Project omschrijving

Meer­vou­di­ge her­ont­wik­ke­ling voor­ma­li­ge stortplaatsen

Neder­land kent 4000 voor­ma­li­ge stort­plaat­sen. De over­heid wil deze terug­ge­ven aan de samen­le­ving. En dat wil zij doen met zoveel moge­lijk waar­de. Dus lie­ver een com­bi­na­tie van wonen, zon­ne­pa­ne­len, park en wie­ler­baan, dan bij­voor­beeld alleen een wie­ler­baan of alleen zonnepanelen.

Het idee is dat ont­wik­ke­laars pas wil­len mee­doen aan een der­ge­lij­ke meer­vou­di­ge ont­wik­ke­ling als zij pak­ket­ten aan­ge­bo­den krij­gen. Denk aan 6 vel­den met zon­ne­pa­ne­len op 6 stort­plaat­sen, of aan 3 woning­bouw­pro­jec­ten op 3 stort­plaat­sen. Er moet dus eerst een ont­vlech­ting plaats­vin­den in der­ge­lij­ke enkel­vou­di­ge pak­ket­ten, voor­dat stort­plaat­sen meer­vou­dig ont­wik­keld kun­nen wor­den. Om dat te onder­zoe­ken heb­ben Jur­gen van der Heij­den en Jan­bart van Gin­kel een sub­si­die­aan­vraag bij de EU geschre­ven in opdracht van de Cle­an­tech Regio. Het pro­ject heet COREL, COl­lec­tie­ve Rege­ne­ra­ti­on of for­mer Land­fills. Het staat beschre­ven als een good prac­ti­ce op de inter­reg site.

Kijk voor meer infor­ma­tie op de site van Inter­reg Euro­pe.