Project omschrijving

Opga­ven­ge­richt wer­ken Nati­o­na­le Politie

Voor de Nati­o­na­le Poli­tie (66.000 fte en een vast­goed­por­te­feuil­le van ruim 1 mln. m2) zijn wij sinds 2020 huis­ad­vi­seur (gecon­trac­teerd voor ten­min­ste 5 jaar) bij het ont­wik­ke­len van toe­komst­be­sten­di­ge huis­ves­ting voor de hele orga­ni­sa­tie. In dit bre­de werk­veld is opga­ve­ge­richt wer­ken de norm en moet de ont­wik­ke­ling van huis­ves­ting en vast­goed inte­graal ver­bon­den zijn aan de orga­ni­sa­tie­ont­wik­ke­ling en aan de organisatiedoelen.

Dit bete­kent dat de orga­ni­sa­tie voor een for­se uit­da­ging staat om hier­toe visie, ambi­tie en stra­te­gie te ont­wik­ke­len en daar ver­vol­gens in de uit­wer­king ook pas­sen­de samen­wer­kings- en besturingsparadigma’s bij te creëren.

De nati­o­na­le Poli­tie is een jon­ge fusie­or­ga­ni­sa­tie; een func­ti­o­ne­rend con­cern dat werkt in een uiterst com­plexe omge­ving en dat tege­lij­ker­tijd nog for­se inte­gra­tie- en pro­fes­si­o­na­li­se­rings­sla­gen te maken heeft. Wij advi­se­ren en onder­steu­nen daar­bij in de vol­le breed­te en diep­te; van­af het niveau van de korps­lei­ding tot op het niveau van de con­cre­te pro­jec­ten en werk­pro­ces­sen. Met de direc­teu­ren van de staf van de korps­lei­ding en van het Poli­tie Dien­sten Cen­trum wer­ken we de ambi­ties rond opga­ve­ge­richt wer­ken op dit moment con­creet uit.