019 ont­bon­den. De real­isatie van het project wordt daarom opnieuw aanbesteed.

Rol van AT Osborne

AT Osborne heeft op diverse fron­ten een bij­drage geleverd aan dit project. Zo hebben wij gezorgd voor de Bestu­urlijke Overeenkomst, waarin bestu­urlijke afsprak­en tussen RWS en de betrokken regiopar­ti­jen zijn vast­gelegd in de voor­berei­d­ing van de eerdere aanbesteding.

Verschillende mensen in verschillende rollen

Ook heeft AT Osborne onder meer meegew­erkt aan de tot­stand­kom­ing van het PDC-con­­tract, zit­ting gehad in de beo­ordel­ingscom­missie voor de aan­biedin­gen, peri­odiek het ambtelijke voor­berei­d­ings­groep met de regio voorgezeten. Op ver­schil­lende moment waren er ver­schil­lende collega’s bij het project betrokken. In de pro­jec­tor­gan­isatie hebben we sleutel­posi­ties inge­vuld: zo zijn de rollen van Omgev­ings­man­ag­er, Man­ag­er Pro­ject­be­heers­ing en kwaliteits­man­ag­er door onze medew­erk­ers vervuld. Tenslotte zijn wij wederom betrokken bij de voor­berei­d­ing van de nieuwe aanbesteding

Meer weten?

Kijk voor meer infor­matie en het laat­ste nieuws over het project op de web­site Project knoop­punt Hoeve­lak­en (A28/A1) — Knoop­punt Hoeve­lak­en (A28/A1)

Deel deze pagina via

Ook interessant