Project omschrijving

Pro­ject­be­heer­sing Slui­zen­pro­gram­ma Rijkswaterstaat

Via de uit­be­ste­ding pro­ject­be­heer­sing Slui­zen­pro­gram­ma besteedt Rijks­wa­ter­staat de pro­ject­be­heer­sing van vijf gro­te DBFM-water­bouw­pro­jec­ten in de peri­o­de sep­tem­ber 2016 tot sep­tem­ber 2024 uit aan de markt. Voor AT Osbor­ne een unie­ke kans om inte­gra­le pro­ject­be­heer­sing op hoog niveau te leve­ren voor vijf aan­spre­ken­de en com­plexe projecten!

Het slui­zen­pro­gram­ma van Rijks­wa­ter­staat bestaat uit de vol­gen­de zes projecten:

  • Uit­brei­ding sluis Eefde;
  • Aan­leg 3e kolk Bea­trix­sluis en ver­bre­ding Lekkanaal;
  • Bouw nieu­we zee­sluis IJmuiden;
  • Aan­leg nieu­we keer­sluis Limmel;
  • Pro­ject Afsluitdijk;
  • Bouw nieu­we sluis Terneuzen.

De eer­ste vijf pro­jec­ten bestaan alle­maal uit een rea­li­sa­tie- en meer­ja­ri­ge onder­houds­com­po­nent en wor­den in de vorm van een DBFM-con­tract in de markt gezet. Het pro­gram­ma is in het leven geroe­pen om het lerend ver­mo­gen over de pro­jec­ten heen zo groot moge­lijk te maken. Een belang­rij­ke dra­ger van dit lerend ver­mo­gen is de pro­ject­be­heer­sing van de projecten.

Bin­nen de vijf DBFM-pro­jec­ten is AT Osbor­ne ver­ant­woor­de­lijk voor de werk­zaam­he­den op het gebied van sco­pema­na­ge­ment, plan­nings­ma­na­ge­ment, risi­co­ma­na­ge­ment, finan­ci­eel mana­ge­ment, kwa­li­teits­ma­na­ge­ment en capa­ci­teits­ma­na­ge­ment. Op basis van de infor­ma­tie in deze pro­ces­sen gene­re­ren we via een zelf ont­wik­keld dash­board stuur­in­for­ma­tie voor het mana­ge­ment van de pro­jec­ten en rap­por­te­ren we ver­ant­woor­dings­in­for­ma­tie rich­ting de inter­ne opdracht­ge­vers van de projecten.

“Door mid­del van de uit­be­ste­ding pro­ject­be­heer­sing beoog­den wij een part­ner­ship met een par­tij die ervoor zorgt dat de pro­ject­be­heer­sing bin­nen het Slui­zen­pro­gram­ma op orde en voor­spel­baar is, de con­ti­nu­ï­teit van de pro­ject­be­heer­sing is ver­ze­kerd en de kwa­li­teit van de pro­ject­be­heer­sing wordt ver­hoogd. Daar­naast is onze ambi­tie dat gebrui­kers, opdracht­ge­ver en omge­ving tevre­den zijn over de pro­ject­be­heer­sing. Met AT Osbor­ne en haar con­sor­ti­um­part­ner heb­ben wij een uit­ste­ken­de part­ner gevon­den die ons ont­zorgt op het gebied van pro­ject­be­heer­sing en die onze doel­stel­lin­gen en ambi­ties waar­maakt.” (Richard van den Anc­ker, con­tract­ma­na­ger uit­be­ste­ding pro­ject­be­heer­sing sluizenprogramma)

In de eer­ste drie maan­den van de opdracht heb­ben we ons gericht op het beheerst over­ne­men van de werk­zaam­he­den van onze voor­gan­gers. Tevens heb­ben we ons in deze fase een beeld gevormd van de stand van zaken van de dos­siers en de mate waar­in de pro­ces­sen en pro­duc­ten vol­de­den aan de kaders en richt­lij­nen van Rijks­wa­ter­staat. Op basis van die ana­ly­se is een ver­be­ter­plan ont­wik­keld waar­mee we de kwa­li­teit van de pro­ces­sen en out­put ver­ho­gen om de doel­stel­lin­gen van de uit­be­ste­ding te rea­li­se­ren. Jaar­lijks door­lo­pen we een ver­be­ter­cy­clus waar­in we ons­zelf nieu­we doe­len stel­len om de kwa­li­teit van onze dienst­ver­le­ning ver­der te verbeteren.

Naast de infor­ma­tie op pro­ject­ni­veau leve­ren we ook op pro­gram­ma­ni­veau ver­schil­len­de pro­duc­ten die een bij­dra­ge leve­ren aan de pro­gram­mastu­ring. Door mid­del van de pro­gram­maplan­ning bie­den we inzicht in de mijl­pa­len van de pro­jec­ten, iden­ti­fi­ce­ren we moge­lijk­he­den voor ken­nis­uit­wis­se­ling bin­nen en bui­ten het pro­gram­ma en sig­na­le­ren we capa­ci­teitspie­ken. Met het pro­gram­ma­ri­si­co­ma­na­ge­ment sti­mu­le­ren we het oplos­sen van gemeen­schap­pe­lij­ke knel­pun­ten en stu­ren we op het berei­ken van de pro­gram­ma­doel­stel­lin­gen. Het kwa­li­teits­ma­na­ge­ment­sys­teem is zoveel moge­lijk op pro­gram­ma­ni­veau inge­richt, waar­bij we ver­be­te­rin­gen uit het ene pro­ject ver­ta­len naar de ande­re pro­jec­ten (en vice ver­sa) en halen we de rode dra­den uit diver­se audits om de kwa­li­teit van de pro­jec­ten struc­tu­reel te verbeteren.

“Door de uit­be­ste­ding pro­ject­be­heer­sing wordt de inte­gra­li­teit en kwa­li­teit van de diver­se dis­ci­pli­nes bin­nen pro­ject­be­heer­sing door de markt geborgd. Ik merk dat ik mij hier­door min­der met hoef te rich­ten op de ope­ra­ti­o­ne­le werk­zaam­he­den. De pro­duc­ten hel­pen me om meer aan­dacht te geven aan het stra­te­gisch advi­se­ren en chal­len­gen van mijn mana­ge­ment­team. Door­dat er één team voor vijf pro­jec­ten werkt, leren we veel snel­ler van elkaar. Ver­be­te­rin­gen wor­den op één pro­ject getest en kun­nen ver­vol­gens 1‑op‑1 door de ande­re pro­jec­ten wor­den over­ge­no­men.” (Maar­ten Beer, mana­ger pro­ject­be­heer­sing nieu­we zee­sluis IJmuiden)