Project omschrijving

Next Gene­ra­ti­on Hos­pi­tal Slowakije

De Slo­waak­se zorg­le­ve­ran­cier Svet Zdra­via pre­sen­teert vol trots het ont­werp voor haar nieu­we zie­ken­huis in Bra­ti­sla­va. AT Osbor­ne treedt als pro­ject­ad­vi­seur voor deze pri­va­te inves­teer­der op.

Van­uit de ambi­tie om een pret­ti­ge en func­ti­o­ne­le omge­ving te cre­ë­ren voor pati­ën­ten, bezoe­kers en zorg­pro­fes­si­o­nals, is onder bege­lei­ding van AT Osbor­ne een zie­ken­huis ont­wor­pen met een futu­ris­ti­sche uit­stra­ling die niets weg heeft van een tra­di­ti­o­neel zie­ken­huis. De hoge ruim­te­lij­ke kwa­li­teit, het gebruik van natuur­lij­ke mate­ri­a­len, de groe­ne pati­o­t­ui­nen en de gro­te ramen zor­gen met veel dag­licht en een groe­ne oase voor een ‘hea­ling envi­ron­ment’ en een wijds uit­zicht over de omge­ving waar het gebouw deel van uitmaakt.

Het zie­ken­huis beschikt over kor­te loop­lij­nen en een effi­ci­ënt dag­be­han­de­lings­cen­trum, voor­be­reid op de nieuw­ste tech­no­lo­gie. Er is ook reke­ning gehou­den met de beperk­te bud­get­ten in Slo­wa­kije. Diver­se ver­nieu­wen­de con­cep­ten die in Neder­land zijn ont­wik­keld, heb­ben hun weg gevon­den in dit ont­werp. Het team cre­ëert in Slo­wa­kije een ‘Next Gene­ra­ti­on Hos­pi­tal’ waar menig Neder­lands zie­ken­huis jaloers op zou zijn. Een mooi visi­te­kaart­je voor de Neder­land­se visie op en exper­ti­se in zorgvastgoed.

Het com­plex meet cir­ca 60.000 m³ met een capa­ci­teit van 500 bedden.