Project omschrijving

Samen­wer­ken op assetmanagement

De pro­vin­cie Utrecht en Rijks­wa­ter­staat Mid­den-Neder­land (RWS-MN) behe­ren bei­de een aan­zien­lijk are­aal aan wegen en vaar­we­gen met bij­be­ho­ren­de assets. Omdat de beheer­gren­zen elkaar raken, is de wens ont­staan een ver­ken­ning uit te voe­ren naar moge­lij­ke samen­wer­king op het gebied van weg­on­der­houd en asset­ma­na­ge­ment. AT Osbor­ne heeft in opdracht van pro­vin­cie Utrecht en RWS-MN deze ver­ken­ning uit­ge­voerd mid­dels docu­ment­stu­die, inter­views en werksessies.

Inven­ta­ri­sa­tie samenwerkingsopties
De ver­ken­ning lever­de een lijst van moge­lij­ke samen­wer­kings­op­ties op. Deze zijn in een Samen­wer­kings­lad­der© onder­ver­deeld in zeven cate­go­rie­ën met een toe­ne­men­de mate van inte­gra­tie tus­sen de twee organisaties.

  1. Delen van kennis
  2. Delen van resources
  3. Afstem­men van processen
  4. Samen­wer­king op raak­vlak­ken areaal
  5. Samen­wer­king op één of meer­de­re cate­go­rie­ën assets
  6. Samen­wer­king in een geo­gra­fisch deelgebied
  7. Samen­voe­gen acti­vi­tei­ten op gehe­le grond­ge­bied pro­vin­cie Utrecht
  8. Samen­wer­kings­lad­der

Samen­wer­kings­lad­der

Moge­lij­ke pilotprojecten
Het onder­zoek lever­de ook input voor een beoor­de­lings­ka­der waar­mee de moge­lij­ke samen­wer­kings­op­ties van­uit orga­ni­sa­to­ri­sche, juri­di­sche, maat­schap­pe­lij­ke en finan­ci­ë­le meer­waar­de zijn beoor­deeld. Dit lever­de drie moge­lij­ke pilot­pro­jec­ten op:

Gemeen­schap­pe­lijk pres­ta­tie­con­tract N237/A28
Doel is een geza­men­lij­ke pres­ta­tie­con­tract voor beheer en onder­houd van een gedeel­te van het hoofd­we­gen­net met een gedeel­te van het onder­lig­gend wegen­net dat in beheer is bij de pro­vin­cie. De daar­bij te stel­len pres­ta­tie-eisen kun­nen betrek­king heb­ben op onder meer door­stro­ming en beschikbaarheid.

Afstem­men van gro­te regu­lie­re onderhoudswerkzaamheden
Deze pilot betreft het afstem­men van gro­te­re regu­lie­re onder­houds­werk­zaam­he­den. Voor­ge­steld is om de raak­vlak­ken in het are­aal te inven­ta­ri­se­ren en op basis daar­van te bepa­len voor welk deel of delen een geza­men­lijk pro­gram­ma moge­lijk en oppor­tuun is. De pilot kan wor­den uit­ge­breid tot een geza­men­lij­ke aanbesteding.

Samen­wer­king op dro­ge kunstwerken
Om deze opga­ve geza­men­lijk op te pak­ken, start de samen­wer­king met geza­men­lijk inspec­tie op dro­ge kunst­wer­ken. De orga­ni­sa­ties voe­ren ver­vol­gens de inspec­tie op één of meer­de­re kunst­wer­ken geza­men­lijk uit. Deze inven­ta­ri­sa­tie dient als start­punt om ver­vol­gens te opti­ma­li­se­ren in de pro­gram­me­ring op netwerk/trajectniveau, waar­bij de (geza­men­lij­ke) afwe­ging tus­sen prijs, risi­co en pres­ta­tie plaatsvindt.