Strategisch vastgoedplan Gors

Gors is een mid­del­grote aan­bieder van zorg voor mensen met een ver­standelijke en/of lichamelijke beperk­ing in Zee­land. Dat doet ze in de vorm van zorg met verbli­jf, dagbeste­d­ing en het Hersenz behan­del­pro­gram­ma. Daar­naast lev­ert ze zorg zon­der verbli­jf voor kinderen via de Jeugdwet.

Strategisch vastgoedplan Gors

Samen met Gors stelde AT Osborne een Strate­gisch Vast­goed­plan op. Dat deden we langs twee lij­nen. In de eerste lijn bracht­en we de ontwik­kel­ing van de regionale zorgvraag in beeld en bepaalden we welke rol Gors hierin wil spe­len. Par­al­lel bracht­en we de kwal­i­tatieve en kwan­ti­tatieve geschik­theid van de huidi­ge vast­goed­porte­feuille bij die ambities in beeld gebracht.

Regionale zorgvraag en de rol van Gors

Voor het bepalen van de vraag hebben we een uit­ge­brei­de mark­t­analyse uit­gevo­erd. We bracht­en in beeld welke zorg Gors en haar con­cur­renten lev­eren in de regio. Dit hebben we aange­vuld met demografis­che ontwik­kel­ing en de ontwik­kel­ing van recht op- en gebruik van zorg. Samen met Gors bepaalden we de ambities voor de rol die ze wil spe­len in die markt. Ook maak­ten we keuzes over woon- en zorgcon­cepten. Dit lei­d­de tot een pro­duc­tieprog­nose voor Gors en de behoefte aan vast­goed die hier­bij past.

Kwaliteit van de vastgoedportefeuille

De vast­goed­be­hoefte van Gors vergeleken we met de huidi­ge vast­goed­porte­feuille. Zo weten we per regio en locatie wat de opgave voor de komende 5–10 jaar is. Deze inzicht­en hebben we beschik­baar gemaakt via ons gebruiksvrien­delijke vast­goed­dash­board CUBE. Om te bepalen of het realis­eren van deze opgave ook finan­cieel haal­baar is, toet­sten we op con­cern­niveau de betaal­baarheid van de investeringen.

Lou Cor­sius – Bestu­urssec­re­taris GORS 

“In 2020 stelde AT Osborne voor GORS een Strate­gisch Vast­goed­plan op. We had­den behoefte aan goede onder­s­te­un­ing in dit pro­ces. We waren hier zelf namelijk al eerder mee ges­tart, maar kwa­men er niet goed uit. Zo had­den we zelf onvol­doende inzicht in de rel­e­vante fac­toren en infor­matie die we in dit pro­ces moesten meen­e­men. Via een col­le­ga bestu­ur­der wer­den we gewezen op de kwaliteit­en van AT Osborne.

Vooraf had­den we wel wat twi­jfels of de advieskosten goed in ver­houd­ing zouden staan tot de kwaliteit en het resul­taat. Dit bleek zek­er het geval. Als GORS zijn we erg posi­tief over het door­lopen pro­ces en de exper­tise van AT Osborne. De adviseurs van Osborne boden inzicht­en die we zelf niet kon­den lev­eren. Door hun breed scala aan analy­ses (over onder meer de zorgvraag, con­cur­ren­tieanaly­ses, vast­goed­porte­feuille) ontstond een overzichtelijk totaal beeld. Geen lange lap­pen tekst, maar grafieken en visu­al­isaties, waarmee we snel tot de kern kwa­men en waarmee een logisch opbouw van ons Strate­gisch Vast­goed­plan ontstond. Het pro­ces ver­liep plezierig en onze medew­erk­ers wer­den goed meegenomen in de denkwi­jze van de adviseurs.

Het plan biedt ons een duidelijke koers voor de invulling van de huisvest­ing de komende jaren. De vraag is welke onder­s­te­un­ing AT Osborne daar­bij kan bieden. Ik zou col­le­ga instellin­gen die eve­neens worste­len met hun vast­goed­vraagstukken, AT Osborne zek­er aanraden.”

Deel deze pagina via

Ook interessant