Project omschrijving

Natuur­her­stel Engbertsdijkvenen

Het natuur­her­stel van het N2000 gebied Eng­berts­dijks­ve­nen heeft van­we­ge de gro­te maat­schap­pe­lij­ke weer­stand sinds de aan­wij­zing als natuur­ge­bied in 2003 per­man­te lan­de­lij­ke aan­dacht gekre­gen. Uit­ein­de­lijk heeft AT Osbor­ne, van­we­ge de erva­ring en met com­plexe gebied­s­pro­ces­sen, de ver­ant­woor­de­lijk­heid gekre­gen om het pro­ject­ma­na­ge­ment van deze gebieds­uit­wer­king op zich te nemen.

Het Eng­bert­dijks­ve­nen is een staats­na­tuur­mo­nu­ment, een uniek gebied met levend hoog­veen en een daar­door gro­te natuur­waar­de. Het is daar­naast een grond­wa­ter afhan­ke­lijk veen­ge­bied, dat door ont­wa­te­ring en ont­gin­ning gevoe­lig is voor droog­te. In de afge­lo­pen jaren is een sca­la aan hydro­lo­gi­sche maat­re­ge­len voor­ge­steld om dit veen­ge­bied te her­stel­len. Deze maat­re­ge­len had­den ech­ter een gro­te impact op de omge­ving en de diver­se belan­gen in het gebied. Daar­naast wer­den de natuur­her­stel­maat­re­ge­len van­we­ge de PAS-aan­pak ver­plicht gesteld. En dat ter­wijl de belan­gen van natuur­her­stel, eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling en belan­gen van omwo­nen­den sterk uit­een lie­pen. De com­bi­na­tie van de impact van de maat­re­ge­len, de weer­stand in het gebied en het ver­plich­tend karak­ter van de maat­re­ge­len maakt de opga­ve van dit pro­ject nog uit­da­gen­der en urgen­ter dan voor ande­re natuur­her­stel­ge­bie­den. Een dege­lij­ke onder­bou­wing van de maat­re­ge­len, met een hel­de­re moti­ve­ring van urgen­tie en recht­vaar­di­ging van de impact ont­brak ech­ter. Daar is in eer­ste instan­tie veel ener­gie in gestoken.

Inno­va­tief grondwatermodel

Door de com­bi­na­tie van een zeer zorg­vul­dig pro­ces, het aan­bren­gen van balans in de belan­gen van de advies­com­mis­sie en door inhou­de­lijk de juis­te stap­pen te nemen, is het gelukt om in samen­wer­king met een breed team van spe­ci­a­lis­ten om tot een gedra­gen inrich­tings­voor­stel te komen. Als basis hier­voor is een inno­va­tief grond­wa­ter­mo­del ont­wik­keld voor de model­le­ring van de com­plexe inter­ac­tie tus­sen veen en grond­wa­ter. Daar­naast heeft inten­sief omge­vings­ma­na­ge­ment, het opstel­len en uit­voe­ren van een moni­to­rings­plan, co-cre­a­tie door actie­ve inbreng van bewo­ners in de plan­vor­ming en joint-factfin­ding met een eco­hy­dro­lo­gi­sche en agro­hy­dro­lo­gi­sche schouw bij­ge­dra­gen aan draag­vlak in het gebied.