Ontwikkelingsopgave Natura2000 Springendal – Dal van de Mosbeek

Het gebied­spro­ces Sprin­gen­dal – Dal van de Mos­beek is één van de meest com­plexe gebied­sprocessen dat in het kad­er van de ontwikkelop­gave EHS/Natura2000 in Over­i­js­sel wordt uit­gevo­erd. Dit van­wege het aan­tal betrokken (natuur)organisaties, de grote maatschap­pelijke impact en de sterke (his­torische) ver­w­even­heid tussen land­bouw en natu­ur. Het project (uit­gevo­erd con­form het IPM-mod­­el) wordt uit­gevo­erd onder bestu­urlijk trekker­schap van LTO Noord. AT Osborne ver­zorgde zow­el het project man­age­ment als de pro­ject­be­heers­ing van dit project.

Uitwerking gebiedsanalyse

De opdracht betrof het verder uitwerken van een bestaande Gebied­s­analyse met hydrol­o­gis­che her­stel­maa­trege­len op hoofdli­j­nen. Draagvlak voor te nemen hydrol­o­gis­che natu­urher­stel­maa­trege­len bij alle betrokken is essen­tieel. Een groot deel van de natu­urher­stel­maa­trege­len dient plaats te vin­den op waarde­volle land­bouw­gron­den. Vanu­it dat gegeven is een aan­pak gehanteerd op basis van twee pijlers:

  1. “Prat­en mét in plaats van prat­en óver de boer”. De boer weet het beste hoe de bodem in elka­ar zit, het grond­wa­ter stroomt en de natu­ur zich ontwikkeld.
  2. “Het gaat om feit­en”. We moeten en kun­nen uit­leggen hoe het bodem/watersysteem werkt om te kun­nen bepalen welke maa­trege­len noodza­ke­lijk en effec­tief zijn.

Er is gekozen voor een aan­pak waar­bij erk­ende onafhanke­lijke deskundigheid cen­traal stond. Voor de detail­ler­ing van de maa­trege­len (onder meer beekher­s­tel, peil­ver­hoging en herdi­men­sioner­ing water­sys­teem) was hydrol­o­gis­che ken­nis vanu­it het pro­ject­man­age­ment essentieel.

Gedragen inrichtingsplan

Het resul­taat was een gedra­gen en onder­bouwd inricht­ings­plan en ruimtelijk plan (Provin­ci­aal Inpass­ings­plan) voor het realis­eren van de noodza­ke­lijke natu­urher­stel­maa­trege­len ten beho­eve van de Nat­u­ra2000-doel­stellin­­gen De plan­nen zijn getoetst aan ver­gun­nin­gen water­wet en zijn opgesteld bin­nen vigerend ruimtelijk beleid, waaron­der ver­gun­nin­gen Natu­ur­wet­gev­ing, Omgev­ingsvisie en MER.

Na instem­ming van Gede­puteerde Stat­en van Over­i­js­sel met de opgeleverde resul­tat­en (voor­jaar 2019) wordt ges­tart met de voor­berei­d­ing van de real­isatiefase van het project.

Deel deze pagina via

Ook interessant