Onderzoek governance en organisatie IMPEL

IMPEL is goed ontwikkeld Europees netwerk dat zich bezighoudt met de imple­men­tatie en hand­hav­ing van milieuwet­gev­ing. Het netwerk bestaat uit meer dan 50 leden uit 36 ver­schil­lende lan­den, waaron­der min­is­ter­ies en uitvoeringsorganisaties.

De vraag

Om het netwerk te helpen in de toekomst een belan­grijke rol te bli­jven vervullen vroeg het bestu­ur van IMPEL aan AT Osborne om een onder­zoek uit te voeren naar de organ­isatie en gov­er­nance van het netwerk. Directe aan­lei­d­ing zijn de uitdagin­gen die de recente groei van het netwerk, sti­j­gende verwachtin­gen, werk­druk en (deels groeiende) schaarste aan mid­de­len in de aanges­loten organ­isaties met zich meebrengen.

Onze aanpak

Onze ervar­ing leert dat je de gov­er­nance het beste kunt beo­orde­len als er een gedeeld beeld bestaat over ‘wat bestu­urd moet wor­den’ en welke con­textuele uitdagin­gen daarin meespe­len. Als vertrekpunt verdiepten wij ons in de huidi­ge stand van zak­en en de con­textuele uitdagin­gen waarmee IMPEL wordt gecon­fron­teerd. Deze zijn door ons ver­taald in een aan­tal beknopte en begri­jpelijke lei­dende ontwerp­principes, afgeleid van de ‘OECD Prin­ci­ples of Good Gov­er­nance’. Deze dien­den weer als ref­er­en­tiepun­ten voor aan­bevelin­gen over de organ­isatieopzet en onder­s­te­unende processen.

Wij hebben de belan­grijk­ste belanghebben­den (waaron­der leden­verte­gen­wo­ordi­gers, pro­ject­man­agers, bestu­ursle­den, sec­re­tari­aatsmedew­erk­ers en verte­gen­wo­ordi­gers van de Europese Com­missie) actief betrokken om ervoor te zor­gen dat de voorgestelde oplossin­gen ook vol­doen aan de behoefte van de organ­isatie en om eige­naarschap te creëren over de beo­ordel­ingsre­sul­tat­en. Dit door mid­del van inter­views, werk­sessies en het verza­me­len van input via een vra­gen­li­jst waarin door een groot deel van de leden is geparticipeerd.

Het resultaat

Als uitkomst van dit onder­zoek­spro­ces sprak­en wij onze waarder­ing uit voor een actief netwerk met intrin­siek zeer gemo­tiveerde leden. Om IMPEL toekom­st­bestendig te mak­en stellen wij een aan­tal gerichte ver­be­terin­gen voor in de huidi­ge manier van organ­is­eren. Dit rond vier thema’s: strate­gis­che begelei­d­ing en port­fo­lioman­age­ment, overzicht en con­trol, organ­isatieopzet en stur­ing en ver­ant­wo­ord­ing. De algemene leden­ver­gader­ing van IMPEL stemt in met de voorgestelde ontwikkel­richt­ing van de gov­er­nance van het netwerk en vraagt het bestu­ur deze verder te con­cre­tis­eren in een gefaseerde aan­pak voor implementatie.

Deel deze pagina via

Ook interessant