Project omschrijving

Bete­re ver­bin­ding sta­ti­ons­ge­bied Utrecht

Het Sta­ti­ons­ge­bied in Utrecht was begin van de eeuw drin­gend toe aan ver­nieu­wing. De ver­bin­ding met het his­to­ri­sche cen­trum liep via een naar bin­nen gekeerd win­kel­cen­trum, het maai­veld was soci­aal onvei­lig en ver­loe­derd. Daar­naast waren het sta­ti­on en daar­bij beho­ren­de voor­zie­nin­gen slecht onder­hou­den en voor­al te krap voor het groei­en­de aan­tal rei­zi­gers en pas­san­ten. Sinds 2003 wordt hard gewerkt aan het rea­li­se­ren van het Mas­ter­plan Sta­ti­ons­ge­bied waar­mee het gebied vei­li­ger en leef­baar­der wordt en een bete­re ver­bin­ding wordt gelegd met de his­to­ri­sche bin­nen­stad. Daar­bij is de gemeen­te Utrecht via de dienst Pro­ject­or­ga­ni­sa­tie Sta­ti­ons­ge­bied de regis­seur van alle publie­ke en pri­va­te ontwikkelingen.

AT Osbor­ne werkt sinds 2003 tot de dag van van­daag met enthou­si­as­me en trots mee aan het rea­li­se­ren van alle ambi­ties. In eer­ste instan­tie met het opzet­ten van de grond­ex­ploi­ta­tie en het risi­co­ma­na­ge­ment en het for­mu­le­ren en uit­voe­ren van de con­trac­te­rings­stra­te­gie met de belang­rijk­ste pri­va­te par­tij­en in het gebied: Klé­pier­re (voor­heen Corio) als eige­naar van Hoog Catha­rij­ne, NS als vast­goed­ont­wik­ke­laar en de NV Jaarbeurs.

De gemeen­te heeft samen met AT Osbor­ne een visie op publiek-publie­ke-samen­wer­king ont­wik­keld. Voor het rea­li­se­ren van de nieu­we OV-Ter­mi­nal, een com­bi­na­tie van trein­sta­ti­on, bus-tram­sta­ti­on, bus­ba­nen en fiets­par­keer­ga­ra­ges, is een opdracht­ge­ver­s­al­li­an­tie opge­zet met Pro­Rail waar­mee van­uit een publiek belang geza­men­lijk risico’s zijn beheerst en kan­sen zijn benut. Niet het eigen­dom of het belang van een par­tij bepaal­de daar­bij de uit­voe­rings­ver­ant­woor­de­lijk­heid maar wie die ver­ant­woor­de­lijk­heid het bes­te kon dra­gen. Dat ver­eist een con­ti­nu moni­to­ren en waar nodig bij­stu­ren van de uitvoeringsorganisatie.

Gedu­ren­de de rea­li­sa­tie van de OV-Ter­mi­nal is door de Pro­vin­cie Utrecht en de gemeen­te een plan ont­wik­keld om een light rail ver­bin­ding te rea­li­se­ren tus­sen het Cen­traal Sta­ti­on en de uni­ver­si­teits­cam­pus De Uit­hof: de Uit­hof­lijn. Daar­voor moesten diver­se plan­nen en pro­jec­ten in uit­voe­ring in het Sta­ti­ons­ge­bied ingrij­pend wor­den aan­ge­past. Ook hier is niet alleen scherp onder­han­deld maar van­uit alge­meen publiek belang voor­al samen­ge­werkt met de Pro­ject­or­ga­ni­sa­tie Uit­hof­lijn om de Uit­hof­lijn zo effi­ci­ënt moge­lijk in te pas­sen in alle plan­nen. Niet alleen fysiek maar ook voor wat betreft plan­ning en fase­ring. AT Osbor­ne heeft de samen­wer­king con­trac­tu­eel bege­leid maar voor­al mee­ge­werkt aan het mana­gen van de ope­ra­ti­o­ne­le samen­wer­king. Op uit­voe­rings- en directieniveau.