Ontwikkeling Flevokust Haven

Ten noor­den van Lelystad ligt Fle­vokust Haven (FKH): de mul­ti­modale bin­nen­haven met over­slagkade en indus­tri­eter­rein. Hier vin­dt over­slag van goed­eren plaats van en naar de grote (zee)havens. Sinds 2018 is Fle­vokust Haven in gebruik. Fle­vokust Haven bestaat uit een bui­tendijkse over­slaghaven en ter­mi­nal en een bin­nendijks bedri­jven­ter­rein van momenteel 43 ha, dat moet door­groeien naar 160 ha.

Impuls

De over­slaghaven is aan­gelegd door de provin­cie Flevoland, gemeente Lelystad heeft het indus­tri­eter­rein in ontwik­kel­ing. Dat betekent twee beheerders voor het totale gebied. Om een fikse impuls te geven aan FKH, is AT Osborne medio 2018 gevraagd om advies te geven over de visie en strate­gie van FKH en de organ­isatievorm van de op te richt­en entiteit.
Het advies gaat in op de doe­len en doel­stelling van Fle­vokust Haven en de wijze waarop deze doe­len behaald kun­nen wor­den (strate­gie). Daar­naast heeft AT Osborne gead­viseerd over de juridis­che struc­tu­ur en over de werk­wi­jze van de toekom­stige organisatie.

Advies

De vraag van de gemeente en provin­cie gaf AT Osborne de kans om haar brede en geïn­te­greerde ken­nis goed in te zetten. Het advies is tot stand gekomen met behulp van onze organ­isatiead­viseurs, juris­ten en adviseurs gebied­son­twik­kel­ing en infra­struc­tu­ur. Eén van de belan­grijke adviezen was om een Havenbedri­jf op afs­tand te richt­en van de aandeelhouders.

Vervolg

Als ver­volg op het ini­tiële advies mag Osborner Jan­bart van Ginkel nu als kwartier­mak­er aan de slag bij de op te richt­en organ­isatie. Ook hier komt de brede achter­grond van ons bureau goed naar voren, aangezien er con­tractuele aspecten moeten wor­den uit­gew­erkt. Ook moeten er onder­han­delin­gen gevo­erd wor­den met der­den, moeten par­tic­i­pati­etra­jecten wor­den opgezet, inhoudelijke plan­nen (zoals een duurza­am energieplan) moeten wor­den uit­gew­erkt en zijn er andere voor­berei­din­gen nodig voor het op te richt­en bedri­jf (denk aan per­son­ele — en organ­isatorische aspecten).

Het is de bedoeld­ing dat het havenbedri­jf rond de zomer van 2019 opgericht wordt.

Deel deze pagina via

Ook interessant