Project omschrijving

Onder­steu­ning opstel­len jaar­plan team Mili­eu Pro­vin­cie Zeeland

AT Osbor­ne is gevraagd te onder­steu­nen bij het opstel­len van een jaar­plan voor het team Mili­eu bin­nen de pro­vin­cie Zeeland.

De aan­pak

Het opstel­len van het jaar­plan deden we in drie fasen;

  1. Voor­be­rei­den (rich­ting bepa­len, plan­nen, for­mats maken);
  2. Infor­ma­tie ver­za­me­len (docu­ment­ana­ly­se, team over­leg­gen en diver­se gesprekken)
  3. Pro­duc­ten ople­ve­ren (jaar­plan schrij­ven, vali­de­ren en ver­rij­ken, opleveren)

Het opha­len van input en het vali­de­ren en ver­rij­ken van tus­sen­pro­duc­ten dezen we zoveel als moge­lijk in regu­lie­re bij­een­kom­sten van het team Mili­eu. Op deze manier gebruik­ten we de ken­nis en inzich­ten van alle team­le­den voor het maken van pro­duc­ten zon­der dat het de mede­wer­kers veel (aan­vul­len­de) tijd kost­te. Boven­dien cre­ëer­den we hier­mee een geza­men­lijk denk­pro­ces tus­sen alle betrok­ke­nen. Met de team­lei­der orga­ni­seer­den we peri­o­die­ke voort­gangs­ge­sprek­ken om spe­ci­fie­ke onder­wer­pen meer gericht te kun­nen bespreken.

Daar­naast is een ken­nis­ses­sie Omge­vings­wet geor­ga­ni­seerd. Dit om vast te stel­len in hoe­ver­re en op wel­ke wij­ze het team Mili­eu een bij­dra­ge moet leve­ren aan de pro­vin­ci­a­le opga­ve met de imple­men­ta­tie van deze wet.

Het resul­taat

Een inte­graal, gedra­gen en vast­ge­steld jaar­plan. Dit betekent:

  • Een beschrij­ving van het taken­pak­ket en for­ma­tie van het team mili­eu, de bij­dra­ge die het team levert aan pro­vin­ci­a­le opga­ven en de beno­dig­de afstem­ming hier­voor met ande­re teams.
  • Dat dui­de­lijk is wat de opdracht van het team inhoudt, wel­ke regu­lie­re werk­zaam­he­den daar­bij horen en hoe de onder­lin­ge taak­ver­de­ling bin­nen het team eruit ziet.
  • Een door­ver­ta­ling hier­van naar indi­vi­du­e­le taken­pak­ket­ten en hia­ten tus­sen inhou­de­lij­ke ambi­ties en beschik­ba­re per­so­ne­le capaciteit.