Opgavengericht werken Nationale Politie

Voor de Nationale Poli­tie (66.000 fte en een vast­goed­porte­feuille van ruim 1 mln. m2) zijn wij sinds 2020 huisad­viseur (gecon­tracteerd voor ten­min­ste 5 jaar) bij het ontwikke­len van toekom­st­bestendi­ge huisvest­ing voor de hele organ­isatie. In dit brede werkveld is opgaveg­ericht werken de norm en moet de ontwik­kel­ing van huisvest­ing en vast­goed inte­graal ver­bon­den zijn aan de organ­isatieon­twik­kel­ing en aan de organisatiedoelen.

Dit betekent dat de organ­isatie voor een forse uitdag­ing staat om hier­toe visie, ambitie en strate­gie te ontwikke­len en daar ver­vol­gens in de uitwerk­ing ook passende samen­w­erk­ings- en besturingsparadigma’s bij te creëren.

De nationale Poli­tie is een jonge fusieor­gan­isatie; een func­tionerend con­cern dat werkt in een uiterst com­plexe omgev­ing en dat tegelijk­er­ti­jd nog forse inte­­gratie- en pro­fes­sion­alis­er­ingss­la­gen te mak­en heeft. Wij advis­eren en onder­s­te­unen daar­bij in de volle breedte en diepte; vanaf het niveau van de korp­slei­d­ing tot op het niveau van de con­crete pro­jecten en werkprocessen. Met de directeuren van de staf van de korp­slei­d­ing en van het Poli­tie Dien­sten Cen­trum werken we de ambities rond opgaveg­ericht werken op dit moment con­creet uit.

Deel deze pagina via

Ook interessant