Projecten op de campus

Op de val­reep van 2020 zijn twee bij­zon­dere pro­jecten op de cam­pus van de RU in gebruik genomen, waar diverse Osborners aan mee hebben gewerkt.

Maria Montessori

Als eerste het Maria Montes­sori gebouw; een super duurza­am fac­ul­teits­ge­bouw voor Sociale Weten­schap­pen, met de meest gea­vanceerde researchomgev­ing op gebied van AI, Robot­i­ca en gedrag­son­der­zoek. Een totaal opper­valk van 25.000 m².

Universiteit

Ten tweede één van de mod­ern­ste dig­i­tale toets­fa­ciliteit­en van NL met 900 toet­splaat­sen. Het project is bin­nen een jaar gere­aliseerd, van eerste brain­storm over dig­i­taal toet­sen tot en met de inge­bruik­name. Dat is voor een uni­ver­siteit (erg) snel.

radboud

Naast deze twee gebouwen waren wij als AT Osborne in de afgelopen 4 jaar ver­ant­wo­ordelijk voor een immens groot sloop- en asbest­pro­ject, het gasvrij-mak­en van de cam­pus en het mod­erniseren van de onder­grondse infrastructuur.

Diverse collega’s hebben de afgelopen jaren een bij­drage geleverd. In ver­schil­lende rollen als pro­­gram­­ma- en pro­ject­man­ag­er en adviseur hebben we de cam­pus van de Rad­boud Uni­ver­siteit mooier en duurza­mer gemaakt.

Deel deze pagina via

Ook interessant