Project omschrijving

Storm­vloed­ke­rin­gen: inten­sie­ve­re samenwerking

De Lan­de­lij­ke Werk­groep Samen­wer­king Storm­vloed­ke­rin­gen werkt aan de uni­for­me­ring en inten­si­ve­ring van samen­wer­king tus­sen de zes storm­vloed­ke­rin­gen van Rijks­wa­ter­staat: de Oos­ter­schel­de­ke­ring, de Mae­slant­ke­ring, de Har­te­l­ke­ring, de Hol­land­sche IJs­sel­ke­ring, de Haring­vliet- en Vol­kerak­slui­zen en de balg­stuw Ramspol. De lan­de­lij­ke werk­groep richt zich daar­bij op vier spe­ci­fie­ke pij­lers: stu­ring, kaders, ken­nis en samenwerking.

AT Osbor­ne onder­steunt deze lan­de­lij­ke werk­groep bij haar werk­zaam­he­den, zowel in bre­de zin als voor de ver­schil­len­de storm­vloed­ke­rin­gen van­uit onze reeds lan­ge betrok­ken­heid bij deze bij­zon­de­re kerin­gen. Wij brach­ten en bren­gen onze ken­nis, kun­de en erva­ring in voor:

  • De uit­wer­king van uit­gangs­pun­ten van een gene­riek kwa­li­teits­ma­na­ge­ment­sys­teem voor alle stormvloedkeringen;
  • De actu­a­li­sa­tie en imple­men­ta­tie van het kwa­li­teits­ma­na­ge­ment­sys­teem van de Oosterscheldekering;
  • De actu­a­li­sa­tie en imple­men­ta­tie van het geza­men­lij­ke kwa­li­teits­ma­na­ge­ment­sys­teem van de Maeslant‑, Hartel‑, Hol­land­sche IJs­sel­ke­ring en Haringvlietdam;
  • Ont­wik­ke­ling en uit­wer­king van een ken­nis­stra­te­gie voor de stormvloedkeringen.

Door samen met Rijks­wa­ter­staat te wer­ken aan con­ti­nue ont­wik­ke­ling van de pres­ta­tie van de kering, bij­voor­beeld door actu­e­le inzich­ten te ver­ta­len naar ope­ra­ti­o­ne­le werk­wij­zen, spe­len we in op ont­wik­ke­lin­gen voor de zorg­plicht pri­mai­re water­ke­rin­gen. We zien ons als ken­nis­part­ner en zijn er trots op deze rol voor Rijks­wa­ter­staat te mogen ver­vul­len. Het boven­lig­gen­de doel is waar het ons echt om gaat: een bij­dra­ge leve­ren aan de bescher­ming van ons land tegen hoog­wa­ter, zeker in het licht van kli­maat­ver­an­de­ring en de stij­gen­de zeespiegel.