Project omschrijving

Ont­wik­ke­len ont­wik­kel­plan Lan­de­lij­ke Voor­zie­ning Over­stro­mings­in­for­ma­tie 

Van­uit het doel­ma­tig­heids­per­spec­tief is door Stuur­groep Mana­ge­ment Water­cri­ses en Over­stro­min­gen (SMWO), in Neder­land dé water­au­to­ri­teit op het gebied van pre­pa­ra­tie op water­cri­ses, de vraag gesteld om te kij­ken of beheer en gebruik van overstromingsscenario’s slim­mer inge­richt kan wor­den. Daar­om heeft zij een onder­zoeks­op­dracht uit­ge­zet met de vraag om een ont­wik­kel­plan Lan­de­lij­ke Voor­zie­ning Over­stro­mings­in­for­ma­tie (LVO) op te stel­len. Met de LVO kun­nen diver­se par­tij­en beschik­ba­re over­stro­mings­in­for­ma­tie op doel­ma­ti­ge wij­ze ont­slui­ten voor uit­een­lo­pen­de gebruik­stoe­pas­sin­gen. Het gaat hier­bij om een ont­wik­kel­plan voor een voor­zie­ning waar­mee de betrok­ken part­ners (Minis­te­rie van Infra­struc­tuur & Water­staat, Rijks­wa­ter­staat, de Unie van Water­schap­pen (UvW) en het Inter­pro­vin­ci­aal Over­leg (IPO)) zor­gen voor een een­dui­di­ge ont­slui­ting van overstromingsinformatie. 

Aan­pak AT Osborne

AT Osbor­ne stel­de een meer fun­da­men­te­le­re bena­de­rings­wij­ze voor, om de vraag te kun­nen beant­woor­den. AT Osbor­ne keek hier­bij naar het gehe­le infor­ma­tiema­na­ge­ment van over­stro­mings­in­for­ma­tie. Dit is dus meer dan alleen het opwaar­de­ren, her­struc­tu­re­ren en finan­cie­ren van een tech­ni­sche oplos­sing. De pro­ces­ma­ti­ge aan­pak zag er als volgt uit.  

Naast de bre­de deel­na­me uit het veld, was de ite­ra­tie­ve bena­de­rings­wij­ze essen­ti­eel.. Nieu­we inzich­ten wor­den direct weer toe­ge­past. . Er is ruim­te om ener­zijds te leren en ander­zijds om te komen tot een gedra­gen eind­beeld van de toe­komst. De uit­gangs­pun­ten voor de LVO bij de start, wer­den in de loop van het pro­ces daar­om aan­ge­vuld. 

 

Con­clu­sies onderzoek

Infor­ma­tiema­na­ge­ment voor over­stro­mings­in­for­ma­tie staat nog in de kin­der­schoe­nen. Het komt steeds meer op de stra­te­gisch agen­da van alle betrok­ken par­tij­en. Daar waar in begin­sel de nadruk lag op het tech­no­lo­gi­sche domein, vraagt het veld in de werk­ses­sie veel meer aan­dacht voor het infor­ma­tie­do­mein. Op basis van gege­ne­reer­de infor­ma­tie tij­dens het onder­zoek, is de samen­vat­ten­de tabel tot stand geko­men (zie figuur). Deze tabel bevat de essen­ties van de wen­sen en nood­za­ken rond­om LVO. 

Hoe nu verder?

Op basis van de uit­ge­voer­de ana­ly­se advi­se­ren wij dat de LVO uit­ein­de­lijk vorm wordt gege­ven in een pro­gram­ma­or­ga­ni­sa­tie. Deze bestaat uit een beperkt aan­tal des­kun­di­gen op het gebied van over­stro­mings­in­for­ma­tie, infor­ma­tiema­na­ge­ment en com­mu­ni­ca­tie, met een eigen opdracht en taken­pak­ket. Belang­rijk hier­bij is dat de LVO, naast een eigen opdracht en taken­pak­ket, ook een expli­ciet man­daat heeft voor het ont­wik­ke­len en opleg­gen van kader­stel­len­de nor­men en afspra­ken rond­om over­stro­mings­in­for­ma­tie.  

Er is een pro­fiel ont­wik­keld voor een toe­kom­sti­ge LVO. Dit pro­fiel bestaat uit een hel­de­re ambi­tie, de drie belang­rijk­ste opdrach­ten en de rol­len die de LVO gaat inne­men en dien­sten die de LVO gaat leve­ren, in zowel het infor­ma­tie­spoor als het tech­nisch spoor. Daar­naast is een fase­ring aan­ge­bracht in wat wan­neer te doen.