Project omschrijving

Nieu­we gro­te Zee­sluis IJmuiden

Rijks­wa­ter­staat rea­li­seert de groot­ste zee­sluis ter wereld, en AT Osbor­ne werkt daar aan mee. Bij IJmui­den ver­rijst de komen­de jaren een sluis van maar liefst 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep om ’s werelds groot­ste crui­se­sche­pen van­af zee over het Noord­zee­ka­naal naar Amster­dam te kun­nen ver­voe­ren. Door de bouw van de nieu­we zee­sluis behoudt de Amster­dam­se haven­re­gio haar inter­na­ti­o­na­le allu­re. Het DBFM-con­tract met het aan­ne­mers­con­sor­ti­um Ope­nIJ is eind 2015 geslo­ten, waar­na de omvang­rij­ke bouw­werk­zaam­he­den zijn opge­start. Het con­sor­ti­um is ver­ant­woor­de­lijk voor het ont­werp, de aan­leg, de finan­cie­ring en het onder­houd van de nieu­we sluis.

De nieu­we sluis wordt in 2019 opge­le­verd en in gebruik geno­men.  AT Osbor­ne ver­zorgt het risi­co­ma­na­ge­ment voor dit pro­ject sinds eind 2015 in opdracht van Rijks­wa­ter­staat. Omdat wij vroeg­tij­dig een hel­der over­zicht bie­den van de belang­rijk­ste risico’s is Rijks­wa­ter­staat in staat het con­tract met de opdracht­ne­mer en het berei­ken van de pro­ject­doel­stel­lin­gen beter te beheersen.

Met de pro­ject­team­le­den heb­ben wij in ver­schil­len­de ses­sies en gesprek­ken gewerkt aan het pro­ject­spe­ci­fiek en actu­eel maken en hou­den van het risi­co­dos­sier. Met diver­se spe­ci­a­lis­ten heb­ben we de inzich­te­lijk gemaakt wel­ke gebeur­te­nis­sen het berei­ken van de pro­ject­doel­stel­lin­gen in gevaar kun­nen bren­gen. AT Osbor­ne han­teert bij haar werk­zaam­he­den een metho­diek die Rijks­wa­ter­staat spe­ci­fiek heeft ont­wik­keld voor de con­tract­be­heer­sing en het risi­co­ma­na­ge­ment van Design, Build, Finan­ce, Main­tain (DBFM)-contracten. Hier­door kan Rijks­wa­ter­staat risi­co­gestuurd stu­ren op de kern­ver­plich­tin­gen van de opdracht­ne­mer. Deze metho­diek was tot op heden toe­ge­spitst op wegen­pro­jec­ten. AT Osbor­ne heeft een bij­dra­ge gele­verd om bin­nen de metho­diek een risi­co­dos­sier te ont­wik­ke­len dat zich spe­ci­fiek toe­spitst op een slui­zen­pro­ject. Met de pro­ject­team­le­den heb­ben wij in ver­schil­len­de ses­sies en gesprek­ken gewerkt aan het pro­ject­spe­ci­fiek en actu­eel maken en hou­den van het risi­co­dos­sier. Deze opge­da­ne erva­rin­gen van risi­co­ma­na­ge­ment voor een DBFM-slui­zen­pro­ject in de rea­li­sa­tie­fa­se kan in de toe­komst wor­den benut door ande­re slui­zen­pro­jec­ten bin­nen het slui­zen­pro­gram­ma van Rijkswaterstaat.

AT Osbor­ne is gese­lec­teerd van­we­ge een plan van aan­pak waar­in risi­co­be­wust­zijn cen­traal stond en van­we­ge onze rui­me erva­ring met het risi­co­ma­na­ge­ment van DBFM-pro­jec­ten waar­on­der A12 Utrecht Lunet­ten – Veen­en­daal, A12 Veen­en­daal – Ede – Grijs­oord en A27/A1 Utrecht Noord – Knoop­punt Eem­nes – Aan­slui­ting Bun­scho­ten-Spa­ken­burg. AT Osbor­ne is trots om een bij­dra­ge te kun­nen leve­ren aan dit uit­da­gen­de en com­plexe DBFM-pro­ject. We zien het als een uit­da­ging om de groot­ste sluis ter wereld beheerst te laten realiseren!