Risicosessie voor gefaseerd renoveren Operatiecentrum AMC

Voor de bezoek­er nauwelijks merk­baar heeft er in het Acad­emisch Medisch Cen­trum (AMC) in Ams­ter­dam een grootschalige ver­bouwing plaats­gevon­den op hoog niveau. Er is een nieuw, hyper­mod­ern oper­atiecen­trum gere­aliseerd, bestaande uit acht­tien ‘uni­forme’ oper­atiekamers en twee hybride rönt­gen­in­ter­ven­tiekamers, alle­maal geschikt voor endo­scopis­che ingrepen. Om tij­dens de ren­o­vatie te kun­nen vol­doen aan de afge­spro­ken hoeveel­heid oper­aties, is de ver­bouwing in vijf opeen­vol­gende fas­es verdeeld. Per fase wer­den vier OK’s buiten bedri­jf gesteld voor de ver­bouwing. In elke fase kon­den de reg­uliere oper­aties gewoon door­gaan. Dit gebeurde met inacht­ne­m­ing van de kwaliteit­seisen die gesteld wor­den aan oper­atiekamers. Deze eisen wer­den con­tin­ue bewaakt door geijk­te meetsystemen.

Hoog­waardig operatiecentrum
Het ontwer­pen en inricht­en van ca. 6.400 vierkante meters heeft geleid tot een hoog­waardi­ge oper­atiecen­trum dat het AMC. Het was een grote uitdag­ing om met ver­schil­lende par­ti­jen, archi­tect, adviseurs, aan­nemers, instal­la­teurs en gebruik­ers het oper­atiecen­trum te bouwen, zon­der dat de bedri­jfsvo­er­ing van het oper­atiecen­trum risi­co liep. Risi­co­man­age­ment heeft alle par­ti­jen geholpen om het project tot een suc­ces te maken.

Geza­men­lijke risicosessies
AT Osborne heeft het risi­co­man­age­ment hier­voor vor­mgegeven. In geza­men­lijke sessies hebben het pro­ject­team van de opdracht­gev­er, de uitvo­erende par­ti­jen én gebruik­ers peri­odiek risico’s geï­den­ti­ficeerd en bespro­ken. Het betrekken van een externe materiedeskundi­ge risi­co­man­ag­er betek­ende dat de deel­ne­mers niet alleen zelf de risico’s in beeld bracht­en en hield­en, maar dat het pro­ject­man­age­ment ook zelf onderdeel kon zijn van de inhoudelijke discussie.

De deel­ne­mers aan de geza­men­lijke risi­cosessies ervaar­den de meer­waarde van een goed risi­co­dossier, vooral omdat vanu­it ver­schil­lende per­spec­tieven input wordt geleverd. De sessies zelf zijn zo als heel waarde­vol ervaren, waar­bij het redelijk uniek was dat uitvo­erende par­ti­jen transparant waren in de risico’s en de gebruik­ers open hun zor­gen kon­den delen. De gebruik­er kreeg zo meer begrip over de realiteit van het uitvo­eren, de uitvo­erende par­ti­jen vooral ook echt begrip voor de gebruik­er. Het abstracte gaat er op deze manier vanaf, door echt te horen waar mensen van wakker liggen: risico’s staan niet alleen meer op papi­er, maar wor­den zo voor een ieder voelbaar.

Gesteld kan wor­den dat risi­co­man­age­ment een suc­ces­fac­tor is geweest!

Deel deze pagina via

Ook interessant