Projectplan vernieuwingsopgave kademuren

Gemeente Ams­ter­dam staat voor een grote vernieuwingssop­gave. Veel kade­muren zijn meer dan 100 jaar oud en aan het eind van hun lev­ens­du­ur, ter­wi­jl de belast­ing op de kade­muren door het inten­sie­vere gebruik is toegenomen. De kans op het bezwijken van de kade­muren wordt hier­door groter.

Het project vernieuwing­sop­gave kade­muren heeft de ambitie om 2 km per jaar te vernieuwen. De bedoel­ing is om in 4 jaar tijd naar dit tem­po toe te groeien. Om dit goed vorm te geven, is het van belang om ook aan­dacht te geven aan de lerende organ­isatie. De gemeente Ams­ter­dam wil de werk­wi­jze zo inricht­en, dat in cir­ca 4 jaar tijd de lijnor­gan­isatie in staat is om deze opgave zelf aan te pakken. Het pro­ject­team groei­de in een rap tem­po. Het gesprek ging over de opdracht, welke aan­pak het beste was, over de samen­werk­ing en wat er pre­cies opgeleverd moest wor­den. De omgev­ing van het project is sterk in ontwik­kel­ing. Zo is het project vernieuwing­sop­gave kade muren onderdeel gewor­den van het pro­gram­ma Bruggen en Kademuren.

Gemeenschappelijke taal en aanbrengen van structuur

AT Osborne heeft geholpen om inzicht te kri­j­gen in de vraagstukken. Er is onder­scheid gemaakt in het strate­gis­che pro­ject­plan, deelplan­nen voor IPM-gebieden (IPM = Inte­graal Project Man­age­­ment-method­­iek, de gebieden zijn pro­ject­man­age­ment, pro­ject­be­heers­ing, con­tract­man­age­ment, omgev­ings­man­age­ment én tech­nisch man­age­ment) en uitvo­er­ings­plan­nen. Het strate­gis­che pro­ject­plan is voor het strate­gis­che team. Hierin zijn de pro­ject­doe­len en gov­er­nance uit­gew­erkt. Ook is erin ver­w­erkt hoe gener­ieke pro­ject­pro­ducten gere­aliseerd wor­den. Voor de duidelijkheid is er een faser­ing in aange­bracht: welke fasen onderken­nen we in het project, wat gaan we de eerste 2 jaar con­creet realis­eren en wat in de 4 jaar daar­na. Ook zijn er deelplan­nen voor de IPM-werkvelden en uitvo­er­ing­steams opgesteld. Deze kenden een con­crete opdracht aan de uitvo­er­ing­steams. Ver­vol­gens is een kwaliteits­man­age­mentsys­teem ingericht dat de processen en tak­en, rollen en ver­ant­wo­ordelijkhe­den verder uitwerkt.

Werkwijze

Juist door struc­tu­ur en vol­go­rdelijkheid aan te bren­gen in rel­e­vante thema’s, wer­den de gesprekken op de juiste plek en samen­stelling gevo­erd. Zo werd het mogelijk om de vraagstukken goed uit te werken, wat mee­hielp in een goede besluitvorm­ing. In diverse sessies lieten we bewust de inhoudelijke experts aan de slag. In die sessie vroe­gen we goed door, deelden het ver­haal in logis­che stukken op en zetten we met de expert het ver­haal inclusief gemaak­te keuzes op papi­er. Dit ver­g­rootte het draagvlak, draagkracht en besluitvorm­ing. Het resul­teerde niet alleen con­crete plan­nen, maar juist ook in een door­leefd beeld van de opdracht, inclusief uitvo­er­ing, in ieders hoofd.

Deel deze pagina via

Ook interessant