Project omschrijving

Pro­ject­lei­der­schap in de prak­tijk voor trai­nees Nati­o­naal Watertraineeship

AT Osbor­ne draagt bij aan de ont­wik­ke­ling van trai­nees in het Nati­o­naal Water Trai­nees­hip en het Nati­o­neel Bodem Trai­nees­hip. Onze ken­nis van en erva­ring met pro­ject­ma­na­ge­ment in de prak­tijk dra­gen wij in reflec­tie­bij­een­kom­sten over aan de trai­nees. Daar­bij komen ook hun eigen erva­rin­gen uit­ge­breid aan bod. Met de bij­een­kom­sten wil AT Osbor­ne een steen­tje bij­dra­gen aan de ont­wik­ke­ling van jong talent in de wate­sec­tor. De urgen­tie daar­voor is ons ogen groei­en­de gelet op het belang van goed water­be­heer, de ver­an­de­ren­de maat­schap­pij en als ant­woord op de uit­stroom van veel erva­ren mede­wer­kers bij de waterschappen.