Project omschrijving

Stra­te­gisch vast­goed­plan Gors

Gors is een mid­del­gro­te aan­bie­der van zorg voor men­sen met een ver­stan­de­lij­ke en/of licha­me­lij­ke beper­king in Zee­land. Dat doet ze in de vorm van zorg met ver­blijf, dag­be­ste­ding en het Her­senz behan­del­pro­gram­ma. Daar­naast levert ze zorg zon­der ver­blijf voor kin­de­ren via de Jeugdwet.

Strategisch vastgoedplan Gors

Samen met Gors stel­de AT Osbor­ne een Stra­te­gisch Vast­goed­plan op. Dat deden we langs twee lij­nen. In de eer­ste lijn brach­ten we de ont­wik­ke­ling van de regi­o­na­le zorg­vraag in beeld en bepaal­den we wel­ke rol Gors hier­in wil spe­len. Paral­lel brach­ten we de kwa­li­ta­tie­ve en kwan­ti­ta­tie­ve geschikt­heid van de hui­di­ge vast­goed­por­te­feuil­le bij die ambi­ties in beeld gebracht.

Regi­o­na­le zorg­vraag en de rol van Gors

Voor het bepa­len van de vraag heb­ben we een uit­ge­brei­de markt­ana­ly­se uit­ge­voerd. We brach­ten in beeld wel­ke zorg Gors en haar con­cur­ren­ten leve­ren in de regio. Dit heb­ben we aan­ge­vuld met demo­gra­fi­sche ont­wik­ke­ling en de ont­wik­ke­ling van recht op- en gebruik van zorg. Samen met Gors bepaal­den we de ambi­ties voor de rol die ze wil spe­len in die markt. Ook maak­ten we keu­zes over woon- en zorg­con­cep­ten. Dit leid­de tot een pro­duc­tie­prog­no­se voor Gors en de behoef­te aan vast­goed die hier­bij past.

Kwa­li­teit van de vastgoedportefeuille

De vast­goed­be­hoef­te van Gors ver­ge­le­ken we met de hui­di­ge vast­goed­por­te­feuil­le. Zo weten we per regio en loca­tie wat de opga­ve voor de komen­de 5–10 jaar is. Deze inzich­ten heb­ben we beschik­baar gemaakt via ons gebruiks­vrien­de­lij­ke vast­goed­dash­board CUBE. Om te bepa­len of het rea­li­se­ren van deze opga­ve ook finan­ci­eel haal­baar is, toet­sten we op con­cern­ni­veau de betaal­baar­heid van de investeringen.

Lou Cor­si­us – Bestuurs­se­cre­ta­ris GORS 

“In 2020 stel­de AT Osbor­ne voor GORS een Stra­te­gisch Vast­goed­plan op. We had­den behoef­te aan goe­de onder­steu­ning in dit pro­ces. We waren hier zelf name­lijk al eer­der mee gestart, maar kwa­men er niet goed uit. Zo had­den we zelf onvol­doen­de inzicht in de rele­van­te fac­to­ren en infor­ma­tie die we in dit pro­ces moesten mee­ne­men. Via een col­le­ga bestuur­der wer­den we gewe­zen op de kwa­li­tei­ten van AT Osborne.

Voor­af had­den we wel wat twij­fels of de advies­kos­ten goed in ver­hou­ding zou­den staan tot de kwa­li­teit en het resul­taat. Dit bleek zeker het geval. Als GORS zijn we erg posi­tief over het door­lo­pen pro­ces en de exper­ti­se van AT Osbor­ne. De advi­seurs van Osbor­ne boden inzich­ten die we zelf niet kon­den leve­ren. Door hun breed sca­la aan ana­ly­ses (over onder meer de zorg­vraag, con­cur­ren­tie­ana­ly­ses, vast­goed­por­te­feuil­le) ont­stond een over­zich­te­lijk totaal beeld. Geen lan­ge lap­pen tekst, maar gra­fie­ken en visu­a­li­sa­ties, waar­mee we snel tot de kern kwa­men en waar­mee een logisch opbouw van ons Stra­te­gisch Vast­goed­plan ont­stond. Het pro­ces ver­liep ple­zie­rig en onze mede­wer­kers wer­den goed mee­ge­no­men in de denk­wij­ze van de adviseurs.

Het plan biedt ons een dui­de­lij­ke koers voor de invul­ling van de huis­ves­ting de komen­de jaren. De vraag is wel­ke onder­steu­ning AT Osbor­ne daar­bij kan bie­den. Ik zou col­le­ga instel­lin­gen die even­eens wor­ste­len met hun vast­goed­vraag­stuk­ken, AT Osbor­ne zeker aanraden.”