Project omschrijving

Onder­zoek gover­nan­ce en orga­ni­sa­tie IMPEL

IMPEL is goed ont­wik­keld Euro­pees net­werk dat zich bezig­houdt met de imple­men­ta­tie en hand­ha­ving van mili­eu­wet­ge­ving. Het net­werk bestaat uit meer dan 50 leden uit 36 ver­schil­len­de lan­den, waar­on­der minis­te­ries en uitvoeringsorganisaties.

De vraag

Om het net­werk te hel­pen in de toe­komst een belang­rij­ke rol te blij­ven ver­vul­len vroeg het bestuur van IMPEL aan AT Osbor­ne om een onder­zoek uit te voe­ren naar de orga­ni­sa­tie en gover­nan­ce van het net­werk. Direc­te aan­lei­ding zijn de uit­da­gin­gen die de recen­te groei van het net­werk, stij­gen­de ver­wach­tin­gen, werk­druk en (deels groei­en­de) schaars­te aan mid­de­len in de aan­ge­slo­ten orga­ni­sa­ties met zich meebrengen.

Onze aan­pak

Onze erva­ring leert dat je de gover­nan­ce het bes­te kunt beoor­de­len als er een gedeeld beeld bestaat over ‘wat bestuurd moet wor­den’ en wel­ke con­tex­tu­e­le uit­da­gin­gen daar­in mee­spe­len. Als ver­trek­punt ver­diep­ten wij ons in de hui­di­ge stand van zaken en de con­tex­tu­e­le uit­da­gin­gen waar­mee IMPEL wordt gecon­fron­teerd. Deze zijn door ons ver­taald in een aan­tal beknop­te en begrij­pe­lij­ke lei­den­de ont­werp­prin­ci­pes, afge­leid van de ‘OECD Prin­ci­ples of Good Gover­nan­ce’. Deze dien­den weer als refe­ren­tie­pun­ten voor aan­be­ve­lin­gen over de orga­ni­sa­tie­op­zet en onder­steu­nen­de processen.

Wij heb­ben de belang­rijk­ste belang­heb­ben­den (waar­on­der leden­ver­te­gen­woor­di­gers, pro­ject­ma­na­gers, bestuurs­le­den, secre­ta­ri­aats­me­de­wer­kers en ver­te­gen­woor­di­gers van de Euro­pe­se Com­mis­sie) actief betrok­ken om ervoor te zor­gen dat de voor­ge­stel­de oplos­sin­gen ook vol­doen aan de behoef­te van de orga­ni­sa­tie en om eige­naar­schap te cre­ë­ren over de beoor­de­lings­re­sul­ta­ten. Dit door mid­del van inter­views, werk­ses­sies en het ver­za­me­len van input via een vra­gen­lijst waar­in door een groot deel van de leden is geparticipeerd.

Het resul­taat

Als uit­komst van dit onder­zoeks­pro­ces spra­ken wij onze waar­de­ring uit voor een actief net­werk met intrin­siek zeer gemo­ti­veer­de leden. Om IMPEL toe­komst­be­sten­dig te maken stel­len wij een aan­tal gerich­te ver­be­te­rin­gen voor in de hui­di­ge manier van orga­ni­se­ren. Dit rond vier thema’s: stra­te­gi­sche bege­lei­ding en port­fo­li­o­ma­na­ge­ment, over­zicht en con­trol, orga­ni­sa­tie­op­zet en stu­ring en ver­ant­woor­ding. De alge­me­ne leden­ver­ga­de­ring van IMPEL stemt in met de voor­ge­stel­de ont­wik­kel­rich­ting van de gover­nan­ce van het net­werk en vraagt het bestuur deze ver­der te con­cre­ti­se­ren in een gefa­seer­de aan­pak voor implementatie.