Project omschrijving

Orga­ni­sa­tie­vi­sie en opga­ven­ge­richt wer­ken gemeen­te Katwijk

Voor de gemeen­te Kat­wijk (70.000+ inwo­ners, amb­te­lijk 400 fte) heb­ben wij in de peri­o­de 2018–2020 — op ver­zoek van B&W en GS/AD — advies en bege­lei­ding gege­ven aan een for­se orga­ni­sa­to­ri­sche door­ont­wik­ke­ling. Eén van de beoog­de doe­len daar­bij was om de orga­ni­sa­tie gereed te maken voor de gro­te opga­ven in m.n. het ruim­te­lij­ke en soci­a­le domein waar­voor de gemeen­te zich in de komen­de 10 jaar gesteld ziet.

De meest com­plexe opga­ve omvat:

  • De vol­le­di­ge her­ont­wik­ke­ling van het voor­ma­li­ge Vlieg­kamp Val­ken­burg tot nieu­we woon­wijk (5.600 wonin­gen + voor­zie­nin­gen + infra­struc­tuur), in com­bi­na­tie met
  • De ont­wik­ke­ling van Dro­ne Val­ley (bedrij­ven-hot­s­pot voor inno­va­ties in onbe­mand vlie­gen) en
  • Aan­slui­ting van het tota­le plan­ge­bied op de gro­te mobi­li­teits­pro­jec­ten in de regio (o.a. Rijnlandroute).

Wij heb­ben hier­voor o.a. de orga­ni­sa­tie­vi­sie opge­steld en uit­ge­werkt in een pro­gram­ma­struc­tuur met pas­sen­de gover­nan­ce. Daar­naast bege­lei­den we de amb­te­lij­ke en de bestuur­lij­ke orga­ni­sa­tie in het effec­tief opga­ve­ge­richt (leren) samen­wer­ken. Daar­bij heb­ben we veel aan­dacht gege­ven aan begrip­pen als coör­di­ne­rend por­te­feuil­le­hou­der­schap bin­nen het col­le­ge, de invul­ling van het bestuur­lijk en amb­te­lijk opdracht­ge­ver­schap, inte­graal den­ken en han­de­len en een goe­de ver­ta­ling van visie-stra­te­gie naar beleid, orga­ni­sa­tie en resul­taat­ge­richt werken.