Project omschrijving

Ont­wik­ke­ling Fle­vo­kust Haven

Ten noor­den van Lely­stad ligt Fle­vo­kust Haven (FKH): de mul­ti­mo­da­le bin­nen­ha­ven met over­slag­ka­de en indu­strie­ter­rein. Hier vindt over­slag van goe­de­ren plaats van en naar de gro­te (zee)havens. Sinds 2018 is Fle­vo­kust Haven in gebruik. Fle­vo­kust Haven bestaat uit een bui­ten­dijk­se over­slag­ha­ven en ter­mi­nal en een bin­nen­dijks bedrij­ven­ter­rein van momen­teel 43 ha, dat moet door­groei­en naar 160 ha.

Impuls

De over­slag­ha­ven is aan­ge­legd door de pro­vin­cie Fle­vo­land, gemeen­te Lely­stad heeft het indu­strie­ter­rein in ont­wik­ke­ling. Dat bete­kent twee beheer­ders voor het tota­le gebied. Om een fik­se impuls te geven aan FKH, is AT Osbor­ne medio 2018 gevraagd om advies te geven over de visie en stra­te­gie van FKH en de orga­ni­sa­tie­vorm van de op te rich­ten entiteit.
Het advies gaat in op de doe­len en doel­stel­ling van Fle­vo­kust Haven en de wij­ze waar­op deze doe­len behaald kun­nen wor­den (stra­te­gie). Daar­naast heeft AT Osbor­ne gead­vi­seerd over de juri­di­sche struc­tuur en over de werk­wij­ze van de toe­kom­sti­ge organisatie.

Advies

De vraag van de gemeen­te en pro­vin­cie gaf AT Osbor­ne de kans om haar bre­de en geïn­te­greer­de ken­nis goed in te zet­ten. Het advies is tot stand geko­men met behulp van onze orga­ni­sa­tie­ad­vi­seurs, juris­ten en advi­seurs gebieds­ont­wik­ke­ling en infra­struc­tuur. Eén van de belang­rij­ke advie­zen was om een Haven­be­drijf op afstand te rich­ten van de aandeelhouders.

Ver­volg

Als ver­volg op het ini­ti­ë­le advies mag Osbor­ner Jan­bart van Gin­kel nu als kwar­tier­ma­ker aan de slag bij de op te rich­ten orga­ni­sa­tie. Ook hier komt de bre­de ach­ter­grond van ons bureau goed naar voren, aan­ge­zien er con­trac­tu­e­le aspec­ten moe­ten wor­den uit­ge­werkt. Ook moe­ten er onder­han­de­lin­gen gevoerd wor­den met der­den, moe­ten par­ti­ci­pa­tie­tra­jec­ten wor­den opge­zet, inhou­de­lij­ke plan­nen (zoals een duur­zaam ener­gie­plan) moe­ten wor­den uit­ge­werkt en zijn er ande­re voor­be­rei­din­gen nodig voor het op te rich­ten bedrijf (denk aan per­so­ne­le — en orga­ni­sa­to­ri­sche aspecten).

Het is de bedoel­ding dat het haven­be­drijf rond de zomer van 2019 opge­richt wordt.