Ondersteuning opstellen jaarplan team Milieu Provincie Zeeland

AT Osborne is gevraagd te onder­s­te­unen bij het opstellen van een jaar­plan voor het team Milieu bin­nen de provin­cie Zeeland.

De aanpak

Het opstellen van het jaar­plan deden we in drie fasen;

  1. Voor­berei­den (richt­ing bepalen, plan­nen, for­mats maken);
  2. Infor­matie verza­me­len (doc­u­men­t­analyse, team over­leggen en diverse gesprekken)
  3. Pro­ducten oplev­eren (jaar­plan schri­jven, valid­eren en ver­rijken, opleveren)

Het ophalen van input en het valid­eren en ver­rijken van tussen­pro­ducten dezen we zoveel als mogelijk in reg­uliere bijeenkom­sten van het team Milieu. Op deze manier gebruik­ten we de ken­nis en inzicht­en van alle team­le­den voor het mak­en van pro­ducten zon­der dat het de medew­erk­ers veel (aan­vul­lende) tijd kostte. Boven­di­en creëer­den we hier­mee een geza­men­lijk denkpro­ces tussen alle betrokke­nen. Met de team­lei­der organ­iseer­den we peri­odieke voort­gangs­ge­sprekken om spec­i­fieke onder­w­er­pen meer gericht te kun­nen bespreken.

Daar­naast is een ken­nissessie Omgev­ingswet geor­gan­iseerd. Dit om vast te stellen in hoev­erre en op welke wijze het team Milieu een bij­drage moet lev­eren aan de provin­ciale opgave met de imple­men­tatie van deze wet.

Het resultaat

Een inte­graal, gedra­gen en vast­gesteld jaar­plan. Dit betekent:

  • Een beschri­jv­ing van het tak­en­pakket en for­matie van het team milieu, de bij­drage die het team lev­ert aan provin­ciale opgaven en de ben­odigde afstem­ming hier­voor met andere teams.
  • Dat duidelijk is wat de opdracht van het team inhoudt, welke reg­uliere werkza­amhe­den daar­bij horen en hoe de onder­linge taakverdel­ing bin­nen het team eruit ziet.
  • Een doorver­tal­ing hier­van naar indi­vidu­ele tak­en­pakket­ten en hiat­en tussen inhoudelijke ambities en beschik­bare per­son­ele capaciteit.

Deel deze pagina via

Ook interessant