Next Generation Hospital Slowakije

De Slowaakse zor­glever­anci­er Svet Zdravia pre­sen­teert vol trots het ontwerp voor haar nieuwe zieken­huis in Bratisla­va. AT Osborne treedt als pro­jec­tad­viseur voor deze pri­vate investeerder op.

Vanu­it de ambitie om een pret­tige en func­tionele omgev­ing te creëren voor patiën­ten, bezoek­ers en zorg­pro­fes­sion­als, is onder begelei­d­ing van AT Osborne een zieken­huis ont­wor­pen met een futur­is­tis­che uit­stral­ing die niets weg heeft van een tra­di­tion­eel zieken­huis. De hoge ruimtelijke kwaliteit, het gebruik van natu­urlijke mate­ri­alen, de groene patio­tu­inen en de grote ramen zor­gen met veel daglicht en een groene oase voor een ‘heal­ing envi­ron­ment’ en een wijds uitzicht over de omgev­ing waar het gebouw deel van uitmaakt.

Het zieken­huis beschikt over korte loopli­j­nen en een effi­ciënt dag­be­han­del­ings­cen­trum, voor­bereid op de nieuw­ste tech­nolo­gie. Er is ook reken­ing gehouden met de beperk­te bud­get­ten in Slowak­i­je. Diverse vernieuwende con­cepten die in Ned­er­land zijn ontwikkeld, hebben hun weg gevon­den in dit ontwerp. Het team creëert in Slowak­i­je een ‘Next Gen­er­a­tion Hos­pi­tal’ waar menig Ned­er­lands zieken­huis jalo­ers op zou zijn. Een mooi vis­itekaart­je voor de Ned­er­landse visie op en exper­tise in zorgvastgoed.

Het com­plex meet cir­ca 60.000 m³ met een capaciteit van 500 bedden.

Deel deze pagina via

Ook interessant