Project omschrijving

Knoop­punt Hoe­ve­la­ken: bete­re door­stro­ming en bereikbaarheid

Het knoop­punt Hoe­ve­la­ken heeft een vas­te plaats in de file top-25. Rijks­wa­ter­staat pakt daar­om het knoop­punt Hoe­ve­la­ken aan in samen­wer­king met de pro­vin­cies, gemeen­ten en het water­schap in de regio. De A1 tus­sen Bun­scho­ten en Bar­ne­veld en de A28 tus­sen Leus­den en Nij­kerk wor­den ver­breed en het knoop­punt wordt aan­ge­past om meer capa­ci­teit te krijgen. 

Samen­wer­king

In het pro­ject wer­ken de pro­vin­cies Utrecht en Gel­der­land, de gemeen­ten Amers­foort, Nij­kerk, Leus­den, Bun­scho­ten, Bar­ne­veld en het Water­schap Val­lei en Velu­we samen met het minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Milieu.

Nieu­we aanbesteding

In 2015 is het plan­uit­wer­king, design & con­struct (PDC) con­tract gegund. Door de opdracht­ne­mer al te betrek­ken in de plan­uit­wer­kings­fa­se, kon­den er voor het beschik­ba­re bud­get aan­vul­len­de sco­pe­wen­sen van Rijk en Regio wor­den ver­vuld. Hier­door is ten opzich­te van de stan­daardaan­pak een bete­re inpas­sing tot stand gebracht. De over­een­komst met de opdracht­ne­mer is door omstan­dig­he­den in 2019 ont­bon­den. De rea­li­sa­tie van het pro­ject wordt daar­om opnieuw aanbesteed.

Rol van AT Osborne

AT Osbor­ne heeft op diver­se fron­ten een bij­dra­ge gele­verd aan dit pro­ject. Zo heb­ben wij gezorgd voor de Bestuur­lij­ke Over­een­komst, waar­in bestuur­lij­ke afspra­ken tus­sen RWS en de betrok­ken regio­par­tij­en zijn vast­ge­legd in de voor­be­rei­ding van de eer­de­re aanbesteding.

Ver­schil­len­de men­sen in ver­schil­len­de rollen

Ook heeft AT Osbor­ne onder meer mee­ge­werkt aan de tot­stand­ko­ming van het PDC-con­tract, zit­ting gehad in de beoor­de­lings­com­mis­sie voor de aan­bie­din­gen, peri­o­diek het amb­te­lij­ke voor­be­rei­dings­groep met de regio voor­ge­ze­ten. Op ver­schil­len­de moment waren er ver­schil­len­de collega’s bij het pro­ject betrok­ken. In de pro­ject­or­ga­ni­sa­tie heb­ben we sleu­tel­po­si­ties inge­vuld: zo zijn de rol­len van Omge­vings­ma­na­ger, Mana­ger Pro­ject­be­heer­sing en kwa­li­teits­ma­na­ger door onze mede­wer­kers ver­vuld. Ten­slot­te zijn wij weder­om betrok­ken bij de voor­be­rei­ding van de nieu­we aanbesteding

Meer weten?

Kijk voor meer infor­ma­tie en het laat­ste nieuws over het pro­ject op de web­si­te Pro­ject knoop­punt Hoe­ve­la­ken (A28/A1) — Knoop­punt Hoe­ve­la­ken (A28/A1)