Project omschrijving

Ont­wik­ke­lings­op­ga­ve Natura2000 Sprin­gen­dal – Dal van de Mosbeek

Het gebied­s­pro­ces Sprin­gen­dal – Dal van de Mos­beek is één van de meest com­plexe gebied­s­pro­ces­sen dat in het kader van de ont­wik­kel­op­ga­ve EHS/Natura2000 in Over­ijs­sel wordt uit­ge­voerd. Dit van­we­ge het aan­tal betrok­ken (natuur)organisaties, de gro­te maat­schap­pe­lij­ke impact en de ster­ke (his­to­ri­sche) ver­we­ven­heid tus­sen land­bouw en natuur. Het pro­ject (uit­ge­voerd con­form het IPM-model) wordt uit­ge­voerd onder bestuur­lijk trek­ker­schap van LTO Noord. AT Osbor­ne ver­zorg­de zowel het pro­ject mana­ge­ment als de pro­ject­be­heer­sing van dit project.

Uit­wer­king gebiedsanalyse

De opdracht betrof het ver­der uit­wer­ken van een bestaan­de Gebieds­ana­ly­se met hydro­lo­gi­sche her­stel­maat­re­ge­len op hoofd­lij­nen. Draag­vlak voor te nemen hydro­lo­gi­sche natuur­her­stel­maat­re­ge­len bij alle betrok­ken is essen­ti­eel. Een groot deel van de natuur­her­stel­maat­re­ge­len dient plaats te vin­den op waar­de­vol­le land­bouw­gron­den. Van­uit dat gege­ven is een aan­pak gehan­teerd op basis van twee pijlers:

  1. “Pra­ten mét in plaats van pra­ten óver de boer”. De boer weet het bes­te hoe de bodem in elkaar zit, het grond­wa­ter stroomt en de natuur zich ontwikkeld.
  2. “Het gaat om fei­ten”. We moe­ten en kun­nen uit­leg­gen hoe het bodem/watersysteem werkt om te kun­nen bepa­len wel­ke maat­re­ge­len nood­za­ke­lijk en effec­tief zijn.

Er is geko­zen voor een aan­pak waar­bij erken­de onaf­han­ke­lij­ke des­kun­dig­heid cen­traal stond. Voor de detail­le­ring van de maat­re­ge­len (onder meer beek­her­stel, peil­ver­ho­ging en her­di­men­si­o­ne­ring water­sys­teem) was hydro­lo­gi­sche ken­nis van­uit het pro­ject­ma­na­ge­ment essentieel.

Gedra­gen inrichtingsplan

Het resul­taat was een gedra­gen en onder­bouwd inrich­tings­plan en ruim­te­lijk plan (Pro­vin­ci­aal Inpas­sings­plan) voor het rea­li­se­ren van de nood­za­ke­lij­ke natuur­her­stel­maat­re­ge­len ten behoe­ve van de Natu­ra2000-doel­stel­lin­gen De plan­nen zijn getoetst aan ver­gun­nin­gen water­wet en zijn opge­steld bin­nen vige­rend ruim­te­lijk beleid, waar­on­der ver­gun­nin­gen Natuur­wet­ge­ving, Omge­vings­vi­sie en MER.

Na instem­ming van Gede­pu­teer­de Sta­ten van Over­ijs­sel met de opge­le­ver­de resul­ta­ten (voor­jaar 2019) wordt gestart met de voor­be­rei­ding van de rea­li­sa­tie­fa­se van het project.