Project omschrijving

Spitsmij­den: bete­re bereikbaarheid

AT Osbor­ne heeft ver­schil­len­de spitsmij­den pro­jec­ten opge­zet en het inte­gra­le pro­ject­ma­na­ge­ment uit­ge­voerd. Voor­beel­den hier­van zijn de pro­jec­ten Spits­vrij, SLIM Prij­zen Regi­o­Ring en Spitsmij­den Haag­lan­den. Alle pro­jec­ten had­den als doel het berei­ken van een gedrags­ver­an­de­ring bij auto­mo­bi­lis­ten, gericht op een bete­re bereik­baar­heid van de regio. Bij­voor­beeld door op ande­re tij­den te rei­zen, thuis te wer­ken of een ander ver­voer­mid­del te kie­zen. Bij deze pro­jec­ten is geëx­pe­ri­men­teerd met ver­schil­len­de prik­kels, om de gedrags­ver­an­de­ring te bewerk­stel­li­gen. Vari­ë­rend van een finan­ci­ë­le belo­ning en pro­duc­ten in een web­shop, tot op maat gesne­den reis­in­for­ma­tie en posi­tie­ve feedback.

Bij Spits­vrij heb­ben we ruim 10% van alle fre­quen­te auto­fo­ren­sen in de regio bereid gevon­den mee te doen aan het pro­ject. In de eer­ste fase met kast­jes in de auto en in de twee­de fase gebruik makend van een spe­ci­aal ont­wor­pen app. Er was een uit­ge­brei­de moni­to­ring en eva­lu­a­tie. Hier­uit bleek dat het effect op de weg aan­toon­baar en sig­ni­fi­cant was. Daar­bij heb­ben we kun­nen meten dat er ook op lan­ge ter­mijn spra­ke is van een duur­za­me ver­an­de­ring van reisgedrag.