Project omschrijving

Risi­co­ses­sie voor gefa­seerd reno­ve­ren Ope­ra­tie­cen­trum AMC

Voor de bezoe­ker nau­we­lijks merk­baar heeft er in het Aca­de­misch Medisch Cen­trum (AMC) in Amster­dam een groot­scha­li­ge ver­bou­wing plaats­ge­von­den op hoog niveau. Er is een nieuw, hyper­mo­dern ope­ra­tie­cen­trum gere­a­li­seerd, bestaan­de uit acht­tien ‘uni­for­me’ ope­ra­tie­ka­mers en twee hybri­de rönt­gen­in­ter­ven­tie­ka­mers, alle­maal geschikt voor endo­sco­pi­sche ingre­pen. Om tij­dens de reno­va­tie te kun­nen vol­doen aan de afge­spro­ken hoe­veel­heid ope­ra­ties, is de ver­bou­wing in vijf opeen­vol­gen­de fases ver­deeld. Per fase wer­den vier OK’s bui­ten bedrijf gesteld voor de ver­bou­wing. In elke fase kon­den de regu­lie­re ope­ra­ties gewoon door­gaan. Dit gebeur­de met inacht­ne­ming van de kwa­li­teits­ei­sen die gesteld wor­den aan ope­ra­tie­ka­mers. Deze eisen wer­den con­ti­nue bewaakt door geijk­te meetsystemen.

Hoog­waar­dig operatiecentrum
Het ont­wer­pen en inrich­ten van ca. 6.400 vier­kan­te meters heeft geleid tot een hoog­waar­di­ge ope­ra­tie­cen­trum dat het AMC. Het was een gro­te uit­da­ging om met ver­schil­len­de par­tij­en, archi­tect, advi­seurs, aan­ne­mers, instal­la­teurs en gebrui­kers het ope­ra­tie­cen­trum te bou­wen, zon­der dat de bedrijfs­voe­ring van het ope­ra­tie­cen­trum risi­co liep. Risi­co­ma­na­ge­ment heeft alle par­tij­en gehol­pen om het pro­ject tot een suc­ces te maken.

Geza­men­lij­ke risicosessies
AT Osbor­ne heeft het risi­co­ma­na­ge­ment hier­voor vorm­ge­ge­ven. In geza­men­lij­ke ses­sies heb­ben het pro­ject­team van de opdracht­ge­ver, de uit­voe­ren­de par­tij­en én gebrui­kers peri­o­diek risico’s geï­den­ti­fi­ceerd en bespro­ken. Het betrek­ken van een exter­ne mate­rie­des­kun­di­ge risi­co­ma­na­ger bete­ken­de dat de deel­ne­mers niet alleen zelf de risico’s in beeld brach­ten en hiel­den, maar dat het pro­ject­ma­na­ge­ment ook zelf onder­deel kon zijn van de inhou­de­lij­ke discussie.

De deel­ne­mers aan de geza­men­lij­ke risi­co­ses­sies ervaar­den de meer­waar­de van een goed risi­co­dos­sier, voor­al omdat van­uit ver­schil­len­de per­spec­tie­ven input wordt gele­verd. De ses­sies zelf zijn zo als heel waar­de­vol erva­ren, waar­bij het rede­lijk uniek was dat uit­voe­ren­de par­tij­en trans­pa­rant waren in de risico’s en de gebrui­kers open hun zor­gen kon­den delen. De gebrui­ker kreeg zo meer begrip over de rea­li­teit van het uit­voe­ren, de uit­voe­ren­de par­tij­en voor­al ook echt begrip voor de gebrui­ker. Het abstrac­te gaat er op deze manier van­af, door echt te horen waar men­sen van wak­ker lig­gen: risico’s staan niet alleen meer op papier, maar wor­den zo voor een ieder voelbaar.

Gesteld kan wor­den dat risi­co­ma­na­ge­ment een suc­ces­fac­tor is geweest!