Opgavengericht werken gemeente Breda

Voor de gemeente Bre­da (180.000+ inwon­ers, ambtelijk 1.500 fte) hebben wij in de peri­ode 2016–2017 op ver­zoek van B&W en direc­tie uitwerk­ing gegeven aan de ambitie om opgaveg­ericht te gaan werken met de ambtelijke organ­isatie. Daar­voor hebben we con­creet 2 grote opgaven uit­gew­erkt: Bin­nen­stad en Economie.

De bin­nen­stad van Bre­da vormt door haar his­torische, lev­endi­ge karak­ter en toeris­tis­che aantrekkingskracht een soci­aal bindende fac­tor voor de stad en tegelijk ook een aan­jager van economis­che ontwikkeling.

Wij hebben voor de gemeen­ten een inte­grale visie en strate­gie rond de opgave Bin­nen­stad uit­gew­erkt en geholpen deze te organ­is­eren en van breed draagvlak te voorzien, in nauwe samen­spraak met alle bij de bin­nen­stad betrokken par­ti­jen. Als onderdeel van deze uitwerk­ing hebben wij een nieuwe City Mar­ket­ing Organ­isatie ont­wor­pen, opgericht en tijdelijk bestuurd.

Zow­el de opgave Bin­nen­stad als de opgave Economie hebben een sterk gebieds­gerichte aan­pak (stadskern en bedri­jven­ter­reinen), zijn in de breedte gekop­peld aan het gemeen­telijk beleid (waaron­der bijvoor­beeld mobiliteit, duurza­amheid en sociale cohe­sie en zijn ook onder­ling nauw aan elka­ar verbonden.

Deel deze pagina via

Ook interessant