Project omschrijving

Nieuw Onder­zoeks­ge­bouw VU Amsterdam

Eind dit jaar start de rea­li­sa­tie van het nieu­we onder­zoeks­ge­bouw van de Vrije Uni­ver­si­teit (VU) in Amster­dam. Samen met het 0|2 Lab­ge­bouw en het Nieu­we Uni­ver­si­teits­ge­bouw is het onder­zoeks­ge­bouw de ver­van­gen­de nieuw­bouw voor het ver­ou­der­de Wis- en Natuur­kun­de gebouw. Dat gebouw wordt in de nabije toe­komst gro­ten­deels afge­bro­ken. In 2022 staat de ope­ning van het nieu­we gebouw van de VU gepland. De bouw van het onder­zoeks­ge­bouw is de vol­gen­de stap in de ont­wik­ke­ling en ver­nieu­wing van de huis­ves­ting van de bèta­fa­cul­teit en een ver­ste­vi­ging van de onder­zoe­k­in­fra­struc­tuur op de VU Campus.

Het nieu­we gebouw is voor­zien op de loca­tie van de voor­ma­li­ge School­werk­tui­nen aan de Boelel­aan, naast het O|2 Lab­ge­bouw op de Zui­d­as en heeft een omvang van ca. 27.000 m². In het onder­zoeks­ge­bouw komen onge­veer 400 men­sen te wer­ken. Het gebouw omvat een gro­te diver­si­teit aan labo­ra­to­ria onder ande­re MLI en MLII, maar ook spe­ci­fie­ke onder­zoeks­fa­ci­li­tei­ten zoals elec­tro­mi­cro­sco­pie, hoog­waar­di­ge tril­ling­vrije laser­la­bo­ra­to­ria, een cle­an­room en een gespe­ci­a­li­seer­de werk­plaats. Daar­naast bevin­den zich in het gebouw een groot aan­tal werk­plek­ken, prac­ti­cum­ruim­te, een col­le­ge­zaal, ver­ga­der­cen­trum en hore­ca. Wat duur­zaam­heid betreft heeft de VU de ambi­tie om dit gebouw BREEAM-Excel­lent te certificeren.

Rol AT Osborne

AT Osbor­ne is sinds eind 2016 betrok­ken bij de ont­wik­ke­ling van het onder­zoeks­ge­bouw. Ener­zijds als huis­ves­tings­ad­vi­seur, die de inter­me­di­air vormt tus­sen de gebrui­kers en het ont­werp­team. Ander­zijds is AT Osbor­ne ver­ant­woor­de­lijk voor het kostenmanagement.

Atri­um nieu­we onder­zoeks­ge­bouw VU Amsterdam

..

Nieu­we onder­zoeks­ge­bouw VU Amsterdam

..

Ver­die­ping nieu­we onder­zoeks­ge­bouw VU Amsterdam

..

Afbeel­din­gen: archi­tect cepezed