Project omschrijving

Pro­jec­ten op de campus

Op de val­reep van 2020 zijn twee bij­zon­de­re pro­jec­ten op de cam­pus van de RU in gebruik geno­men, waar diver­se Osbor­ners aan mee heb­ben gewerkt.

Maria Mon­tes­so­ri

Als eer­ste het Maria Mon­tes­so­ri gebouw; een super duur­zaam facul­teits­ge­bouw voor Soci­a­le Weten­schap­pen, met de meest gea­van­ceer­de researchom­ge­ving op gebied van AI, Robo­ti­ca en gedrags­on­der­zoek. Een totaal opper­valk van 25.000 m².

Uni­ver­si­teit

Ten twee­de één van de modern­ste digi­ta­le toets­fa­ci­li­tei­ten van NL met 900 toets­plaat­sen. Het pro­ject is bin­nen een jaar gere­a­li­seerd, van eer­ste brain­storm over digi­taal toet­sen tot en met de inge­bruik­na­me. Dat is voor een uni­ver­si­teit (erg) snel.

radboud

Naast deze twee gebou­wen waren wij als AT Osbor­ne in de afge­lo­pen 4 jaar ver­ant­woor­de­lijk voor een immens groot sloop- en asbest­pro­ject, het gas­vrij-maken van de cam­pus en het moder­ni­se­ren van de onder­grond­se infrastructuur.

Diver­se collega’s heb­ben de afge­lo­pen jaren een bij­dra­ge gele­verd. In ver­schil­len­de rol­len als pro­gram­ma- en pro­ject­ma­na­ger en advi­seur heb­ben we de cam­pus van de Rad­boud Uni­ver­si­teit mooi­er en duur­za­mer gemaakt.