Organisatievisie en opgavengericht werken gemeente Katwijk

Voor de gemeente Katwijk (70.000+ inwon­ers, ambtelijk 400 fte) hebben wij in de peri­ode 2018–2020 — op ver­zoek van B&W en GS/AD — advies en begelei­d­ing gegeven aan een forse organ­isatorische dooron­twik­kel­ing. Eén van de beoogde doe­len daar­bij was om de organ­isatie gereed te mak­en voor de grote opgaven in m.n. het ruimtelijke en sociale domein waar­voor de gemeente zich in de komende 10 jaar gesteld ziet.

De meest com­plexe opgave omvat:

  • De volledi­ge heron­twik­kel­ing van het voor­ma­lige Vliegkamp Valken­burg tot nieuwe woon­wijk (5.600 wonin­gen + voorzienin­gen + infra­struc­tu­ur), in com­bi­natie met
  • De ontwik­kel­ing van Drone Val­ley (bedri­jven-hotspot voor inno­vaties in onbe­mand vliegen) en
  • Aansluit­ing van het totale plange­bied op de grote mobiliteit­spro­jecten in de regio (o.a. Rijnlandroute).

Wij hebben hier­voor o.a. de organ­isatievisie opgesteld en uit­gew­erkt in een pro­gram­mas­truc­tu­ur met passende gov­er­nance. Daar­naast begelei­den we de ambtelijke en de bestu­urlijke organ­isatie in het effec­tief opgaveg­ericht (leren) samen­werken. Daar­bij hebben we veel aan­dacht gegeven aan begrip­pen als coördinerend porte­feuille­houd­er­schap bin­nen het col­lege, de invulling van het bestu­urlijk en ambtelijk opdracht­gev­er­schap, inte­graal denken en han­de­len en een goede ver­tal­ing van visie-strate­gie naar beleid, organ­isatie en resul­taat­gericht werken.

Deel deze pagina via

Ook interessant