Project omschrijving

Pro­ject­plan ver­nieu­wings­op­ga­ve kademuren

Gemeen­te Amster­dam staat voor een gro­te ver­nieu­wings­sop­ga­ve. Veel kade­mu­ren zijn meer dan 100 jaar oud en aan het eind van hun levens­duur, ter­wijl de belas­ting op de kade­mu­ren door het inten­sie­ve­re gebruik is toe­ge­no­men. De kans op het bezwij­ken van de kade­mu­ren wordt hier­door groter.

Het pro­ject ver­nieu­wings­op­ga­ve kade­mu­ren heeft de ambi­tie om 2 km per jaar te ver­nieu­wen. De bedoe­ling is om in 4 jaar tijd naar dit tem­po toe te groei­en. Om dit goed vorm te geven, is het van belang om ook aan­dacht te geven aan de leren­de orga­ni­sa­tie. De gemeen­te Amster­dam wil de werk­wij­ze zo inrich­ten, dat in cir­ca 4 jaar tijd de lijn­or­ga­ni­sa­tie in staat is om deze opga­ve zelf aan te pak­ken. Het pro­ject­team groei­de in een rap tem­po. Het gesprek ging over de opdracht, wel­ke aan­pak het bes­te was, over de samen­wer­king en wat er pre­cies opge­le­verd moest wor­den. De omge­ving van het pro­ject is sterk in ont­wik­ke­ling. Zo is het pro­ject ver­nieu­wings­op­ga­ve kade muren onder­deel gewor­den van het pro­gram­ma Brug­gen en Kademuren.

Gemeen­schap­pe­lij­ke taal en aan­bren­gen van structuur

AT Osbor­ne heeft gehol­pen om inzicht te krij­gen in de vraag­stuk­ken. Er is onder­scheid gemaakt in het stra­te­gi­sche pro­ject­plan, deel­plan­nen voor IPM-gebie­den (IPM = Inte­graal Pro­ject Mana­ge­ment-metho­diek, de gebie­den zijn pro­ject­ma­na­ge­ment, pro­ject­be­heer­sing, con­tract­ma­na­ge­ment, omge­vings­ma­na­ge­ment én tech­nisch mana­ge­ment) en uit­voe­rings­plan­nen. Het stra­te­gi­sche pro­ject­plan is voor het stra­te­gi­sche team. Hier­in zijn de pro­ject­doe­len en gover­nan­ce uit­ge­werkt. Ook is erin ver­werkt hoe gene­rie­ke pro­ject­pro­duc­ten gere­a­li­seerd wor­den. Voor de dui­de­lijk­heid is er een fase­ring in aan­ge­bracht: wel­ke fasen onder­ken­nen we in het pro­ject, wat gaan we de eer­ste 2 jaar con­creet rea­li­se­ren en wat in de 4 jaar daar­na. Ook zijn er deel­plan­nen voor de IPM-werk­vel­den en uit­voe­rings­teams opge­steld. Deze ken­den een con­cre­te opdracht aan de uit­voe­rings­teams. Ver­vol­gens is een kwa­li­teits­ma­na­ge­ment­sys­teem inge­richt dat de pro­ces­sen en taken, rol­len en ver­ant­woor­de­lijk­he­den ver­der uitwerkt.

Werk­wij­ze

Juist door struc­tuur en volg­or­de­lijk­heid aan te bren­gen in rele­van­te thema’s, wer­den de gesprek­ken op de juis­te plek en samen­stel­ling gevoerd. Zo werd het moge­lijk om de vraag­stuk­ken goed uit te wer­ken, wat mee­hielp in een goe­de besluit­vor­ming. In diver­se ses­sies lie­ten we bewust de inhou­de­lij­ke experts aan de slag. In die ses­sie vroe­gen we goed door, deel­den het ver­haal in logi­sche stuk­ken op en zet­ten we met de expert het ver­haal inclu­sief gemaak­te keu­zes op papier. Dit ver­groot­te het draag­vlak, draag­kracht en besluit­vor­ming. Het resul­teer­de niet alleen con­cre­te plan­nen, maar juist ook in een door­leefd beeld van de opdracht, inclu­sief uit­voe­ring, in ieders hoofd.