Project omschrijving

Ont­wik­ke­ling nieu­we pier en ter­mi­nal Schiphol

Om haar main­port­func­tie te behou­den en te ver­ster­ken zal Schip­hol de komen­de jaren flink uit­brei­den: de ont­wik­ke­ling van een nieu­we pier en ter­mi­nal wor­den voor­be­reid. Dit pro­ject staat ook wel bekend als ‘ont­wik­ke­ling A‑gebied’. De ont­wik­ke­ling van het A‑gebied omvat mede een ingrij­pen­de wij­zi­ging van de infra­struc­tuur op Schip­hol en de rea­li­sa­tie en een nieu­we bagagekelder.

Om een goed inzicht te krij­gen in wat de markt voor Schip­hol kan bete­ke­nen bij de ont­wik­ke­ling van het A‑gebied is een markt­con­sul­ta­tie geor­ga­ni­seerd. Op de markt­con­sul­ta­tie heb­ben meer dan 100 bin­nen- en bui­ten­land­se bedrij­ven zich tij­dens work­shops gebo­gen over thema’s die ver­band hou­den met de ont­wik­ke­ling van het A‑gebied. AT Osbor­ne heeft tij­dens de markt­con­sul­ta­tie ver­schil­len­de work­shops bege­leid. Ver­vol­gens was AT Osbor­ne ver­ant­woor­de­lijk voor het opstel­len van de inkoop­stra­te­gie voor de ont­wik­ke­ling van het A‑gebied. De inkoop­stra­te­gie houdt reke­ning met de bij­zon­de­re pro­ject-omge­ving van Schip­hol, de vele sta­ke­hol­ders en de omvang en com­plexi­teit van de opgave.

Ver­vol­gens heeft AT Osbor­ne voor Schip­hol de aan­be­ste­ding en con­trac­te­ring van de eer­ste opdracht bin­nen het pro­ject bege­leid: de ont­werp­op­dracht voor de aan­pas­sing van de land­zij­di­ge infra­struc­tuur. AT Osbor­ne was daar­bij (mede)verantwoordelijk voor het ten­der­ma­na­ge­ment. Een omvang­rij­ke opdracht, die op basis van Best Value is aanbesteed.