Nieuw Onderzoeksgebouw VU Amsterdam

Eind dit jaar start de real­isatie van het nieuwe onder­zoeks­ge­bouw van de Vri­je Uni­ver­siteit (VU) in Ams­ter­dam. Samen met het 0|2 Labge­bouw en het Nieuwe Uni­ver­siteits­ge­bouw is het onder­zoeks­ge­bouw de ver­van­gende nieuw­bouw voor het ver­oud­erde Wis- en Natu­urkunde gebouw. Dat gebouw wordt in de nabi­je toekomst gro­ten­deels afge­bro­ken. In 2022 staat de open­ing van het nieuwe gebouw van de VU gep­land. De bouw van het onder­zoeks­ge­bouw is de vol­gende stap in de ontwik­kel­ing en vernieuwing van de huisvest­ing van de bètafac­ul­teit en een ver­ste­vig­ing van de onder­zoek­in­fra­struc­tu­ur op de VU Campus.

Het nieuwe gebouw is voorzien op de locatie van de voor­ma­lige School­w­erk­tu­inen aan de Boele­laan, naast het O|2 Labge­bouw op de Zuidas en heeft een omvang van ca. 27.000 m². In het onder­zoeks­ge­bouw komen ongeveer 400 mensen te werken. Het gebouw omvat een grote diver­siteit aan lab­o­ra­to­ria onder andere MLI en MLII, maar ook spec­i­fieke onder­zoeks­fa­ciliteit­en zoals elec­tro­mi­cro­scopie, hoog­waardi­ge trillingvri­je laser­lab­o­ra­to­ria, een clean­room en een gespe­cialiseerde werk­plaats. Daar­naast bevin­den zich in het gebouw een groot aan­tal werk­plekken, practicum­ruimte, een col­legeza­al, ver­gader­centrum en hore­ca. Wat duurza­amheid betre­ft heeft de VU de ambitie om dit gebouw BREEAM-Excel­­lent te certificeren.

Rol AT Osborne

AT Osborne is sinds eind 2016 betrokken bij de ontwik­kel­ing van het onder­zoeks­ge­bouw. Enerz­i­jds als huisvest­ingsad­viseur, die de inter­me­di­air vormt tussen de gebruik­ers en het ontwerpteam. Anderz­i­jds is AT Osborne ver­ant­wo­ordelijk voor het kostenmanagement.

Atri­um nieuwe onder­zoeks­ge­bouw VU Amsterdam

..

Nieuwe onder­zoeks­ge­bouw VU Amsterdam

..

Verdieping nieuwe onder­zoeks­ge­bouw VU Amsterdam

..

Afbeeldin­gen: archi­tect cepezed

Deel deze pagina via

Ook interessant