Project omschrijving

Uit­brei­ding Lely­stad Airport

Lucht­ha­ven Lely­stad Air­port staat aan de voor­avond van een gro­te, twee­le­di­ge ont­wik­ke­ling: de komen­de jaren wordt de lucht­ha­ven uit­ge­breid om als ‘twin-air­port’ voor Schip­hol te kun­nen fun­ge­ren. Ook heeft Lely­stad Air­port de ambi­tie om ‘Europe’s pre­fer­red lei­su­re air­port’ te wor­den. Bij AT Osbor­ne hou­den we wel van gro­te ambities.

Om de twee­de ambi­tie te rea­li­se­ren wordt op Lely­stad Air­port een uniek con­cept geïn­tro­du­ceerd. Als rei­zi­gers kun je hier bin­nen een half uur boar­den. De rou­ti­ne van inchec­ken, baga­ge-afgif­te en secu­ri­ty is straks geen tijd­ro­vend opont­houd meer, maar wordt in zeer kor­te tijd afgehandeld.

Voor de uit­brei­ding van Lely­stad Air­port wordt een nieu­we ter­mi­nal gebouwd en moet ook de infra­struc­tuur op de lucht­ha­ven flink wor­den uit­ge­breid. Daar­naast is een behoor­lij­ke uit­brei­ding van alle dienst­ver­le­ning op de lucht­ha­ven (schoon­maak, secu­ri­ty, baga­ge-afhan­de­ling) nood­za­ke­lijk. De lucht­ver­keers­to­ren moet wor­den aan­ge­past om gro­te­re vlieg­tui­gen bin­nen te kun­nen halen.

Lely­stad Air­port heeft onze legal con­sul­tants Osbor­ne inge­scha­keld om de con­trac­te­ring te ver­zor­gen. De juis­te dienst­ver­le­ner vin­den, onder de juis­te voor­waar­den, is een belang­rij­ke bouw­steen voor het sla­gen van de ambi­ties van Lely­stad. De ‘fast-boar­ding’ USP va Lely­stad is voor een groot deel afhan­ke­lijk van de kwa­li­teit van de dienst­ver­le­ner. De dienst­ver­le­ner is naast de inte­gra­le dienst­ver­le­ning ook ver­ant­woor­de­lijk voor het inte­ri­eur van de ter­mi­nal. Dat maakt de over­een­komst een com­plexe vorm van con­trac­te­ring. Maar bij Legal heb­ben we daar ruim­schoots erva­ring mee. Met de door ons ver­zorg­de con­trac­te­ring zijn alle par­tij­en de samen­wer­king aan­ge­gaan met het gevoel dat er een ste­vig fun­da­ment onder zit. Als laat­ste ver­zorgt AT Osbor­ne ook de uit­vraag en de con­trac­te­ring van de com­mer­cie in de nieuw te bou­wen terminal.