Project omschrijving

Opga­ven­ge­richt wer­ken gemeen­te Breda

Voor de gemeen­te Bre­da (180.000+ inwo­ners, amb­te­lijk 1.500 fte) heb­ben wij in de peri­o­de 2016–2017 op ver­zoek van B&W en direc­tie uit­wer­king gege­ven aan de ambi­tie om opga­ve­ge­richt te gaan wer­ken met de amb­te­lij­ke orga­ni­sa­tie. Daar­voor heb­ben we con­creet 2 gro­te opga­ven uit­ge­werkt: Bin­nen­stad en Economie.

De bin­nen­stad van Bre­da vormt door haar his­to­ri­sche, leven­di­ge karak­ter en toe­ris­ti­sche aan­trek­kings­kracht een soci­aal bin­den­de fac­tor voor de stad en tege­lijk ook een aan­ja­ger van eco­no­mi­sche ontwikkeling.

Wij heb­ben voor de gemeen­ten een inte­gra­le visie en stra­te­gie rond de opga­ve Bin­nen­stad uit­ge­werkt en gehol­pen deze te orga­ni­se­ren en van breed draag­vlak te voor­zien, in nau­we samen­spraak met alle bij de bin­nen­stad betrok­ken par­tij­en. Als onder­deel van deze uit­wer­king heb­ben wij een nieu­we City Mar­ke­ting Orga­ni­sa­tie ont­wor­pen, opge­richt en tij­de­lijk bestuurd.

Zowel de opga­ve Bin­nen­stad als de opga­ve Eco­no­mie heb­ben een sterk gebieds­ge­rich­te aan­pak (stads­kern en bedrij­ven­ter­rei­nen), zijn in de breed­te gekop­peld aan het gemeen­te­lijk beleid (waar­on­der bij­voor­beeld mobi­li­teit, duur­zaam­heid en soci­a­le cohe­sie en zijn ook onder­ling nauw aan elkaar verbonden.