Ontwikkelen ontwikkelplan Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie 

Vanu­it het doel­matighei­dsper­spec­tief is door Stu­ur­groep Man­age­ment Water­crises en Over­stro­min­gen (SMWO), in Ned­er­land dé wat­er­autoriteit op het gebied van preparatie op water­crises, de vraag gesteld om te kijken of beheer en gebruik van overstromingsscenario’s slim­mer ingericht kan wor­den. Daarom heeft zij een onder­zoek­sop­dracht uit­gezet met de vraag om een ontwikkelplan Lan­delijke Voorzien­ing Over­stro­mingsin­for­matie (LVO) op te stellen. Met de LVO kun­nen diverse par­ti­jen beschik­bare over­stro­mingsin­for­matie op doel­matige wijze ontsluiten voor uiteen­lopende gebruik­stoepassin­gen. Het gaat hier­bij om een ontwikkelplan voor een voorzien­ing waarmee de betrokken part­ners (Min­is­terie van Infra­struc­tu­ur & Water­staat, Rijk­swa­ter­staat, de Unie van Water­schap­pen (UvW) en het Inter­provin­ci­aal Over­leg (IPO)) zor­gen voor een een­duidi­ge ontsluit­ing van overstromingsinformatie. 

Aanpak AT Osborne

AT Osborne stelde een meer fun­da­mentelere benader­ingswi­jze voor, om de vraag te kun­nen beant­wo­or­den. AT Osborne keek hier­bij naar het gehele infor­matie­m­an­age­ment van over­stro­mingsin­for­matie. Dit is dus meer dan alleen het opwaarderen, her­struc­tur­eren en financieren van een tech­nis­che oploss­ing. De pro­ces­matige aan­pak zag er als vol­gt uit.  

Naast de brede deel­name uit het veld, was de iter­atieve benader­ingswi­jze essen­tieel.. Nieuwe inzicht­en wor­den direct weer toegepast. . Er is ruimte om enerz­i­jds te leren en anderz­i­jds om te komen tot een gedra­gen eind­beeld van de toekomst. De uit­gangspun­ten voor de LVO bij de start, wer­den in de loop van het pro­ces daarom aange­vuld. 

 

Conclusies onderzoek

Infor­matie­m­an­age­ment voor over­stro­mingsin­for­matie staat nog in de kinder­schoe­nen. Het komt steeds meer op de strate­gisch agen­da van alle betrokken par­ti­jen. Daar waar in begin­sel de nadruk lag op het tech­nol­o­gis­che domein, vraagt het veld in de werk­sessie veel meer aan­dacht voor het infor­matiedomein. Op basis van gegenereerde infor­matie tij­dens het onder­zoek, is de samen­vat­tende tabel tot stand gekomen (zie figu­ur). Deze tabel bevat de essen­ties van de wensen en noodza­k­en ron­dom LVO. 

Hoe nu verder?

Op basis van de uit­gevo­erde analyse advis­eren wij dat de LVO uitein­delijk vorm wordt gegeven in een pro­gram­maor­gan­isatie. Deze bestaat uit een beperkt aan­tal deskundi­gen op het gebied van over­stro­mingsin­for­matie, infor­matie­m­an­age­ment en com­mu­ni­catie, met een eigen opdracht en tak­en­pakket. Belan­grijk hier­bij is dat de LVO, naast een eigen opdracht en tak­en­pakket, ook een expli­ci­et man­daat heeft voor het ontwikke­len en opleggen van kader­stel­lende nor­men en afsprak­en ron­dom over­stro­mingsin­for­matie.  

Er is een profiel ontwikkeld voor een toekom­stige LVO. Dit profiel bestaat uit een heldere ambitie, de drie belan­grijk­ste opdracht­en en de rollen die de LVO gaat innemen en dien­sten die de LVO gaat lev­eren, in zow­el het infor­matiespoor als het tech­nisch spoor. Daar­naast is een faser­ing aange­bracht in wat wan­neer te doen. 

Deel deze pagina via

Ook interessant